- -

El producte escalar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El producte escalar

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). El producte escalar. http://hdl.handle.net/10251/65860

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65860

Video Viewer

Item Metadata

Title: El producte escalar
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Definició del producte escalar de dos vectors, en els casos real i complex. Aplicacions al càlcul de distàncies, longituds i angles.
Subjects: Matriu , Vector , Àlgebra lineal , Operacions , Producte escalar , Nombre , Real , Complex
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=ccf18f10-273d-11e6-ba72-3b967e90c337
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Únicament es requereix un coneixement elemental sobre vectors.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 12 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record