- -

Improving the benefits of demand response participation in facilities with distributed energy resources

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Improving the benefits of demand response participation in facilities with distributed energy resources

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Roldán-Blay, Carlos es_ES
dc.contributor.author Escrivá-Escrivá, Guillermo es_ES
dc.contributor.author Roldán-Porta, Carlos es_ES
dc.date.accessioned 2020-04-08T05:58:36Z
dc.date.available 2020-04-08T05:58:36Z
dc.date.issued 2019-02-15 es_ES
dc.identifier.issn 0360-5442 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/140497
dc.description.abstract [EN] Demand response has proven to be a distributed energy resource of great potential over the last decades for electrical systems operation. However, small or medium size facilities generally have a very limited ability to participate in demand response programs. When a facility includes several generation resources, energy storage systems, or even demand flexibility, the decision-making becomes considerably harder because of the amount of variables to be considered. This paper presents a method to facilitate end users' decision-making in demand response participation. The method consists of an algorithm that uses demand and generation forecasts and costs of the available resources. Depending on the energy to be reduced in a program, the algorithm obtains the optimal schedule and facilitates decision making, helping end users to decide when and how to participate. With this method, end users' capability to participate in these programs is clearly increased. In addition, the method is contrasted by simulations based on real programs developed at the Campus de Vera of the Universitat Politècnica de València. The simulations carried out show that the developed method allows end users to take advantage of the potential of their facilities to provide demand response services and obtain the maximum possible benefit. es_ES
dc.description.abstract [EN] La resposta a la demanda ha demostrat ser un recurs d'energia distribuïda de gran potencial en les últimes dècades per a l'operació de sistemes elèctrics. No obstant això, les instal·lacions xicotetes o mitjanes generalment tenen una capacitat molt limitada per a participar en programes de resposta a la demanda. Quan una instal·lació inclou diversos recursos de generació, sistemes d'emmagatzematge d'energia o fins i tot flexibilitat de la demanda, la presa de decisions es torna considerablement més difícil a causa de la quantitat de variables que han de considerar-se. Aquest article presenta un mètode per a facilitar la presa de decisions dels usuaris finals en la participació en la resposta a la demanda. El mètode consisteix en un algorisme que utilitza els pronòstics de demanda i generació i els costos dels recursos disponibles. Depenent de l'energia que haja de reduir-se en un programa, l'algorisme obté el programa òptim i facilita la presa de decisions, ajudant els usuaris finals a decidir quan i com participar. Amb aquest mètode, la capacitat dels usuaris finals per a participar en aquests programes s'incrementa clarament. A més, el mètode es contrasta mitjançant simulacions basades en programes reals desenvolupats al Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Les simulacions realitzades mostren que el mètode desenvolupat permet als usuaris finals aprofitar el potencial de les seues instal·lacions per a proporcionar serveis de resposta a la demanda i obtindre el màxim benefici possible. es_ES
dc.description.abstract [ES] La respuesta a la demanda ha demostrado ser un recurso de energía distribuida de gran potencial en las últimas décadas para la operación de sistemas eléctricos. Sin embargo, las instalaciones pequeñas o medianas generalmente tienen una capacidad muy limitada para participar en programas de respuesta a la demanda. Cuando una instalación incluye varios recursos de generación, sistemas de almacenamiento de energía o incluso flexibilidad de la demanda, la toma de decisiones se vuelve considerablemente más difícil debido a la cantidad de variables que deben considerarse. Este artículo presenta un método para facilitar la toma de decisiones de los usuarios finales en la participación en la respuesta a la demanda. El método consiste en un algoritmo que utiliza los pronósticos de demanda y generación y los costes de los recursos disponibles. Dependiendo de la energía que deba reducirse en un programa, el algoritmo obtiene el programa óptimo y facilita la toma de decisiones, ayudando a los usuarios finales a decidir cuándo y cómo participar. Con este método, la capacidad de los usuarios finales para participar en estos programas se incrementa claramente. Además, el método se contrasta mediante simulaciones basadas en programas reales desarrollados en el Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Las simulaciones realizadas muestran que el método desarrollado permite a los usuarios finales aprovechar el potencial de sus instalaciones para proporcionar servicios de respuesta a la demanda y obtener el máximo beneficio posible. es_ES
dc.description.sponsorship This work has been possible thanks to the "Programa de Formacion del Profesorado Universitario (FPU). Convocatoria 2013. Estancias Breves". This study was carried out thanks to a grant within this program for a short stay at Brunel University London (Uxbridge, London). The authors want to acknowledge the Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte for this program and the Brunel University staff, especially Prof. Maria Kolokotroni, for hosting Carlos Roldan Blay and helping him during his research stay. In addition, this research work has been made possible with the support of the GV/2015/068-Ayudas para la realizacion de proyectos de I + D para grupos de investigacion emergentes. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Elsevier es_ES
dc.relation MINISTERIO DE EDUCACION /AP2010-2762 es_ES
dc.relation GENERALITAT VALENCIANA/GV/2015/068 es_ES
dc.relation.ispartof Energy es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Demand response es_ES
dc.subject Energy resources management es_ES
dc.subject Flexibility es_ES
dc.subject Energy storage systems management es_ES
dc.subject Optimal energy management es_ES
dc.subject Distributed energy resources es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA ELECTRICA es_ES
dc.title Improving the benefits of demand response participation in facilities with distributed energy resources es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.1016/j.energy.2018.12.102 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Roldán-Blay, C.; Escrivá-Escrivá, G.; Roldán-Porta, C. (2019). Improving the benefits of demand response participation in facilities with distributed energy resources. Energy. 169:710-718. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.12.102 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.12.102 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 710 es_ES
dc.description.upvformatpfin 718 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 169 es_ES
dc.relation.pasarela S\374284 es_ES
dc.contributor.funder Generalitat Valenciana es_ES
dc.contributor.funder Ministerio de Educación es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record