- -

Aplicació de microserveis a una infraestructura de carreteres intel·ligents.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació de microserveis a una infraestructura de carreteres intel·ligents.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pelechano Ferragud, Vicente es_ES
dc.contributor.advisor Fons Cors, Joan Josep es_ES
dc.contributor.author Guzmán Godia, Axel es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-18T18:15:22Z
dc.date.available 2018-09-18T18:15:22Z
dc.date.created 2018-07-17
dc.date.issued 2018-09-18 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/107691
dc.description.abstract [VAL] Avui en dia, el desenvolupament de software ha incrementat les seues capacitats aprofitant el potencial d’Internet. Els sistemes desenvolupats poden ser utilitzats potencialment a qualsevol lloc, per qualsevol persona. Això ha introduït nous requeriments per al programari. Entre aquests, podem trobar escalabilitat, ubiqüitat, disponibilitat, etc. Paral·lelament al sorgiment d’aquestes noves necessitats, han aparegut nous models arquitectònics per al desenvolupament de programari. L’objectiu de l’arquitectura de microserveis es solucionar aquests reptes, centrant el seu disseny en les necessitats actuals del programari. Aquest projecte aborda la transformació d’una aplicació prèviament desenvolupada cap a l’arquitectura de microserveis. es_ES
dc.description.abstract [ES] Actualmente, el desarrollo de software ha incrementado sus capacidades explotando el potencial de Internet. Los sistemas desarrollados pueden ser usados potencialmente en cualquier lugar, por cualquier persona. Esto ha introducido nuevos requisitos para el software. Entre estas necesidades, encontramos la escalabilidad, ubiquidad, disponibilidad, etc. Paralelamente al surgimiento de estas nuevas necesidades, han aprecido nuevos modelos arquitectónicos para el desarrollo de software. El objetivo de la arquitectura de microservicios es solucionar estos nuevos retos, centrando su diseño en las necesidades actuales del software. Este proyecto aborda la transformación de una aplicación ya desarrollada hacia la arquitectura de microservicios. es_ES
dc.description.abstract [EN] Nowadays software development has increased its capabilities by exploiting the potential of the Internet. The developed systems can potentially be used anywhere, by anyone. This has introduced several new requirements for the software. Among these necessities are escalability, ubiquity, availability, etc. Paralelly at the rising of these new necessities, new architectural models for software development have emerged. The microservice architectur patern aims to solve the new challenges by focusing its design on the needs of today software. This project performs the transformation of a yet-developed application to the microservice architecture pattern es_ES
dc.format.extent 72 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Internet de las Cosas es_ES
dc.subject Ciudades Inteligentes es_ES
dc.subject Microservicios es_ES
dc.subject Cloud Computing es_ES
dc.subject Internet of things es_ES
dc.subject SmartCities es_ES
dc.subject Microservices es_ES
dc.subject Internet de les Coses es_ES
dc.subject Ciutats intel·ligents es_ES
dc.subject Microserveis es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Informática-Màster Universitari en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Aplicació de microserveis a una infraestructura de carreteres intel·ligents. es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Guzmán Godia, A. (2018). Aplicació de microserveis a una infraestructura de carreteres intel·ligents. http://hdl.handle.net/10251/107691 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\75541 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record