- -

Diseño e implementación de un sistema de automatización de medida de tensiones residuales mediante el método de micro perforación y fresado incremental con LabView

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño e implementación de un sistema de automatización de medida de tensiones residuales mediante el método de micro perforación y fresado incremental con LabView

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martínez García, Alfonso es_ES
dc.contributor.advisor Martínez García, Venancio es_ES
dc.contributor.author Martínez Latorre, María Teresa es_ES
dc.date.accessioned 2014-11-05T16:18:52Z
dc.date.available 2014-11-05T16:18:52Z
dc.date.created 2014-07-17
dc.date.issued 2014-11-05T16:18:52Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/43904
dc.description.abstract L'estudi de les tensions residuals presents en estructures i components mecànics permet comprendre la seua generació durant els processos de fabricació, optimitzant els mateixos i millorant la vida útil d'aquest component. És per açò que l'Institut de Tecnologia de Fabricació de Components Ceràmics i Compostos (IMTCCC) de la Universitat de Stuttgart està involucrat en l'estudi i els processos de fabricació de materials avançats, disposant d'un sistema manual de mesura de tensions residuals mitjançant la tècnica de micro-perforació i fresat incremental. El present Treball de Final de Grau pretén satisfer la necessitat actual d'automatitzar aquest procés de mesura. Per a açò s'ha dissenyat i implementat un programa encarregat de controlar els diferents equips que conformen aquest sistema baix l’entorn de programació LabViewTM. Finalment, s'han realitzat mesures reals en components fabricats pel IMTCCC, verificant el correcte funcionament d'aquest programa. es_ES
dc.description.abstract El estudio de las tensiones residuales presentes en estructuras y componentes mecánicos permite comprender su generación durante los procesos de fabricación, optimizando los mismos y mejorando la vida útil de dicho componente. Es por ello que el Instituto de Tecnología de Fabricación de Componentes Cerámicos y Compuestos (IMTCCC) de la Universidad de Stuttgart está involucrado en el estudio y los procesos de fabricación de materiales avanzados, disponiendo de un sistema manual de medida de tensiones residuales mediante la técnica de micro-perforación y fresado incremental. El presente Trabajo de Final de Grado pretende satisfacer la necesidad actual de automatizar dicho proceso de medida. Para ello se ha diseñado e implementado un programa encargado de controlar los diferentes equipos que conforman dicho sistema bajo el entorno de programación LabViewTM. Finalmente, se han realizado medidas reales en componentes fabricados por el IMTCCC, verificando el correcto funcionamiento de dicho programa. es_ES
dc.description.abstract The study of the residual stresses present in structures and mechanical components allows us to understand their generation during the manufacturing process, what makes possible its optimization and the increasing of the lifetime of the component. For this reason, the Institute for Manufacturing Technologies of Ceramic Components and Composites (IMTCCC) is involved in the study and the manufacturing of advanced materials, having available a manually operated equipment, which permits the residual stress analysis by the Incremental Micro Hole Drilling and Milling Method (IMHDMM). This final degree project aims to satisfy the current need to automate the measurement process. To this aim, a program has been designed and developed in LabViewTM platform. Finally, experimental measurements with components produced by the IMTCCC have been performed using this program and checking its correct performance. es_ES
dc.format.extent 51 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Estructuras es_ES
dc.subject tensions residuals es_ES
dc.subject Materials es_ES
dc.subject Sistema de medida es_ES
dc.subject Sistema de mesura es_ES
dc.subject Automatització es_ES
dc.subject Automatización es_ES
dc.subject Materiales es_ES
dc.subject Tensiones residuales es_ES
dc.subject Software es_ES
dc.subject Automation es_ES
dc.subject Measurement system es_ES
dc.subject Residual stresses es_ES
dc.subject Labview es_ES
dc.subject.classification TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge es_ES
dc.title Diseño e implementación de un sistema de automatización de medida de tensiones residuales mediante el método de micro perforación y fresado incremental con LabView es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia - Institut Universitari de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Interuniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano - Institut Interuniversitari d'Investigació en Bioenginyeria i Tecnologia Orientada a l'Ésser Humà es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Latorre, MT. (2014). Diseño e implementación de un sistema de automatización de medida de tensiones residuales mediante el método de micro perforación y fresado incremental con LabView. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/43904 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record