- -

Potenciant un turisme cultural atractiu pel patrimoni de Llíria més enllà dels pilars tradicionals d'arqueologia, bandes de música i fires gastronòmiques: Turisme 2.0

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Potenciant un turisme cultural atractiu pel patrimoni de Llíria més enllà dels pilars tradicionals d'arqueologia, bandes de música i fires gastronòmiques: Turisme 2.0

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Hernandez-Carrion, José Rodolfo es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.5968562000000475; north=39.6274082; name=Calle del San Miguel, 23, 46160 Liria, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-06-25T11:53:50Z
dc.date.available 2019-06-25T11:53:50Z
dc.date.issued 2019-06-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/122636
dc.description.abstract [EN] This study of tourism in Llíria/Liriais based on surveys, which gathered statistical data on the visits made to city and the reasons for visiting it, in order to determine the tourist potential of the municipality. The study made it possible to extract relevant information to formulate tourist interests around three attractive cultural elements: the typical interests of historical character, gastronomy through food festivals, and music in the form of local band competitions. This last attractionof the "City of Music"could constitute the key to developing a different local offering, Llíria 2.0. The Internet inclusive of networks and social media have brought a new era for promoting and marketing Tourism 2.0, opening up a whole range of promising possibilities. es_ES
dc.description.abstract [CA] Aquest estudi sobre el turisme a Llíria neix a partir d'enquestes que van recopilar dades estadístiques sobre visites a la ciutat i els motius per fer-ho, per tal de poder determinar el turisme potencial del municipi. L'estudi va permetre extraure informació rellevant per formular interessos turístics entorn de tres elements culturals atractius fonamentals: els típics interessos de caràcter històric, la gastronomia mitjançant fires gastronòmiques i la música en format de competicions de bandes locals. Aquest últim actiu de la “Ciutat de la Música” podria constituir el recurs clau per desenvolupar una oferta local diferent que passem a anomenar Llíria 2.0. Internet, des de la connectivitat i les xarxes socials, ha portat una nova era de promoció i màrqueting turístic a partir d'allò que ha vingut a denominar-se Turisme 2.0, obrint tota una gamma de promeses i possibilitats de futur. es_ES
dc.description.abstract [ES] El estudio propuesto sobre el turismo en Llíria/Liria nace a partir de encuestas que recopilaron datos estadísticos sobre visitas a la ciudad y los motivos para hacerlo, a fin de poder determinar el potencial turístico del municipio. El estudio permitió extraer información relevante para formular intereses turísticos en torno a tres elementos culturales atractivos fundamentales: los típicos intereses de carácter histórico, la gastronomía mediante ferias gastronómicas y la música en formato de competiciones de bandas locales. Este último activo de la “Ciudad de la Música” podría constituir el factor clave para desarrollar una oferta local diferente que pasamos a denominar Llíria 2.0.Internet, desde la conectividad y las redes sociales, ha traído una nueva era de promoción y marketing turístico a partir de lo que ha venido a denominarse Turismo 2.0, abriendo toda una gama de prometedoras posibilidades de futuro. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València
dc.relation.ispartof Culturas. Revista de Gestión Cultural
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Turisme 2.0 es_ES
dc.subject Llíria 2.0 es_ES
dc.subject Patrimoni cultural es_ES
dc.subject Bandes de música es_ES
dc.subject Fires gastronòmiques es_ES
dc.subject Desenvolupament turístic es_ES
dc.subject Tourism 2.0 es_ES
dc.subject Cultural heritage es_ES
dc.subject Musiccompetition es_ES
dc.subject Food festivals es_ES
dc.subject Tourist development es_ES
dc.subject Turismo 2.0 es_ES
dc.subject Patrimonio cultural es_ES
dc.subject Bandas de música es_ES
dc.subject Ferias gastronómicas es_ES
dc.subject Desarrollo turístico es_ES
dc.subject Liria 2.0 es_ES
dc.title Potenciant un turisme cultural atractiu pel patrimoni de Llíria més enllà dels pilars tradicionals d'arqueologia, bandes de música i fires gastronòmiques: Turisme 2.0 es_ES
dc.title.alternative Promoting Liria’s heritage as a cultural tourist attraction beyond the traditional interests of archaeology, music competitions and food festivals: Tourism 2.0 es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.date.updated 2019-06-25T11:10:30Z
dc.identifier.doi 10.4995/cs.2019.11010
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Hernandez-Carrion, JR. (2019). Potenciant un turisme cultural atractiu pel patrimoni de Llíria més enllà dels pilars tradicionals d'arqueologia, bandes de música i fires gastronòmiques: Turisme 2.0. Culturas. Revista de Gestión Cultural. 6(1):1-17. https://doi.org/10.4995/cs.2019.11010 es_ES
dc.description.accrualMethod SWORD es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/cs.2019.11010 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 1 es_ES
dc.description.upvformatpfin 17 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 6
dc.description.issue 1
dc.identifier.eissn 2386-7515


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record