- -

Introducción a la aerodinámica en el ciclismo mediante cálculo CFD

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Introducción a la aerodinámica en el ciclismo mediante cálculo CFD

Show full item record

Pallás Cervera, B. (2018). Introducción a la aerodinámica en el ciclismo mediante cálculo CFD. http://hdl.handle.net/10251/106380

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/106380

Files in this item

Item Metadata

Title: Introducción a la aerodinámica en el ciclismo mediante cálculo CFD
Author: Pallás Cervera, Borja
Director(s): Raga Nieto, Pau Gil Megías, Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos - Departament de Màquines i Motors Tèrmics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2018-07-03
Issued date:
Abstract:
[EN] The present Final Degree Project consists of a series of studies in order to introduce the aerodynamic effects in cycling through CFD ( textit Computational Fluid Dynamics). A basic problem is modeled after which ...[+]


[CA] El present Treball de Fi de Grau consisteix en una sèrie d'estudis a mode d'introducció dels efectes aerodinàmics al ciclisme mitjançant CFD (Computational Fluid Dynamics). Es modela un problema base a partir del ...[+]


[ES] El presente Trabajo de Final de Grado consiste en una serie de estudios a modo de introducci ón de los efectos aerodinàmicos en el ciclismo mediante CFD (Computational Fluid Dynamics). Se modela un problema base a ...[+]
Subjects: Aerodinámica , CFD , Ciclismo
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Grado en Ingeniería Aeroespacial-Grau en Enginyeria Aeroespacial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record