- -

Industrialization of a multi-server software solution

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Industrialization of a multi-server software solution

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Terrasa Barrena, Andrés Martín es_ES
dc.contributor.advisor Jordán Prunera, Jaume Magí es_ES
dc.contributor.author Martínez Bevia, Víctor es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-05T15:56:50Z
dc.date.available 2017-10-05T15:56:50Z
dc.date.created 2017-09-14
dc.date.issued 2017-10-05 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88847
dc.description.abstract [EN] The goal of the Final Degree Work is to rewrite the deployment process for a multiserver software solution in order to be compliant with the company’s orchestration and automation software while redesigning a development workflow following continuous integration and continuous automated testing principles. The project also includes the implementation of each component installer for Linux and Windows architectures using the company’s in-house framework es_ES
dc.description.abstract [CA] L’objectiu del Treball de Fi de Grau és reescriure el procés de desplegament per a una solució de programari multiservidor per ser conforme amb el programari d’orquestració i automatització i redissenyar un flux de treball seguint pràctiques d’integració contínua i proves automàtiques. El projecte també inclou la implementació dels instal·ladors de cada component per a les arquitectures Windows i Linux emprant la infraestructura pròpia de l’empresa. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es reescribir el proceso de despliegue para una solución software multiservidor para estar en conformidad con el software de orquestación y automatización y rediseñar un flujo de trabajo siguiendo prácticas de integración continua y pruebas automáticas. El proyecto también incluye la implementación de los instaladores de cada componente para las arquitecturas Windows y Linux usando la infraestructura propia de la empresa. es_ES
dc.format.extent 112 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Industrialization es_ES
dc.subject continuous integration es_ES
dc.subject installers es_ES
dc.subject testing es_ES
dc.subject vmware orchestrator es_ES
dc.subject jenkins es_ES
dc.subject robot es_ES
dc.subject gitlab es_ES
dc.subject Industrialització es_ES
dc.subject integració contínua es_ES
dc.subject instal·ladors es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Industrialization of a multi-server software solution es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Bevia, V. (2017). Industrialization of a multi-server software solution. http://hdl.handle.net/10251/88847. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\72202 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record