- -

Estudi de Població d'Espècies Cinegètiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de Població d'Espècies Cinegètiques

Show full item record

Rosell Olmos, C. (2007). Estudi de Població d'Espècies Cinegètiques. http://hdl.handle.net/10251/34022

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34022

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de Població d'Espècies Cinegètiques
Author: Rosell Olmos, Carolina
Director(s): Belda Pérez, Eduardo Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-03-02
Issued date:
Abstract:
Pla de Gestió Cinegètica com al document que regularà l'aprofitament i gestió cinegètica del terreny al qual s'aplica, buscant un aprofitament sostenible dels recursos cinegètics, sense posar en perill el manteniment i ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record