- -

Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Vilanova Navarro, Santiago es_ES
dc.contributor.advisor Plazas Ávila, María de la O es_ES
dc.contributor.advisor García Fortea, Edgar es_ES
dc.contributor.author Trigo Cortés, Alba Marina es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-01T11:28:03Z
dc.date.available 2019-10-01T11:28:03Z
dc.date.created 2019-09-13
dc.date.issued 2019-10-01 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/126820
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d'aquest treball és l'estudi de l'herència materna del cloroplast en l'espècie Solanum melongena i altres espècies silvestres relacionades, més o menys properes, amb les quals és creuada per la seva millora. S'ha descobert que l'herència materna pot afectar principalment a l'esterilitat masculina, així com a altres característiques fenotípiques, per la qual cosa és interessant el desenvolupament de marcadors que permeten determinar quin parental aporta aquest tipus de material. Es pretén dissenyar marcadors moleculars a partir de seqüències d’ADN no codificants del cloroplast, pertanyents a diferents regions. Per a això, es recol·lectarà l’ADN de les diferents espècies a estudiar i serà amplificat i seqüenciat per obtenir les seqüències per al seu estudi. Amb aquesta informació s'obtindran les seqüències consens, necessàries per al desenvolupament de marcadors, mitjançant l'ús de diferents programes informàtics. Posteriorment es dissenyaran CAPS mitjançant la recerca d'enzims de restricció que permetin diferenciar l'herència materna entre les espècies silvestres i melongena Solanum. D'altra banda, els canvis nucleotídics que no donen lloc a diferents llocs de tall de restricció es comprovaran mitjançant la tècnica de HRM. Aquests marcadors seran comprovats en individus F1 on s'ha utilitzat Solanum melongena o espècies silvestres relacionades com a mare, així com en poblacions de millora on s'ha utilitzat algun parental silvestre. es_ES
dc.description.abstract [EN] The objective of this work is the study of the maternal inheritance of the chloroplast in Solanum melongena and other related wild species, more or less close, with which it is crossed for its improvement. It has been discovered that maternal inheritance can mainly affect male sterility, as well as other phenotypic characteristics, so it is interesting to develop markers to determine which parent contributes with this type of material. The aim is to design molecular markers from DNA sequences that are not coding for the chloroplast, belonging to different regions. To do this, the DNA of the different species to be studied will be collected and will be amplified and sequenced, to obtain the sequences for its study. With this information, the consensus sequences necessary for the development of markers will be obtained through the use of different computer programs. Subsequently, CAPS will be designed through the search for restriction enzymes that allow to differentiate maternal inheritance between wild species and Solanum melongena. On the other hand, nucleotide changes that do not result in different restriction cleavage sites will be checked by the HRM technique. These markers will be tested in F1 individuals where Solanum melongena or wild as a mother has been used, as well as in breeding populations where a wild parent has been used. es_ES
dc.format.extent 41 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Herència Materna es_ES
dc.subject Genoma del cloroplast es_ES
dc.subject CAPS es_ES
dc.subject SNPs es_ES
dc.subject High Resolution Melting. es_ES
dc.subject Solanum es_ES
dc.subject High Resolution Melting es_ES
dc.subject Chloroplastic DNA es_ES
dc.subject Maternal Inheritance es_ES
dc.subject.classification GENETICA es_ES
dc.subject.other Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia es_ES
dc.title Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Trigo Cortés, AM. (2019). Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades. http://hdl.handle.net/10251/126820 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\111715 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record