- -

La arquitectura bioclimática. Análisis regulatorio y estudio caso práctico.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La arquitectura bioclimática. Análisis regulatorio y estudio caso práctico.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Almenar Muñoz, María Mercedes es_ES
dc.contributor.author Vaquer Gracia, Ana Ángeles es_ES
dc.coverage.spatial east=0.17820897598532337; north=40.46316752388492; name=Carrer de la Fira, 2, 12170 Sant Mateu, Castelló, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2022-11-28T08:54:10Z
dc.date.available 2022-11-28T08:54:10Z
dc.date.created 2022-09-29
dc.date.issued 2022-11-28 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/190237
dc.description.abstract [CA] Des de fa segles el clima i l'arquitectura han anat de la mà, i gràcies a això en cada lloc del món s'ha construït tradicionalment d'una forma concreta per a garantir el confort de les persones. La inclinació de les cobertes, el gruix dels murs, el color dels tancaments... són decisions de projecte que en principi podrien semblar arbitràries però que venen preses pel tipus i la quantitat de precipitacions, la temperatura o la incidència del sol en el lloc on es troba l'edificació. Va haver-hi un temps en el qual la construcció tradicional i pròpia de cada lloc es va deixar de costat i es duien a terme projectes i obres en els quals les condicions ambientals i el bioclimatisme no estaven contemplats. Al no recórrer a formes tradicionals de gestionar el clima, que s'ha comprovat que eren d'allò més eficient, la despesa d'energia i recursos per a aconseguir el benestar a l'interior dels espais creats era considerable, però no ha sigut fins fa unes dècades, amb les primeres cimeres mundials del clima, que s'ha considerat un problema. És per això que es creu que gran part del mal que se li ha causat al medi ambient en aquest temps ha sigut “fomentat” per l'arquitectura, els seus excessos i la poca consciència que s'ha tingut sobre la protecció del planeta. Amb aquest Treball de Final de Grau es pretén aprofundir en el tema del bioclimatisme i estudiar algunes de les millors maneres d'implementar mesures més eficients i menys contaminants per a aconseguir els mateixos, o fins i tot millors, resultats en l'aclimatació de les construccions existents. Per a aconseguir-ho es tractaran de manera teòrica temes com el bioclimatisme, el seu marc normatiu i el clima; i, finalment, tenint aquests conceptes clars, s'arribarà a l'estudi del cas pràctic: càlcul de certificat energètic i proposta de mesures necessàries per a la millora a nivell d'eficiència energètica de l'habitatge triat. es_ES
dc.description.abstract [EN] For centuries, climate and architecture have gone hand in hand, and thanks to this, every place in the world has traditionally been built in a specific way to ensure people's comfort. Roofs’ inclination, walls’ thickness, enclosures’ color... are project decisions that in principle could seem arbitrary but are taken by the type and amount of rainfall, the temperature, or the incidence of the sun in the place where the building is located. There was a time when traditional and site-specific construction was left aside, and projects and works were carried out in which environmental conditions and bioclimatism were not considered. By not resorting to traditional ways of managing the climate, which have been proven to be the most efficient, the expenditure of energy and resources to achieve well-being inside the spaces created was considerable, but it was not until a few decades ago, with the first world climate summits, that it was considered a problem. Therefore, it is believed that much of the damage that has been caused to the environment in this time has been "encouraged" by architecture, its excesses and the little awareness that has been had about the protection of the planet. This Final Degree Project aims to delve into the subject of bioclimatism and study some of the best ways to implement more efficient and less polluting measures to achieve the same, or even better, results in the acclimatization of existing buildings. To achieve this, topics such as bioclimatism, its regulatory framework and climate will be dealt with in a theoretical way; and finally, having these concepts clear, a practical case study will be carried out: calculation of the energy certificate and proposal of the necessary measures to improve the energy efficiency of the chosen house. es_ES
dc.description.abstract [ES] Des de fa segles el clima i l'arquitectura han anat de la mà, i gràcies a això en cada lloc del món s'ha construït tradicionalment d'una forma concreta per a garantir el confort de les persones. La inclinació de les cobertes, el gruix dels murs, el color dels tancaments... són decisions de projecte que en principi podrien semblar arbitràries però que venen preses pel tipus i la quantitat de precipitacions, la temperatura o la incidència del sol en el lloc on es troba l'edificació. Va haver-hi un temps en el qual la construcció tradicional i pròpia de cada lloc es va deixar de costat i es duien a terme projectes i obres en els quals les condicions ambientals i el bioclimatisme no estaven contemplats. Al no recórrer a formes tradicionals de gestionar el clima, que s'ha comprovat que eren d'allò més eficient, la despesa d'energia i recursos per a aconseguir el benestar a l'interior dels espais creats era considerable, però no ha sigut fins fa unes dècades, amb les primeres cimeres mundials del clima, que s'ha considerat un problema. És per això que es creu que gran part del mal que se li ha causat al medi ambient en aquest temps ha sigut “fomentat” per l'arquitectura, els seus excessos i la poca consciència que s'ha tingut sobre la protecció del planeta. Amb aquest Treball de Final de Grau es pretén aprofundir en el tema del bioclimatisme i estudiar algunes de les millors maneres d'implementar mesures més eficients i menys contaminants per a aconseguir els mateixos, o fins i tot millors, resultats en l'aclimatació de les construccions existents. Per a aconseguir-ho es tractaran de manera teòrica temes com el bioclimatisme, el seu marc normatiu i el clima; i, finalment, tenint aquests conceptes clars, s'arribarà a l'estudi del cas pràctic: càlcul de certificat energètic i proposta de mesures necessàries per a la millora a nivell d'eficiència energètica de l'habitatge triat. es_ES
dc.format.extent 97 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Propuesta es_ES
dc.subject Bioclimatismo es_ES
dc.subject Sostenibilidad es_ES
dc.subject Eficiencia energética es_ES
dc.subject Vivienda unifamiliar es_ES
dc.subject Bioclimatism es_ES
dc.subject Sustainability es_ES
dc.subject Energy efficiency es_ES
dc.subject Single family home es_ES
dc.subject Proposal es_ES
dc.subject.classification DERECHO ADMINISTRATIVO es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title La arquitectura bioclimática. Análisis regulatorio y estudio caso práctico. es_ES
dc.title.alternative Bioclimatic architecture. Regulatory analysis and case study. es_ES
dc.title.alternative La arquitectura bioclimática. Análisis regulatorio y estudio de caso práctico. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vaquer Gracia, AÁ. (2022). La arquitectura bioclimática. Análisis regulatorio y estudio caso práctico. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/190237 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\146416 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record