- -

Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs,

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs,

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cambrils Camarena, Joan Carles es_ES
dc.contributor.advisor Sigalat Signes, Enrique es_ES
dc.contributor.author Gilabert Millet, Aitana es_ES
dc.date.accessioned 2013-12-19T10:43:19Z
dc.date.available 2013-12-19T10:43:19Z
dc.date.created 2013-09-25
dc.date.issued 2013-12-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/34609
dc.description.abstract In this project we intend to perform an analysis on the current situation of the township, as well as propose some actions that are favorable and strategies for managing tourist town, as it has a variety of resources that carry a potential advantage tourism and, on the other hand would put more value in their promotion for their market positioning and contrast from other townships also be posed as a destination complementary product in the sun. In short, the analysis shows an overview of the source Carros, through analyzing the current and potential markets of the town and later the development of the plan included a number of general proposals, recommendations and strategic actions in order to try to turn the town into a tourist reference region. Finally, tourism is a sector that deserves careful planning at least three reasons: its importance for economic and social implications for regional and increasingly tougher competition between destinations. es_ES
dc.description.abstract En aquest projecte es pretén realitzar un anàlisi sobre la situació actual del municipi, així com també proposar algunes accions i estratègies que siguin favorables per a la gestió turística del municipi, ja que compta amb una gran varietat de recursos que comporten un potencial d'aprofitament turístic i que, per altra banda caldria posar més en valor la seua promoció per al seu posicionament en el mercat i diferenciació respecte a altres municipis, plantejant-se també com un destí complementari del producte de sol i platja. En definitiva, en l'anàlisi es mostra una visió general de la Font d'en Carròs, passant a analitzar els mercats actuals i potencials del municipi i posteriorment, per al desenvolupament del pla, incloure una sèrie de propostes generals, recomanacions estratègiques i accions, per tal de pretendre convertir el municipi en un referent turístic de la comarca. Finalment, cal destacar que el turisme és un sector que mereix una planificació acurada almenys per tres motius: per la seva importància econòmica i social, per les repercussions territorials i per la competència cada vegada més dura que hi ha entre destinacions. es_ES
dc.format.extent 54 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Anàlisi es_ES
dc.subject Planificació es_ES
dc.subject Estratègies es_ES
dc.subject Analysis es_ES
dc.subject Planning es_ES
dc.subject Strategies es_ES
dc.subject Análisis turístico es_ES
dc.subject La Font d'en Carrós es_ES
dc.subject Planificación turística es_ES
dc.subject.classification COMERCIALIZACION E INVESTIGACION DE MERCADOS es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Gestión Turística-Grau en Gestió Turística es_ES
dc.title Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs, es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gilabert Millet, A. (2013). Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs,. http://hdl.handle.net/10251/34609. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record