- -

Propuesta de un plan de gestión de una empresa constructora PYME de la República Dominicana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Propuesta de un plan de gestión de una empresa constructora PYME de la República Dominicana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Boquera Pérez, Pascual Salvador es_ES
dc.contributor.author Navarro Pichardo, Anabel Altagracia es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-18T18:38:16Z
dc.date.available 2019-09-18T18:38:16Z
dc.date.created 2019-07-18
dc.date.issued 2019-09-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/126038
dc.description.abstract [EN] Small businesses that have an increase in the development of their activities, sometimes, do not tend to make changes in the organizational structure, human resources, organizational culture, information system, information and communication technologies, and the planning and direction process. Generating a decrease in the effectiveness and efficiency of its procedures, affecting the total management of the company. This work master Thesis proposes a management plan for a constructor called Fixsa, an SME company in the Dominican Republic who faced this no gradual growth, by evaluating their current processes, in order to optimize the development of its activities. The methodology used to achieve the objectives was divided into three stages: the first consisted of the collection of field data, visits to the company, interviews with collaborators and other information relevant to the development of the plan; the second stage was based on the investigation of the topics to be treated, as well as the elaboration of the theoretical framework; and the third stage was based on the elaboration of the management plan of the company that will improve the identified problems and weaknesses. The structure of the work consists of five major themes: first chapter the introduction; second chapter the general data, which covers the approach of the problem, objectives, scope, and methodology; the third chapter describes the methodology; the fourth chapter called the SME construction company in the Dominican Republic, which contains a description of the company, services, resources, description of current processes and problems identified; and finally, the fifth chapter development of the management plan, which consists of the new model of structure, human resources, organizational culture, information systems and information and communication technologies, and planning and control processes. With the development of the plan, the following objectives were achieved: - Restructuring of the current scheme of work, using a method that increases the motivation of the employee and get the performance of their work. - Organizational scheme of the human resource, where each individual knows his function, who he communicates and each of the people involved in the development of their work. - Restructuring of the field-office personnel interaction in order to reduce the time in the processes of purchase and distribution of materials. - Creation of documentation that strengthens the control processes of the company, and that allows to preserve it over time. - Standardization through field data collection forms, with the aim of improving the control and use of the resources of the work. - Development of a guide that includes the procedures for an effective management. es_ES
dc.description.abstract [CA] Les xicotetes empreses que tenen un increment en l'exercici de les seues activitats, en algunes ocasions, no tendixen a realitzar canvis en l'estructura organitzacional, els recursos humans, la cultura organitzativa, el sistema de la informació, les tecnologies de la informació i comunicació i el procés de planificació i direcció. Generant una disminució de l'eficàcia i eficiència dels seus procediments, afectant la gestió total de l'empresa. Este treball de fi de màster proposa un pla de gestió a la constructora FIXSA, una empresa PIME de la República Dominicana que es va enfrontar a este creixement no gradual, per mitjà de l'avaluació dels seus processos actuals, a fi d'optimitzar l'exercici de les seues activitats. La metodologia utilitzada per a la consecució dels objectius va ser fraccionada en tres etapes: la primera, va consistir en la recol·lecció de dades de camp, visites a l'empresa, entrevista als col·laboradors i la resta d'informació rellevant per al desenrotllament del pla; la segona etapa, es va basar en la investigació dels temes a tractar, a més de l'elaboració del marc teòric; i la tercera etapa es va fonamentar en l'elaboració del pla de gestió de l'empresa que millorarà els problemes i debilitats identificades. L'estructura del treball consta de cinc grans temes: primer capítol la introducció; segon capítol les dades generals, que comprén el plantejament del problema, objectius, abast, i metodologia; el tercer capítol descriu la metodologia; el quart capítol empresa constructora PIME de la República Dominicana, que conté descripció de l'empresa, servicis, recursos, descripció de processos actuals i problemes identificats; i finalment, el quint capítol desenrotllament del pla de gestió, que consistix en el nou model d'estructura, recursos humans, cultura organitzativa, sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, i els processos de planificació i control. Amb el desenrotllament del pla es van aconseguir els següents objectius: - Reestructuració de l'esquema actual de treball, utilitzant un mètode que augmente la motivació de l'empleat i amb si el rendiment del seu treball. - Esquema organitzacional del recurs humà, on cada individu sap la seua funció, a qui li comunica i cada una de les persones que intervenen en el desenrotllament del seu treball. - Reestructuració de la interacció personal camp-oficina a fi de reduir el temps en els processos de compra i distribució de materials. - Creació de documentació que enfortixen els processos de control de l'empresa, i que permeten preservar-la en el temps. - Estandardització per mitjà de formularis de recol·lecció de dades de camp, amb l'objectiu de millorar el control i ús dels recursos de l'obra. - Desenrotllament d'una guia que inclou els procediments per a una efectiva gestió. es_ES
dc.description.abstract [ES] Las pequeñas empresas que tienen un incremento en el desarrollo de sus actividades, en algunas ocasiones, no tienden a realizar cambios en la estructura organizacional, los recursos humanos, la cultura organizativa, el sistema de la información, las tecnologías de la información y comunicación y el proceso de planificación y dirección. Generando una disminución de la eficacia y eficiencia de sus procedimientos, afectando la gestión total de la empresa. Este trabajo de fin de máster propone un plan de gestión a la constructora FIXSA, una empresa PYME de la República Dominicana que se enfrentó a este crecimiento no gradual, mediante la evaluación de sus procesos actuales, con el fin de optimizar el desarrollo de sus actividades. La metodología utilizada para la consecución de los objetivos fue fraccionada en tres etapas: la primera, consistió en la recolección de datos de campo, visitas a la empresa, entrevista a los colaboradores y demás información relevante para el desarrollo del plan; la segunda etapa, se basó en la investigación de los temas a tratar, además de la elaboración del marco teórico; y la tercera etapa se fundamentó en la elaboración del plan de gestión de la empresa que mejorará los problemas y debilidades identificadas. La estructura del trabajo consta de cinco grandes temas: primer capítulo la introducción; segundo capítulo los datos generales, que abarca el planteamiento del problema, objetivos, alcance, y metodología; el tercer capítulo describe la metodología; el cuarto capítulo empresa constructora PYME de la República Dominicana, que contiene descripción de la empresa, servicios, recursos, descripción de procesos actuales y problemas identificados; y por último, el quinto capítulo desarrollo del plan de gestión, que consiste en el nuevo modelo de estructura, recursos humanos, cultura organizativa, sistemas de información y tecnologías de la información y la comunicación, y los procesos de planificación y control. Con el desarrollo del plan se lograron los siguientes objetivos: - Reestructuración del esquema actual de trabajo, utilizando un método que aumente la motivación del empleado y consigo el rendimiento de su trabajo. - Esquema organizacional del recurso humano, donde cada individuo sabe su función, a quien le comunica y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo de su trabajo. - Reestructuración de la interacción personal campo-oficina con el fin de reducir el tiempo en los procesos de compra y distribución de materiales. - Creación de documentación que fortalecen los procesos de control de la empresa, y que permiten preservarla en el tiempo. - Estandarización por medio de formularios de recolección de datos de campo, con el objetivo de mejorar el control y uso de los recursos de la obra. - Desarrollo de una guía que incluye los procedimientos para una efectiva gestión. es_ES
dc.format.extent 142 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Business administration es_ES
dc.subject Construction company management es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Gestió d'empresa es_ES
dc.subject Gestió d'empreses constructores es_ES
dc.subject Gestión es_ES
dc.subject Gestión de empresa es_ES
dc.subject Gestión de empresas constructoras es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Propuesta de un plan de gestión de una empresa constructora PYME de la República Dominicana es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.description.bibliographicCitation Navarro Pichardo, AA. (2019). Propuesta de un plan de gestión de una empresa constructora PYME de la República Dominicana. http://hdl.handle.net/10251/126038 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record