- -

Estudio de viabilidad de una nueva terminal de contenedores en la fase I de la ampliación norte del puerto de Valencia mediante el Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de viabilidad de una nueva terminal de contenedores en la fase I de la ampliación norte del puerto de Valencia mediante el Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Garrido Checa, Joaquín de María es_ES
dc.contributor.advisor Gómez-Ferrer Boldova, Ramón es_ES
dc.contributor.author Ribera Lluch, Clara es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.30426339563484817; north=39.4557950095106; name=Unnamed Road, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-12-18T18:45:20Z
dc.date.available 2018-12-18T18:45:20Z
dc.date.created 2018-09-12
dc.date.issued 2018-12-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/114116
dc.description.abstract [EN] The Port of Valencia is located east of the city of Valencia next to the Mediterranean Sea in the Valencian Community, Spain. It is the first and last port of call for the main interoceanic maritime services on the regular line of the Western Mediterranean, which makes it the commercial port closest to the Suez-Gibraltar axis, on which the main inter-oceanic lines pass, enjoying great facility for the concentration and distribution of Western Mediterranean traffic. Likewise, the strategic position of the Port of Valencia in the Iberian Peninsula makes it the ideal port for interoceanic merchandise traffic, by providing reduced times in land transport and a wide possibility for the redistribution of merchandise with origin / destination to the Peninsula. The port has experienced a strong increase in container traffic in recent years, both in hinterland traffic and traffic. This strong growth causes a scenario of short-term congestion that forces the Port Authority of Valencia to define an expansion project that covers capacity needs in accordance with projected demand for the coming years. The expansion project consists of the construction of two container terminals in a new space developed in the NE area of the port between the existing spaces between the Levante dam and the North dam. The construction of said terminals will be carried out in two phases. The present work carries out the feasibility study of a new container terminal in phase I of the northern extension of the Port of Valencia according to the Port Investment Evaluation Method (MEIPOR). The purpose of this methodology is to define a method of evaluating investment projects in ports, which is complete and operational, that is focused on covering, with maximum ease of use, the current needs of port development, the priorities of Ports of the State and the Port Authorities, and the requirements of the different investors and funders. For this, firstly, the current situation of the Port of Valencia and its antecedents are studied and analyzed, in order to adapt the project to the needs that are needed in the short and long term. Then, a series of alternatives are proposed according to the needs that must be covered and the selection of the most appropriate alternative will be made. Once the alternative that best meets the pre-established requirements has been selected, the investment project that will be carried out as well as the demand projections thereof will be defined in detail. Finally, the financial, economic, and sensitivity and risk analyzes of the investment project are carried out. Finally, with the results obtained from the analyzes, it will be concluded whether the investment project is adequate or not. es_ES
dc.description.abstract [CA] El Port de València es localitza a l'est de la ciutat de València al costat del Mar Mediterrani a la Comunitat Valenciana, Espanya. Es tracta del primer i últim port d'escala dels principals serveis marítims interoceànics de línia regular de la Mediterrània Occidental, el que el converteix en el port comercial més proper a l'eix Suez-Gibraltar, sobre el qual transiten les principals línies interoceàniques, gaudint de gran facilitat per a la concentració i distribució del trànsit de la Mediterrània Occidental. Així mateix, la posició estratègica del Port de València en la Península Ibèrica el converteix en el port idoni per al trànsit interoceànic de mercaderies, en proporcionar temps reduïts en el transport terrestre i una àmplia possibilitat per a la redistribució de mercaderies amb origen / destí la Península. El port ha patit un fort increment del tràfic de contenidors en els últims anys, tant de trànsit "hinterland" com de trànsit. Aquest fort creixement provoca un escenari de congestió a curt termini que obliga a l'Autoritat Portuària de València a definir un projecte d'ampliació que cobreixi les necessitats de capacitat d'acord amb les projeccions de demanda previstes per als propers anys. El projecte d'ampliació consisteix en la construcció de dues terminals de contenidors en un nou espai desenvolupat a la zona NE del port entre els espais existents entre el dic de Llevant i el Dic Nord. La construcció d'aquestes terminals es durà a terme en dues fases. El present treball realitza l'estudi de viabilitat d'una nova terminal de contenidors a la fase I de l'ampliació nord del port de València segons el Mètode d'Avaluació d'Inversions Portuàries (MEIPOR). Aquesta metodologia té com a finalitat definir un mètode d'avaluació de projectes d'inversió en els ports, que sigui complet i operatiu, que estigui enfocat a cobrir, amb la màxima facilitat d'ús, les necessitats actuals de desenvolupament portuari, les prioritats de Ports de l'Estat i les autoritats portuàries, i els requeriments dels diferents inversors i finançadors. Per això, en primer lloc s'estudia i analitza la situació actual del Port de València així com els seus antecedents, amb la finalitat d'adaptar el projecte a les necessitats que es precisin a curt i llarg termini. A continuació, es plantegen una sèrie d'alternatives d'acord a les necessitats que s'han de cobrir i es procedirà a l'elecció de l'alternativa més adequada. Un cop seleccionada l'alternativa que millor compleixi amb els requisits preestablerts es defineix de forma detallada el projecte d'inversió que es durà a terme així com les projeccions de demanda del mateix. Finalment, es realitzen les anàlisis financer, econòmic, i de sensibilitat i riscos del projecte d'inversió. Per acabar, amb els resultats obtinguts de les anàlisis es conclourà si el projecte d'inversió és adequat o no. es_ES
dc.description.abstract [ES] El Puerto de Valencia se localiza al este de la ciudad de Valencia junto al Mar Mediterráneo en la Comunidad Valenciana, España. Se trata del primer y último puerto de escala de los principales servicios marítimos interoceánicos de línea regular del Mediterráneo Occidental, lo que lo convierte en el puerto comercial más próximo al eje Suez-Gibraltar, sobre el que transitan las principales líneas interoceánicas, gozando de gran facilidad para la concentración y distribución del tráfico del Mediterráneo Occidental. Asimismo, la posición estratégica del Puerto de Valencia en la Península Ibérica lo convierte en el puerto idóneo para el tráfico interoceánico de mercancías, al proporcionar tiempos reducidos en el transporte terrestre y una amplia posibilidad para la redistribución de mercancías con origen/destino la Península. El puerto ha sufrido un fuerte incremento del tráfico de contenedores en los últimos años, tanto de tráfico "hinterland" como de tránsito. Este fuerte crecimiento provoca un escenario de congestión a corto plazo que obliga a la Autoridad Portuaria de Valencia a definir un proyecto de ampliación que cubra las necesidades de capacidad de acuerdo con las proyecciones de demanda previstas para los próximos años. El proyecto de ampliación consiste en la construcción de dos terminales de contenedores en un nuevo espacio desarrollado en la zona NE del puerto entre los espacios existentes entre el dique de Levante y el Dique Norte. La construcción de dichas terminales se llevará a cabo en dos fases. El presente trabajo realiza el estudio de viabilidad de una nueva terminal de contenedores en la fase I de la ampliación norte del Puerto de Valencia según el Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR). Esta metodología tiene como finalidad definir un método de evaluación de proyectos de inversión en los puertos, que sea completo y operativo, que esté enfocado a cubrir, con la máxima facilidad de uso, las necesidades actuales de desarrollo portuario, las prioridades de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, y los requerimientos de los diferentes inversores y financiadores. Para ello, en primer lugar se estudia y analiza la situación actual del Puerto de Valencia así como sus antecedentes, con la finalidad de adaptar el proyecto a las necesidades que se precisen a corto y largo plazo. A continuación, se plantean una serie de alternativas de acuerdo a las necesidades que se deben cubrir y se procederá a la elección de la alternativa más adecuada. Una vez seleccionada la alternativa que mejor cumpla con los requisitos preestablecidos se define de forma detallada el proyecto de inversión que se llevará a cabo así como las proyecciones de demanda del mismo. Por último, se realizan los análisis financiero, económico, y de sensibilidad y riesgos del proyecto de inversión. Para finalizar, con los resultados obtenidos de los análisis se concluirá si el proyecto de inversión es adecuado o no. es_ES
dc.format.extent 66 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Port Authority es_ES
dc.subject Operator es_ES
dc.subject Sustainability Container terminal es_ES
dc.subject Chargers es_ES
dc.subject Dam es_ES
dc.subject Economic profitability es_ES
dc.subject Financial profit es_ES
dc.subject Demand for traffic es_ES
dc.subject Net present value es_ES
dc.subject Internal rate of return es_ES
dc.subject Discount rate es_ES
dc.subject Autoritat Portuària es_ES
dc.subject Sostenibilitat es_ES
dc.subject Terminal de contenidors es_ES
dc.subject Carregadors es_ES
dc.subject Dic es_ES
dc.subject Rendibilitat económica es_ES
dc.subject Rendibilitat financera es_ES
dc.subject Demanda de trànsit es_ES
dc.subject Valor Actual Net es_ES
dc.subject Taxa interna de Retorn es_ES
dc.subject Taxa de descompte es_ES
dc.subject Autoridad Portuaria es_ES
dc.subject Operador es_ES
dc.subject Sostenibilidad es_ES
dc.subject Terminal de contenedores es_ES
dc.subject Cargadores es_ES
dc.subject Dique es_ES
dc.subject Rentabilidad económica es_ES
dc.subject Rentabilidad financiera es_ES
dc.subject Demanda de tráfico es_ES
dc.subject TEU es_ES
dc.subject Valor Actual Neto es_ES
dc.subject Tasa Interna de Retorno es_ES
dc.subject Tasa de Descuento es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de viabilidad de una nueva terminal de contenedores en la fase I de la ampliación norte del puerto de Valencia mediante el Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ribera Lluch, C. (2018). Estudio de viabilidad de una nueva terminal de contenedores en la fase I de la ampliación norte del puerto de Valencia mediante el Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR). http://hdl.handle.net/10251/114116 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record