- -

Estudio de alternativas para un parque de energía eólica en la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de alternativas para un parque de energía eólica en la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pérez Martín, Miguel Ángel es_ES
dc.contributor.author Ramón-Llin Pla, Rafael es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-24T15:14:51Z
dc.date.available 2016-06-24T15:14:51Z
dc.date.created 2016-06-20
dc.date.issued 2016-06-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/66457
dc.description.abstract [EN] The objective of the following project is to know the energetic capacity of the province of Valencia and to do a productive and economic comparative of some wind turbines for to know which is the best. For that, firstly, different rules have been defined and divided in three groups: energetic, environmental and location characteristics. After that, the province of Valencia has been divided in some areas. The areas that don't follow the energetic and environmental rules have been rejected. Afterwards, a detailed analysis of the areas selected has been done for to obtain the sites that follow with the location characteristic rule and the energetic capacity of each one has been calculated. Regarding the wind turbines, 4 had been compared, 2 of Enercon and 2 of Gamesa. On one side, for the productivity, a site has been selected and the statistics distribution of the wind has been obtained. After that, the productivity of each one and another interesting factors have been calculated. On the other side, for the economic analysis, different index like the VAN, the TIR and the Payback, have been obtained of each wind turbine. To conclude, a comparative about how the speed of the wind affects the productivity and profitability of the wind turbines has been done. For that, a particular wind turbine and site have been selected and the productivity and economic factors and index have been calculated, changing the speed of the wind only. Finally, a summary about the project has been done and some interesting conclusions have been obtained. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu del present projecte consisteix en saber quina és la capacitat energètica de la província de València, així com realitzar una comparació de diferents aerogeneradors per saber quin és el millor des del punt de vista econòmic i productiu. Per a açò, en primer lloc, s'han definit els diferents criteris que s'han tingut en compte, els quals s'han dividit en tres grups: energètic, ambiental y de característiques d'ubicació. A continuació, s'ha dividit la província de València en diferents zones susceptibles de tenir emplaçaments vàlids, i s'han descartat aquelles que no compleixen amb el criteri energètic i/o ambiental. De les zones seleccionades, s'ha fet un anàlisis detallat per a obtenir els emplaçaments que compleixen amb el criteri de característiques d'ubicació i s'ha calculat la capacitat energètica de cadascun d'ells. En quant als aerogeneradors, s'ha realitzat una comparació de 4 diferents, 2 de Enercon i 2 de Gamesa. Per un costat, per a la productivitat, s'ha seleccionat un emplaçament vàlid i s'ha obtingut la distribució estadística de vents. A partir d¿afí, s'ha obtingut la productivitat de cadascun, això com altres factors interesants realitzant els càlculs oportuns. Per altre costat, per al anàlisi econòmic, s'ha obtingut una sèrie d'indicadors importants com son el VAN, el TIR i el Payback de cadascun dels aerogeneradors. Per a finalitzar, s'ha realitzat una comparació de com influeix la velocitat del vent en la productivitat i la rentabilitat dels aerogeneradors. De manera que s'han seleccionat un emplaçament i un aerogenerador determinats, i s'han calculat els factor e indicadors productius i econòmics canviant únicament la velocitat del vent. Finalment, s'ha realitzat un resum dels aspectes més rellevants del treball realitzat i s'ha obtingut una sèrie de conclusions interesants. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo del presente proyecto consiste en averiguar cuál es la capacidad energética de la provincia de Valencia, así como realizar una comparativa de diferentes aerogeneradores para saber cuál es mejor desde el punto de vista productivo y económico. Para ello, en primer lugar, se han definido los diferentes criterios que se han tenido en cuenta, los cuales se han dividido en tres grupos: energético, ambiental y de características de ubicación. A continuación, se ha dividido la provincia de Valencia en diferentes zonas susceptibles de tener emplazamientos válidos, y se han descartado aquellas que no cumplen con el criterio energético y/o ambiental. De las zonas seleccionadas, se ha hecho un análisis detallado para obtener los emplazamientos que cumplen con el criterio de características de ubicación y se ha calculado la capacidad energética de cada uno de ellos. En cuanto a los aerogeneradores, se ha realizado una comparación de 4 diferentes, 2 de Enercon y 2 de Gamesa. Por un lado, para la productividad, se ha seleccionado un emplazamiento válido y se ha obtenido la distribución estadística de vientos. A partir de ahí, se ha obtenido la productividad de cada uno, así como otros factores interesantes realizando los cálculos oportunos. Por otro lado, para el análisis económico, se han obtenido una serie de indicadores importantes como son el VAN, el TIR y el Payback de cada uno de los aerogeneradores. Para terminar, se ha realizado una comparación de cómo influye la velocidad del viento en la productividad y rentabilidad de los aerogeneradores. De modo que se han seleccionado un emplazamiento y aerogenerador determinados, y se han calculado los factores e indicadores productivos y económicos cambiando únicamente la velocidad del viento. Finalmente, se ha realizado un resumen de los aspectos más relevantes del trabajo realizado y se han obtenido una serie de conclusiones interesantes. es_ES
dc.format.extent 87 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Energy es_ES
dc.subject Eolian es_ES
dc.subject Wind es_ES
dc.subject Rule es_ES
dc.subject Environmental es_ES
dc.subject Location es_ES
dc.subject Area es_ES
dc.subject Analysis es_ES
dc.subject Site es_ES
dc.subject Capacity es_ES
dc.subject Comparative es_ES
dc.subject Wind Turbine es_ES
dc.subject Productivity es_ES
dc.subject Profitability es_ES
dc.subject Influence es_ES
dc.subject Speed es_ES
dc.subject Conclusion es_ES
dc.subject Energia es_ES
dc.subject Eòlica es_ES
dc.subject Vent es_ES
dc.subject Criteri es_ES
dc.subject Energetic es_ES
dc.subject Ubicació es_ES
dc.subject Anàlisi es_ES
dc.subject Emplaçament es_ES
dc.subject Capacitat es_ES
dc.subject Comparació es_ES
dc.subject Productivitat es_ES
dc.subject Rentabilitat es_ES
dc.subject Influència es_ES
dc.subject Velocitat es_ES
dc.subject Conclusió es_ES
dc.subject Energía es_ES
dc.subject Eólica es_ES
dc.subject Viento es_ES
dc.subject Criterio es_ES
dc.subject Energético es_ES
dc.subject Ambiental es_ES
dc.subject Ubicación es_ES
dc.subject Zona es_ES
dc.subject Análisis es_ES
dc.subject Emplazamiento es_ES
dc.subject Capacidad es_ES
dc.subject Comparación es_ES
dc.subject Aerogenerador es_ES
dc.subject Productividad es_ES
dc.subject Rentabilidad es_ES
dc.subject Influencia es_ES
dc.subject Velocidad es_ES
dc.subject Conclusión es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de alternativas para un parque de energía eólica en la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ramón-Llin Pla, R. (2016). Estudio de alternativas para un parque de energía eólica en la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia. http://hdl.handle.net/10251/66457. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record