- -

LÍMITES Y TERRITORIO. UN ENFOQUE DESDE LA PINTURA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

LÍMITES Y TERRITORIO. UN ENFOQUE DESDE LA PINTURA

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cucala Félix, Antonio es_ES
dc.contributor.author Penella Pons, Lluïsa es_ES
dc.date.accessioned 2016-11-10T09:33:09Z
dc.date.available 2016-11-10T09:33:09Z
dc.date.created 2016-07-14
dc.date.issued 2016-11-10 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/73762
dc.description.abstract [CA] En aquest treball s’analitza la relació entre el individu i el seu entorn. F ent ús del llenguatge de la pintura es pretén indaga r sobre com les persones condicionen l ’ entorn en el que es desenrotllen segons les seues necessitats , però al mateix temps, tamb é ens interessa examinar la capacitat que este t é per a con s truir la identitat pròpia del individu. A l llarg de les diferents propostes d ’ aquest projecte es reflexiona envers com la nostra ubicaci ó en un lloc geogràfic determinat ens defineix. Els habitants de un territori el modifiquen, l ’ acoten, les seues activitats queden marcades sobre ell, i les l ínies que rastregen e l seu trànsit el dibuixen. L es societats l ’ ada pten a la seua comoditat, però al mateix temps aquest tamb é les defineix a elles. Per a presentar aquest treball em serveix de alguns recursos propis de la cartografia i la fotografia , tot i que amb un enfoc pictòric . E n ell es descriuenelements del paisatge , de manera esbiaixada , amb la intenció de traslladar un visi ó d ’ aquest en el que e s manifesta la mútua construcci ó entre entorn i individu. Els resultats son en tot moment un conjunt de pintures, agrupades en series, que van evolucionant segons el proc és progressa, i que adquire ixen en les últimes propostes distintes aportacions, tant en el tema, dirigint el interès cap a un paisatge u rbà , com en els material, en els nivells d ’ interpretaci ó icònica i en la presentaci ó de les peces es_ES
dc.description.abstract [ES] E n e ste trabajo se analiza la relación entre el individuo y su entorno. Utilizando el lenguaje de la pintura s e pretende indagar cómo las personas acondicionan el entorno en el que se desarrollan según sus necesidades, pero al tiempo, también nos interesa examinar la capacidad qu e éste tiene para construir la identidad del propio individuo. A lo largo de las diferentes propuestas de este proyecto se reflexiona sobre cómo nuestra ubicación en un lugar geográfico determinado nos define. Los habitantes de un territorio lo modifican; lo acotan, lo retuercen; sus actividades quedan marcadas s obre él y las líneas que rastrean su tránsito lo dibujan. Las sociedades lo adaptan a su comodidad, pero a su vez éste también las define a ellas. Para desarrollar este proyecto m e sirvo de alguno s recursos propios de la cartografía y de la fotografía, aunque con un enfoque pictórico. E n él se describen diferentes elementos del paisaje, de forma sesgada , con la intención de trasladar una visión de éste en la que se manifieste la mutua construcción entre el entorno y el individuo. Los resultados son en todo momento un conjunto de pinturas , agrupadas en series, que van evolucionando conforme el proceso progresa, y que adquieren en las últimas propuestas distintas aportaciones, tanto en el tema, dirig iendo el interés hacia un paisaje urbano, como en los materiales, en los niveles de interpretación icónica y en la representación de las piezas es_ES
dc.format.extent 42 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject pintura es_ES
dc.subject fotografía es_ES
dc.subject cartografía es_ES
dc.subject territorio es_ES
dc.subject individuo es_ES
dc.subject identidad es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title LÍMITES Y TERRITORIO. UN ENFOQUE DESDE LA PINTURA es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Penella Pons, L. (2016). LÍMITES Y TERRITORIO. UN ENFOQUE DESDE LA PINTURA. http://hdl.handle.net/10251/73762. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\43275 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record