- -

Generación de un modelo de negocio y diseño de la propuesta de valor para un hotel innovador

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Generación de un modelo de negocio y diseño de la propuesta de valor para un hotel innovador

Show full item record

Sandiego Lorente, J. (2018). Generación de un modelo de negocio y diseño de la propuesta de valor para un hotel innovador. http://hdl.handle.net/10251/114063

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/114063

Files in this item

Item Metadata

Title: Generación de un modelo de negocio y diseño de la propuesta de valor para un hotel innovador
Author: Sandiego Lorente, Jéssica
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2018-09-19
Issued date:
Abstract:
L objectiu d aquest treball és la creació d un hotel que unisca el món tecnològic amb el món rural. Per a la realització d aquest TFG es realitzarà en primer lloc un marc teòric on es descriuran els aspectes generals de ...[+]
Subjects: Model canvas , Modelo Canvas , Business Canvas model , Hotel , Hostelería , Plan de negocio
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record