- -

BOUPV 116

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 116

Show full item record

Secretaría General (2018). BOUPV 116. http://hdl.handle.net/10251/104606

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/104606

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 116
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València_nº116
Author: Secretaría General
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
Índex Núm. 116 I. Disposicions generals, acords i resolucions 3_Acords del Consell de Govern de 31 de maig de 2018 6_Actualització de la Comissió d’Investigació, Desenvolupament i Innovació del Consell de Govern 7_Creació ...[+]


Índice 116 Índice I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 3_Acuerdos del Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2018 6_Actualización de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consejo de ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). (issn: 1887-2298 )
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Description: Acords del Consell de Govern de 31 de maig de 2018
Type: Otros

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record