- -

Proyecto básico de pasarela peatonal sobre la rambla de Tiata en Lorca, Murcia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de pasarela peatonal sobre la rambla de Tiata en Lorca, Murcia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Moragues Terrades, Juan José es_ES
dc.contributor.author Miñarro Martínez, Miguel Ángel es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-21T18:03:33Z
dc.date.available 2017-09-21T18:03:33Z
dc.date.created 2017-09-13
dc.date.issued 2017-09-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/87763
dc.description.abstract [EN] The final project of degree called "basic project of pedestrian walkway on the ramp of Tiata in Lorca, Murcia" has as its source to cover the need to assure the transit of the population of Lorca in its transfer from the central nucleus of the population to the area that Comprises three pavilions; A sports complex and two fairgrounds. There was an investment in the improvement of these infrastructures that propitiated their exploitation but the accesses to these have not been improved, although they are quite insecure. After a study of up to three alternatives, the solution adopted for the design of the catwalk is arch type with lower board. Thus the structural system is composed of a board that works in bending and whose loads are transmitted through the wires to the arc. The arc whose curve is a parabola of 8 meters in height in its central point, works to compression and gets to transmit all the loads to the ground. This way with a light of 50 meters is able to resist all combinations of efforts The foundation has been based on a geotechnical study in an area near the same rambla of Tiata, it has simply been necessary to condition the longitudinal profile of the land to the geotechnical study. The footbridge, which is 5 meters wide, is equipped with a wooden pavement and guardrail for a comfortable and safe pedestrian traffic. It also provides luminaire in the handrail for a greater vision and a spotlights that enhance the arch to give an aesthetic touch. The construction process is quite simple since the rambla is suitable for the use of machinery and is intended to hoist the bow that is prefabrica in workshop. Then an execution period of 3 months is estimated. Finally, an economic valuation is carried out where we obtain a Material Execution Budget of 418,448.51 euros and the Base Bidding Budget of 617,713.69 euros. es_ES
dc.description.abstract [CA] El projecte final de grau titulat "proyecto bàsic de passarel·la de vianants sobre la rambla de Tiata en Lorca, Murcia" té com a origen cobrir la necessitat d'assegurar el trànsit de la població de Lorca en el seu trasllat des del nucli central de la població a l'àrea que comprén tres pavellons; un complex esportiu i dos recintes firals. Es va produir una inversió en la millora de les dites infraestructures que van propiciar la seua explotació però no s'han millorat els accessos a estes, inclús sent prou insegures. Després d'un estudi de fins a tres alternatives, la solució adoptada per al disseny de la passarel·la és tipus arc amb tauler inferior. De manera que el sistema estructural es compon d'un tauler que treballa a flexió i les càrregues del qual són transmeses a través dels cables a l'arc. L'arc la corba de les quals és una paràbola de 8 metres d'altura al punt central, treballa a compressió i aconseguix transmetre totes les càrregues al terreny. D'esta manera amb una llum de 50 metres s'aconseguix resistir totes les combinacions d'esforços La fonamentació s'ha portat basant-se en un estudi geotècnic en una zona pròxima de la mateixa rambla de Tiata, simplement ha sigut necessari condicionar el perfil longitudinal del terreny a l'estudi geotècnic. La passarel·la que té 5 metres d'ample s'equipa amb un paviment de fusta i barana per a aconseguir un trànsit còmode i segur dels vianants. També es dota de lluminària en el passamans per a una major visió i uns focus que realcen l'arc per a donar un toc estètic. El procés constructiu és prou senzill ja que la rambla és apta per a l'ús de maquinària i es pretén hissar l'arc que es prefabrica en taller. Després s'estima un termini d'execució de 3 mesos. Finalment es realitza una valoració econòmica on obtenim un Pressupost d'Execució Material de 418,448.51 euros i el Pressupost Base Licitació de 617,713.69 euros. es_ES
dc.description.abstract [ES] El proyecto final de grado titulado "proyecto básico de pasarela peatonal sobre la rambla de Tiata en Lorca, Murcia" tiene como origen cubrir la necesidad de asegurar el tránsito de la población de Lorca en su traslado desde el núcleo central de la población al área que comprende tres pabellones; un complejo deportivo y dos recintos feriales. Se produjo una inversión en la mejora de dichas infraestructuras que propiciaron su explotación pero no se han mejorado los accesos a estas, aun siendo bastante inseguras. Tras un estudio de hasta tres alternativas, la solución adoptada para el diseño de la pasarela es tipo arco con tablero inferior. De manera que el sistema estructural se compone de un tablero que trabaja a flexión y cuyas cargas son transmitidas a través de los cables al arco. El arco cuya curva es una parábola de 8 metros de altura en su punto central, trabaja a compresión y consigue transmitir todas las cargas al terreno. De esta manera con una luz de 50 metros se consigue resistir todas las combinaciones de esfuerzos La cimentación se ha llevado en base a un estudio geotécnico en una zona próxima de la misma rambla de Tiata, simplemente ha sido necesario acondicionar el perfil longitudinal del terreno al estudio geotécnico. La pasarela que tiene 5 metros de ancho se equipa con un pavimento de madera y barandilla para conseguir un tránsito cómodo y seguro de los peatones. También se dota de luminaria en el pasamanos para una mayor visión y unos focos que realzan el arco para dar un toque estético. El proceso constructivo es bastante sencillo ya que la rambla es apta para el uso de maquinaria y se pretende izar el arco que se prefabrica en taller. Luego se estima un plazo de ejecución de 3 meses. Finalmente se realiza una valoración económica donde obtenemos un Presupuesto de Ejecución Material de 418,448.51 euros y el Presupuesto Base Licitación de 617,713.69 euros. es_ES
dc.format.extent 8 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Runway type arc es_ES
dc.subject Passarel·la tipus arc es_ES
dc.subject Lorca es_ES
dc.subject Passarela tipo arco es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de pasarela peatonal sobre la rambla de Tiata en Lorca, Murcia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Miñarro Martínez, MÁ. (2017). Proyecto básico de pasarela peatonal sobre la rambla de Tiata en Lorca, Murcia. http://hdl.handle.net/10251/87763. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record