- -

Estudio económico-financiero de la explotación del puerto deportivo situado en la zona residencial de Port Saplaya T.M. de Alboraya (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio económico-financiero de la explotación del puerto deportivo situado en la zona residencial de Port Saplaya T.M. de Alboraya (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Roselló Millet, Óscar es_ES
dc.contributor.author García Pruñonosa, Alejandro es_ES
dc.date.accessioned 2016-11-14T16:28:15Z
dc.date.available 2016-11-14T16:28:15Z
dc.date.created 2016-09-20
dc.date.issued 2016-11-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/73978
dc.description.abstract [EN] This Master thesis develops an economic and financial study of the construction and subsequent operation of the Port Saplaya's marina located in Alboraya (Valencia), from the point of view of a concessionaire. In order to do this study it is necessary to know the scope of the works in the marina and the minimum investment required by the Department of Infrastructure and Transport of the Generalitat Valenciana. This information can be found in the Tender Documents. Once the conditionings and details, like mooring fees, annual fee, award criteria, concession period, etc. contained in the Tender Documents have been read carefully, the present study can be carried out. After having cleared the scope of the concession, it is time to choose the most appropriate profitability criteria for this kind of investment with the purpose of knowing, in a reliable way, the viability of the project. Then a number of alternatives based on different values of variables as mooring fees, the rate of depreciation, financing conditions, etc. are proposed. Before proceeding with the analysis of the investment, the initial amount of the investment that the concessionaire needs to make is established in order to carry out this project. In the present study the required investment is considered to be equal to the minimum investment set out in the Tender Documents, because this represents the real costs of the execution of the works. Once the necessary investment is known, the analysis of the investment can be started. For this, a base hypothesis is established. This hypothesis will be compared with each of the proposed alternatives, in order to obtain the alternative that gives the best results in profitability. To elaborate this comparison it is necessary to calculate the cash flow, balance sheet, income statement, etc. for each alternative, and use these parameters to calculate the profitability for each one. By comparing all these alternatives, the "Estudio Base" is obtained. The next step of the study is the sensitivity analysis of the variables used in the ¿Estudio Base¿. This makes it possible to observe the influence of each one on the profitability of the project. After that some possible realistic, optimistic and pessimistic scenarios, are proposed in order to finally draw conclusions about the economic and financial feasibility of carrying out the investment under the requirements set by the concessionaire. es_ES
dc.description.abstract [CA] En aquesta Tesi Final de Màster es realitza l'estudi econòmic-financer de la construcció i posterior explotació del port esportiu de Port Saplaya a Alboraia (València), des del punt de vista d'una empresa concessionària. Per fer això es necessari conèixer l'abast de les obres a executar al port i la inversió mínima exigible per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, tota esta informació es troba als Plecs de Condicions. Una volta que s'ha llegit i estudiat exhaustivament tots els detalls i condicionants recollits als Plecs com poden ser les tarifes dels amarratges, cànon anual, criteris d'adjudicació, distribució d'amarratges, termini de la concessió, etc., s'està en disposició de desenvolupar el present estudi. Desprès de tindre clar l'abast de la concessió, es trien els criteris de rendibilitat més adequats per a aquest tipus d'inversió de forma que es pugui conèixer d'una manera prou fiable la viabilitat de la realització d'aquest projecte. Tot seguit es plantegen una sèrie d'alternatives en funció dels valors que adopten variables com les tarifes dels amarratges, el tipus d'amortització, les condicions de finançament, etc. Abans de començar amb l'anàlisi de la inversió, es determina la inversió inicial que té que efectuar l'empresa concessionària per dur a terme el projecte. Al present estudi s'ha considerat que la inversió a realitzar coincideix amb la inversió mínima exigida que es recull als Plecs de Condicions, ja que s'ajusta al cost real de l'execució de les obres. Per tant una volta coneguda la inversió a realitzar, es procedeix amb l'anàlisi de la inversió. Per això es planteja una hipòtesi base que es va a comparar amb cadascuna de les alternatives, amb el propòsit d'obtindre aquella alternativa que de millors resultats des del punt de vista de la rendibilitat. Per fer aquesta comparació és necessari calcular el flux de caixa, el balanç, el compte de resultats, etc., per a cadascuna de les alternatives y d'aquesta forma poder conèixer la rendibilitat de cadascuna d'elles. Després de realitzar totes aquestes comparacions s'obté el que s'anomena "Estudio Base". A continuació s'elabora un anàlisi de sensibilitat de les variables utilitzades al "Estudio Base", d'aquesta manera es pot observar l'influencia que té cadascuna d'elles sobre la rendibilitat del projecte. Tot seguit es plantegen possibles escenaris realistes, optimistes i pessimistes per finalment obtindre conclusions sobre la viabilitat econòmica-financera de dur a terme la inversió sota els requisits fixats per l'empresa concessionària. es_ES
dc.description.abstract [ES] En esta Tesis Final de Máster se realiza el estudio económico-financiero de la construcción y posterior explotación del puerto deportivo de Port Saplaya en Alboraya (Valencia), desde el punto de vista de una empresa concesionaria. Para ello es necesario conocer el alcance de las obras a ejecutar en el puerto y la inversión mínima exigible por parte de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, toda esta información viene recogida en los Pliegos de Condiciones. Una vez que se ha leído y estudiado detenidamente todos los condicionantes y pormenores recogidos en los Pliegos como pueden ser las tarifas de los amarres, canon anual, criterios de adjudicación, distribución de amarres, plazo de la concesión, etc., se está en disposición de elaborar el presente estudio. Después de tener claro el alcance de la concesión, se eligen los criterios de rentabilidad más adecuados para este tipo de inversión de forma que se pueda conocer de una manera bastante fiable la viabilidad de realizar dicho proyecto. Acto seguido se plantean una serie de alternativas en función de los valores que adoptan variables como las tarifas de los amarres, el tipo de amortización, las condiciones de financiación, etc. Antes de proceder con el análisis de la inversión, se determina la inversión inicial que tiene que efectuar la empresa concesionaria para llevar a cabo el proyecto. En el presente estudio se ha considerado que la inversión a realizar coincide con la inversión mínima exigida que se recoge en los Pliegos de Condiciones, ya que se ajusta al coste real de ejecución de las obras. Por lo tanto conocida la inversión a realizar, se procede con el análisis de la inversión. Para ello se va a plantear una hipótesis base que se va a comparar con cada una de las alternativas, con el propósito de obtener aquella alternativa que arroje mejores resultados desde el punto de vista de la rentabilidad. Para elaborar dicha comparación es necesario calcular el flujo de caja, el balance, la cuenta de resultados, etc., para cada una de las alternativas y de este modo poder conocer la rentabilidad de cada una de ellas. Después de realizar todas estas comparaciones se obtiene lo que se llama el ¿Estudio Base¿. A continuación se elabora un análisis de sensibilidad de las variables utilizadas en el "Estudio Base", de esta forma se puede observar la influencia que tiene cada una de ellas sobre la rentabilidad del proyecto. Después se plantean posibles escenarios realistas, optimistas y pesimistas para finalmente obtener conclusiones sobre la viabilidad económica-financiera de llevar a cabo la inversión bajo los requisitos fijados por la empresa concesionaria. es_ES
dc.format.extent 98 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Economic es_ES
dc.subject Financial es_ES
dc.subject Investment es_ES
dc.subject Moorings es_ES
dc.subject Marina es_ES
dc.subject Amortization es_ES
dc.subject Cash flow es_ES
dc.subject Balance sheet es_ES
dc.subject Income statement es_ES
dc.subject Profitability es_ES
dc.subject IRR es_ES
dc.subject NPV es_ES
dc.subject Payback es_ES
dc.subject Concession es_ES
dc.subject Construction es_ES
dc.subject Operation es_ES
dc.subject Financer es_ES
dc.subject Econòmic es_ES
dc.subject Inversió es_ES
dc.subject Amarratges es_ES
dc.subject Port esportiu es_ES
dc.subject Amortització es_ES
dc.subject Flux de caixa es_ES
dc.subject Balanç es_ES
dc.subject Compte de resultats es_ES
dc.subject Rendibilitat es_ES
dc.subject Concessió es_ES
dc.subject Construcció es_ES
dc.subject Explotació es_ES
dc.subject Económico es_ES
dc.subject Financiero es_ES
dc.subject Inversión es_ES
dc.subject Amarres es_ES
dc.subject Puerto Deportivo es_ES
dc.subject Amortización es_ES
dc.subject Flujo de caja es_ES
dc.subject Balance es_ES
dc.subject Cuenta de Resultados es_ES
dc.subject Rentabilidad es_ES
dc.subject TIR es_ES
dc.subject VAN es_ES
dc.subject PRI es_ES
dc.subject Concesión es_ES
dc.subject Construcción es_ES
dc.subject Explotación es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio económico-financiero de la explotación del puerto deportivo situado en la zona residencial de Port Saplaya T.M. de Alboraya (Valencia) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Pruñonosa, A. (2016). Estudio económico-financiero de la explotación del puerto deportivo situado en la zona residencial de Port Saplaya T.M. de Alboraya (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/73978. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record