- -

Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución C

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución C

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lázaro Fernández, Carlos Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Monleón Cremades, Salvador es_ES
dc.contributor.author Traver Abella, Celia es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-24T15:25:41Z
dc.date.available 2016-06-24T15:25:41Z
dc.date.created 2016-06-22
dc.date.issued 2016-06-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/66459
dc.description.abstract [EN] The following final degree project entitled "Basic Project of the bridge over la Rambla deAlcalá in Benicarló (Castellón). Solution C.", consists of the development, inside the administrative and technical framework for an ideas Competition, for a proposal of a bridge executed together with two more groups of colleagues which present different solutions for the same. The determination of the solution has been carried out through a study of solutions, taking under account different alternatives under a number of factors and conditions. By this way, the solution adopted consists on an upper arch bridge made of steel or ¿bowstring¿ withflexible and inclined suspension cables, and a mixed deck, that saves a span of 40 metres. It presents as a singularity the deviation of the arches in its beginnings, emulating two feet that gets together in the central section of the arch. On a top view, the arch presents a straight shape in its central area, while the feet open forming each one of them a circumference arch shape. Furthermore, they stay attachedby a straight beam and aSt. Andrew's cross, where the suspension cable are anchored. On a front view, the arch forms a curve development of a circumference arch. On the other hand, taking advantage of the additional necessary width to cover the required clearance under the arch, the sidewalks of the pavement are separated, leaving the beams of the floorand the channel of the river expose, protecting the gap through a ¿Trámex¿. It is about a mixed deck, forming a steel framework and a concrete shell. Two longitudinal beams of a rectangular sectionare arranged and they suffer a deviation at the ends into a two beams that stay linked in the bridge support, being able to lead the compression forces from the arch through the longitudinal beams. The deck it is also form by a number of crossbeams in a double-T metal beams separated 2.5m each. Above the deck a concrete shell is cast. Thekind of steelusedfortheframeworkis a hot-rolledsteel S355 J2, whilethesuspension cables are madeby a S460 hot-rolledsteel. The concrete usedforthesubstructures and theshellis HA-30/F/20/IIIa, beingused a reinforcement of B500 SD steelbars. It has been checked that the adopted solution verified the hydrological features demanded for the pace of la Rambla, as well as the ground stability in the bridge supports, those which will be resolve through a deep foundation made by concrete because of the clay soil appearances in the proximity of both bridge supports. The structural aspects have been verified by means of SAP2000 software. Finally, it has been verified the design of the bridge equipments, as well as a work program where the pace of the constructive process is established and the approximate duration of the execution. In addition, in a global view of the construction, an economic valuation has been estimated. es_ES
dc.description.abstract [CA] El Treball Fi de Grau que es presenta com "Projecte Bàsic de Pont sobre la Rambla de Alcalà en Benicarló (Castelló). Solució C.", consisteix en el desenvolupament, dins del marctècnic-administratiudels concursos d'idees, d'unaproposta per al pont portada a termeamb dos grupsmés de companys que presenten solucionsdiferents per almateix. La determinació de la soluciós'harealitzatmitjançant un estudi de solucions, valorantdistintesalternatives sota una sèrie de factors i condicionants. D'acordambaixò, la solucióescollidaconsisteix en un potarc superior d'acer o "bowstring" ambpèndoles flexibles i inclinades, i taulermixt, que salva una llumlliure de 40 metres. Presenta com a peculiaritat la bifurcaciódelsarcs en les seues arrancades, dispostos en dos peus que s'uneixen en el tram central de l'arc. L'arc en planta presenta un tram central recte, mentre que elspeuss'obrinformant un arc de circumferènciacadascund'ells. A més a més, queden enriostatsmitjançant una riostra recta i una creu de Sant Andrés, ons'ancoren les pèndoles flexibles. En alçat, l'arc adopta un desenvolupamentamb curvatura d'unarc de circumferència. D'altra banda, aprofitantl'amplàriaaddicionalnecessària per a compliramb el gàlibexigit sota l'arc, queden separades les voreres de la calçada, deixant vistes les bigues de pis i el llit de la rambla, protegint el espai mitjançant un Trámex. Es tractad'untaulermixt, format per un entramat de bigues metál·liques i llosa col¿laborant de formigó. Es disposen dos nervislongitudinals en caixó que en elsextrems es bifurquen en duesbiguesdiagonalsenriostadesmitjançant una riostra, de manera que es redirigeixenelsesforçoscom en l'arc, a mésd'unasèrie de biguestransversalstant de pis com en voladís en doble T, i que presenten una separació entre elles de 2.5 metres. A sobre d'elles, es col·loca una xapa grecada que s'utilitzaràcom a encofratperdut de la llosa col·laborant de formigó. Tant per a les bigues de l'entramat del taulercom per a l'arcs'utilitzarà un acerlaminat S355 J2, mentre que les pèndoles es realitzaran en acer... El formigóutilitzat per a les subestructures i la llosa serà HA-30/F/20/IIIa, utilitzant un acer per a les armadures B500 SD. S'hacomprovat que la solució adoptada verifica elsaspecteshidràulicsexigitspelcurs de la Rambla, aixícoml'estabilitatgeotècnica en elsestreps, elsquals es resoldranmitjançant una cimentació profunda de pilotsperforats de formigó in situ, a causa de la presència de terrenyargilós en ambdósestreps. La comprovació estructural ha sigutrealitzadamitjançant el programa SAP2000, introduint el model estructural corresponent. Finalment, s'harealitzat el dissenydelsequipaments, aixícom un programa de treballsons'estableix el procésconstructiu a seguir i un terminiaproximatd'execució de les obres. A més a més, considerant la totalitat de l'obra, s'harealitzat una valoracióeconòmica estimada. es_ES
dc.description.abstract [ES] El Trabajo Final de Grado que se presenta como "Proyecto Básico de Puente sobre la Rambla de Alcalà en Benicarló (Castellón). Solución C.", consiste en el desarrollo, dentro del marco técnico-administrativo de los concursos de ideas, de una propuesta para el puente llevada a cabo junto con dos grupos más de compañeros que presentan soluciones distintas para el mismo. La determinación de la solución se ha realizado mediante un estudio de soluciones, valorando distintas alternativas bajo una serie de factores y condicionantes. De este modo, la solución adoptada consiste en un puente arco superior de acero o "bowstring" con péndolas flexibles e inclinadas, y tablero mixto, que salva una luz libre de 40 metros. Presenta como peculiaridad la bifurcación de los arcos en sus arranques, dispuestos en dos pies que se unen en el tramo central del arco. El arco en planta presenta un tramo central recto, mientras que los pies se abren formando un arco de circunferencia cada uno de ellos. Además quedan arriostrados mediante una riostra recta y una cruz de San Andrés, donde se anclan las péndolas flexibles. En alzado, el arco adopta un desarrollo curvo de un arco de circunferencia. Por otro lado, aprovechando el ancho adicional necesario para cumplir el gálibo exigido bajo el arco, quedan separadas las aceras de la calzada, dejando vistas las vigas de piso y el cauce de la rambla, protegiendo el hueco mediante un Trámex. Se trata de un tablero mixto, formado por un entramado de vigas metálicas y losa colaborante de hormigón. Se disponen dos nervios longitudinales en cajón que en los extremos se bifurcan en dos vigas diagonales atadas en los apoyos mediante una riostra, de forma que se redirijan los esfuerzos como en el arco,además de una seriede vigas transversales tanto de piso como en cuchillo en doble T, y que presentan una separación entre ellas de 2.5 metros. Sobre ellas, se coloca una chapa grecada que se utilizará como encofrado perdido de la losa colaborante de hormigón. Tanto para las vigas del entramado del tablero como para el arco se empleará un acero laminado S355 J2, mientras que las péndolas se realizan con aceroS460.El hormigón empleado para las subestructuras y la losa será HA-30/F/20/IIIa, utilizando un acero para las armaduras B500 SD. Se ha comprobado que la solución adoptada verifica los aspectos hidráulicos exigidos por el curso de la Rambla, así como la estabilidad geotécnica en los estribos, los cuales se resolverán mediante una cimentación profunda de pilotes perforados de hormigón in situ debido a la presencia de terreno arcilloso en ambos estribos. La comprobación estructural ha sido realizada mediante el programa SAP2000, introduciendo el modelo estructural correspondiente. Finalmente, se ha realizado el diseño de los equipamientos, así como un programa de trabajos donde se establece el proceso constructivo a seguir y un plazo aproximado de ejecución de las obras. Además, se ha realizado una valoración económica estimada. es_ES
dc.format.extent 17 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Arch es_ES
dc.subject Suspension cables es_ES
dc.subject Steel es_ES
dc.subject Bridge es_ES
dc.subject Arc es_ES
dc.subject Péndoles es_ES
dc.subject Acer es_ES
dc.subject Pont es_ES
dc.subject Arco es_ES
dc.subject Péndolas es_ES
dc.subject Acero es_ES
dc.subject Puente es_ES
dc.subject Benicarló es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución C es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón - Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó es_ES
dc.description.bibliographicCitation Traver Abella, C. (2016). Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución C. http://hdl.handle.net/10251/66459. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record