- -

Estudio de alternativas para la construcción de un hangar en el aeródromo de El Rebollar. Requena. Solución mediante pórtico mixto con celosía Pratt.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de alternativas para la construcción de un hangar en el aeródromo de El Rebollar. Requena. Solución mediante pórtico mixto con celosía Pratt.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Moragues Terrades, Juan José es_ES
dc.contributor.author Macías Arias, David es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-30T17:00:20Z
dc.date.available 2016-06-30T17:00:20Z
dc.date.created 2016-06-02
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/66854
dc.description.abstract [EN] The Final Degree Project called "Study of alternatives for building a hangar in the airfield of El Rebollar. Requena", consists of the proposition of four different solutions which cover the construction of the hangar and the pavement linking it to the landing track. The airfield is situated within the municipality of Requena, a city inside the province of Valencia. The lack of space to store the aircrafts made necessary to take action, with planned dimensions of about 28x42 square meters of total surfice covered. For each alternative, a different structural solution has been designed using a range of different geometries and materials. The different alternative solutions are as follows: solution by metal gantries with metal lattice Warren, solution by semi-elliptic steel arch, solution by reinforced concrete parabolic arch and solution by mixed concrete gantries with Pratt type metal lattice. The first of the solutions, by metal gantries, has seven meter height pillars, with trussed girders embedded in them, achieving a maximum hight of 9 meters. The distance between gantries is 7 meters. The second alternative, by a semi-elliptic steel arch, is composed by a bottom chord which unites the top chord with an inclined upright. It achieves a maximum height of eleven meters and a seven meters separation between arches. The third alternative is achieved with a parabolic arch of reinforced concrete of rectangular section, with a maximum height of twelve meters and a separation between arches of 5,6 meters. The last solution, is built by seven mixed gantries with concrete pillars and a Pratt type curved metal lattice. The pillars height is again seven meters and the ridge height is 10,5 meters. The separation between the central gantries is five meters except for those extreme gantries where the separation is four meters. For each solution there is attached: a structural analysis, geotechnical design, construction plan, budget analysis and the plans which define the precise geometry. To conclude, we proceeded to evaluate for each of the different developed solutions how the construction design and chosen construction materials influenced the factors that we considered to be the most important which were maintenance and aesthetics. es_ES
dc.description.abstract [CAT] Aquest Treball Final de Grau (TFG), anomenat "Estudi d'alternatives per a la construcció d'un hangar a l'aeròdrom del Rebollar. Requena ", consisteix en la proposta de quatre alternatives diferents que comprenen la construcció de l'hangar i el paviment d'enllaç entre la pista d'aterratge i aquesta obra. L'aeròdrom es troba dins el terme municipal de Requena, a l'interior de la província de València. La falta d'espai per a protegir les aeronaus va fer necessària aquesta actuació, d'unes dimensions en planta de 28x42 metres quadrats d'àrea total a cobrir. Per a cadascuna de les alternatives s'ha dissenyat una solució estructural diferent que engloba diverses geometries i materials utilitzats. Les alternatives anomenades es titulen de la següent manera: solució mitjançant pòrtic metàl¿lic amb gelosia metàl¿lica Warren, solució mitjançant arc semielíptic d'acer, solució mitjançant arc parabòlic de formigó armat i solució mitjançant pòrtic mixt amb gelosia metàl·lica tipus Pratt. La primera de les solucions, mitjançant pòrtics metàl¿lics, presenta pilars de set metres d'altura en els que s'encasta una biga en gelosia Warren, aconseguint una cota màxima en el carener de nou metres. La separació entre pòrtics és de set metres. L'alternativa de construcció mitjançant un arc semielíptic d'acer es resol gràcies a un cordó inferior unit al cordó superior mitjançant muntants inclinats. Presenta una altura en el seu punt més alt d'onze metres i una separació entre arcs de set metres. La tercera alternativa es realitza mitjançant la construcció d'un arc parabòlic de formigó armat de secció rectangular, amb una alçada en el seu punt més alt de dotze metres i una separació entre arcs de 5,6 metres. L'última de les solucions es materialitza mitjançant set pòrtics mixtes amb pilars de formigó i gelosia metàl¿lica corba tipus Pratt. L'altura dels pilars és també de set metres, sent 10,5 metres l'altura de carener. La separació entre els pòrtics extrems és de quatre metres i de cinc metres per a la resta de pòrtics intermedis. Per a cadascuna de les solucions s'adjunten: anàlisi estructural, disseny geotècnic, pla d'obra, pressupost i els plànols que defineixen la geometria amb precisió. Finalment es procedeix a fer una valoració conjunta de les solucions i veure com el disseny estructural triat i l'elecció dels materials a emprar són determinants en els factors que hem considerat més importants: el manteniment i l'estètica. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este Trabajo Final de Grado (TFG), llamado "Estudio de alternativas para la construcción de un hangar en el aeródromo de El Rebollar. Requena", consiste en la propuesta de cuatro alternativas diferentes que abarcan la construcción del hangar y el pavimento de enlace entre la pista de aterrizaje y dicha obra. El aeródromo se encuentra dentro del término municipal de Requena, en el interior de la provincia de Valencia. La falta de espacio para resguardar las aeronaves hizo necesaria esta actuación, de unas dimensiones en planta de 28x42 metros cuadrados de área total a cubrir. Para cada una de las alternativas se ha diseñado una solución estructural diferente que engloba diversas geometrías y materiales utilizados. Las alternativas citadas se titulan de la siguiente forma: solución mediante pórtico metálico con celosía metálica Warren, solución mediante arco semielíptico de acero, solución mediante arco parabólico de hormigón armado y solución mediante pórtico mixto con celosía metálica tipo Pratt. La primera de las soluciones, mediante pórticos metálicos, presenta pilares de siete metros de altura en los que se empotra una viga en celosía Warren, alcanzando una cota máxima en la cumbrera de nueve metros. La separación entre pórticos es de siete metros. La alternativa de construcción mediante un arco semielíptico de acero se resuelve gracias a un cordón inferior unido al cordón superior mediante montantes inclinados. Presenta una altura en su punto más alto de once metros y una separación entre arcos de siete metros. La tercera alternativa se realiza mediante la construcción de un arco parabólico de hormigón armado de sección rectangular, con una altura en su punto más alto de doce metros y una separación entre arcos de 5,6 metros. La última de las soluciones se materializa mediante siete pórticos mixtos con pilares de hormigón y celosía metálica curva tipo Pratt. La altura de los pilares es también de siete metros, siendo 10,5 metros la altura de cumbrera. La separación entre los pórticos extremos es de cuatro metros y de cinco metros para el resto de pórticos intermedios. Para cada una de las soluciones se adjuntan: análisis estructural, diseño geotécnico, plan de obra, presupuesto y los planos que definen la geometría con precisión. Por último se procede a hacer una valoración conjunta de las soluciones y ver como el diseño estructural elegido y la elección de los materiales a emplear son determinantes en los factores que hemos considerado más importantes: el mantenimiento y la estética. es_ES
dc.format.extent 21 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Steel es_ES
dc.subject Concrete es_ES
dc.subject Mixed es_ES
dc.subject Acer es_ES
dc.subject Formigó es_ES
dc.subject Mixt es_ES
dc.subject Hangar es_ES
dc.subject Requena es_ES
dc.subject Acero es_ES
dc.subject Hormigon es_ES
dc.subject Mixto es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de alternativas para la construcción de un hangar en el aeródromo de El Rebollar. Requena. Solución mediante pórtico mixto con celosía Pratt. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Macías Arias, D. (2016). Estudio de alternativas para la construcción de un hangar en el aeródromo de El Rebollar. Requena. Solución mediante pórtico mixto con celosía Pratt. http://hdl.handle.net/10251/66854. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record