- -

DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN PARA PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA PLANTA DE TRIAJE Y COMPOSTAJE A PARTIR DEL RECHAZO GENERADO EN LA MISMA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN PARA PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA PLANTA DE TRIAJE Y COMPOSTAJE A PARTIR DEL RECHAZO GENERADO EN LA MISMA

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Montañés Sanjuan, María Teresa es_ES
dc.contributor.author Germán Martín, Bryan es_ES
dc.date.accessioned 2019-03-25T12:03:47Z
dc.date.available 2019-03-25T12:03:47Z
dc.date.created 2019-02-27
dc.date.issued 2019-03-25 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/118535
dc.description.abstract [ES] El següent Treball de Final de Grau parteix de la problemàtica creixent dels residus urbans que, per no poder-se triar correctament o per no tindre una opció viable de reciclatge, acaben dins d¿un abocador a l¿actualitat. Aquesta situació insostenible a llarg termini ha fomentat el desenvolupament de nombroses idees com l¿Economia Circular que promou una jerarquia d¿utilització dels residus. Basant-se en aquest tipus d¿economia es planteja una solució més sostenible per als residus que s¿envien a abocador d¿una planta real de triatge i compostatge situada al municipi valencià de Quart de Poblet. Així, en el present treball es plantegen el fluxos dels diferents materials que acaben en aquesta planta per tal de conèixer la quantitat final que no s¿aconsegueix triar i que, per tant, es enviada actualment a abocador. Coneixent la composició del rebuig es comprovarà que aquest és apte per a la valorització energètica i es calcularà l¿energia elèctrica teòrica que seria capaç de produir per veure si és viable econòmicament la instal·lació. A més, plantejant la reacció de combustió es calcularà la producció de contaminants presents en els gasos de combustió per veure si acompleix la normativa respecte a contaminació o si és necessària la instal·lació d¿un sistema de depuració de gasos d¿escapament. Finalment, se seleccionarà la maquinària que composarà aquesta instal·lació, es calcularà el seu cost de construcció i es proposarà una distribució en planta d¿aquesta. A més, s¿analitzarà la viabilitat econòmica de la instal·lació. es_ES
dc.description.abstract [EN] This Final Degree Project draws from the growing problems of the urban waste that nowadays ends up in a dumping site, for that reason being, they can¿t be classified correctly or be given a viable option of being recycled. This long-term unsustainable situation has triggered the development of numerous ideas like the Circular Economy that fosters a waste utilization hierarchy. Based on this type of economy, a more sustainable solution is laid out for the waste which is sent to a real waste sorting and composting plant dumping site located in the Quart de Poblet municipality, in Valencia. In this way, the flowing of different materials ending up in this plant is laid out to figure out the final amount that cannot be sorted and, therefore, is currently being sent to the dumping site. By knowing the scrap composition, it will be confirmed that this is suitable for the energy recovery and the theoretical electric energy that it should be able to produce will be calculated in order to see if the installation is economically viable. Furthermore, by setting out the combustion reaction, the contaminants presents in the combustion air production will be calculated so as to see if it complies with the regulations regarding contamination or if it¿s necessary a exhaust gas purification system would be installed. Finally, the machinery forming this installation will be selected, as well as it construction cost and a plant layout will be provided. Furthermore, the economic viability of the installation will be analyzed. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Economia circular es_ES
dc.subject RU es_ES
dc.subject Valorització energética es_ES
dc.subject Planta de triatge i compostatge es_ES
dc.subject Circular Economy es_ES
dc.subject MW es_ES
dc.subject Energy recovery es_ES
dc.subject Sorting and composting plant es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA QUIMICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es_ES
dc.title DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN PARA PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA PLANTA DE TRIAJE Y COMPOSTAJE A PARTIR DEL RECHAZO GENERADO EN LA MISMA es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Germán Martín, B. (2019). DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN PARA PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA PLANTA DE TRIAJE Y COMPOSTAJE A PARTIR DEL RECHAZO GENERADO EN LA MISMA. http://hdl.handle.net/10251/118535 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\69482 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record