- -

Proyecto básico de ampliación y mejora del puerto deportivo de La Goleta (T.M. Oliva, Valencia). Definición de pantalanes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de ampliación y mejora del puerto deportivo de La Goleta (T.M. Oliva, Valencia). Definición de pantalanes

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author García Iranzo, Gonzalo Emilio es_ES
dc.date.accessioned 2015-10-28T15:49:09Z
dc.date.available 2015-10-28T15:49:09Z
dc.date.created 2015-06-23
dc.date.issued 2015-10-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56656
dc.description.abstract [EN] The present project entitled "Basic design for the extension and improvement of La Goleta marina (Oliva, Valencia)" has been elaborated as an end of degree project by all four members of the group, fourth year Civil Engineering students at Universitat Politéctica de Valencia. The objective is to develop a proposal for the expansion of the "La Goleta" marina, at the basic design stage. This proposal aims to improve the current situation of the marina so as to satisfy the growing needs of the marina's users. Above all this improvement consists of the execution of a new dock that hosts 184 new moorings and a dry dock with capacity for 130 vessels of less than 8 metres in length. To accommodate this increase in maritime area the current outer sea wall is set to be demolished and replaced by a new one which shelters the new docking area. Also, it is decided that the current dyke will be extended to minimize the ongoing problem of siltation in the marina and to improve its interior protection. Additionally, new vertical wharfs are projected for the berthing of new vessels, as well as two 140 metre quays with finger moorings intended to optimize the available space in the new dock. To meet the needs of the increased number of users, it's necessary to carry out a redistribution of the docks water and electricity supply and drainage network, as well as improving the dock¿s facilities. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present projecte denominat "Projecte bàsic d'ampliació i millora del Port Esportiu de "La Goleta" (T.M. Oliva, València) " s'ha realitzat com a Treball de Finalització de Grau conjunt dels quatre integrants del grup. L'objectiu és el de desenvolupar una proposta per a l'ampliació del Port Esportiu de "La Goleta", a nivell de projecte bàsic. Aquesta proposta pretén millorar la situació actual del port per a satisfer les necessitats creixents demandades pels usuaris del port. Principalment aquesta millora consisteix en l'execució d'una nova dàrsena que acull 184 nous amarris i una marina seca amb capacitat per a 130 embarcacions de menys de 8 metres d'eslora. Per poder albergar aquest increment de superfície marítima es proposa el desmantellament de l'actual contradic i l'execució d'un nou de tipologia de dic en talús que abrigui una nova zona d'atracada. A més, es decideix prolongar l'actual dic per minimitzar els problemes de aterraments que sofreix el port i per millorar l'abric de l'interior d'aquest. Per l'atracada de les noves embarcacions es disposa en el perímetre de molls vertical de blocs que permeten l'atracada de les noves embarcacions, a més per optimitzar l'espai marítim de la dàrsena es proposa l'execució de dos pantalàns de 140 metres amb amarrament mitjançant finger. Per a complir les necessitats del nou nombre d'usuaris es planifica una nova distribució de les xarxes d'abastiment, sanejament i electricitat i es milloren les instal·lacions. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente proyecto denominado "Proyecto básico de ampliación y mejora del Puerto Deportivo de La Goleta (T.M. Oliva, Valencia)" se ha realizado como Trabajo de Fin de Grado conjunto de los cuatro integrantes del grupo. El objetivo es el de desarrollar una propuesta para la ampliación del Puerto Deportivo de "La Goleta", a nivel de proyecto básico. Dicha propuesta pretende mejorar la situación actual del puerto para satisfacer las necesidades crecientes demandadas por los usuarios del puerto. Principalmente esta mejora consiste en la ejecución de una nueva dársena que acoge 184 nuevos amarres y una marina seca con capacidad para 130 embarcaciones de menos de 8 metros de eslora. Para poder albergar este incremento de superficie marítima se propone el desmantelamiento del actual contradique y la ejecución de uno nuevo de tipología de dique en talud en talud que abrigue una nueva zona de atraque. Además, se decide prolongar el actual dique para minimizar los problemas de aterramiento que sufre el puerto y para mejorar el abrigo del interior de este. Para el atraque de las nuevas embarcaciones se dispone en el perímetro de muelles vertical de bloques que permite el atraque de las nuevas embarcaciones, además para optimizar el espacio marítimo de la dársena se propone la ejecución de dos pantalanes de 140 metros con amarre mediante finger. Para cumplir las necesidades del nuevo número de usuarios se planifica una nueva distribución de las redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad y se mejoran las instalaciones. es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Marina es_ES
dc.subject Marine works es_ES
dc.subject Breakwaters es_ES
dc.subject Docking works es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Pontoon es_ES
dc.subject Dyke es_ES
dc.subject Installations es_ES
dc.subject Services es_ES
dc.subject Electric net es_ES
dc.subject Supply network es_ES
dc.subject Dry dock es_ES
dc.subject Moorings es_ES
dc.subject Pavement es_ES
dc.subject Lighting es_ES
dc.subject Port esportiu es_ES
dc.subject Ampliació es_ES
dc.subject Obres marítimes es_ES
dc.subject Obres d'abric es_ES
dc.subject Obres d'atracada es_ES
dc.subject Moll es_ES
dc.subject Pantalà es_ES
dc.subject Dic es_ES
dc.subject Instalacions es_ES
dc.subject Serveis es_ES
dc.subject Red d'abasteciment es_ES
dc.subject Red de sanejament es_ES
dc.subject Distribució d'amarres es_ES
dc.subject Paviment es_ES
dc.subject Alumbrat es_ES
dc.subject Puerto deportivo es_ES
dc.subject Ampliación es_ES
dc.subject Obras marítimas es_ES
dc.subject Obras de abrigo es_ES
dc.subject Obras de atraque es_ES
dc.subject Muelle es_ES
dc.subject Pantalán es_ES
dc.subject Dique es_ES
dc.subject Instalaciones es_ES
dc.subject Servicios es_ES
dc.subject Red eléctrica es_ES
dc.subject Red abastecimiento es_ES
dc.subject Red saneamiento es_ES
dc.subject Marina seca es_ES
dc.subject Distribución de amarres es_ES
dc.subject Pavimento es_ES
dc.subject Alumbrado es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de ampliación y mejora del puerto deportivo de La Goleta (T.M. Oliva, Valencia). Definición de pantalanes es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Iranzo, GE. (2015). Proyecto básico de ampliación y mejora del puerto deportivo de La Goleta (T.M. Oliva, Valencia). Definición de pantalanes. http://hdl.handle.net/10251/56656 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record