- -

Automatización de casetas modulares para mascotas

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatización de casetas modulares para mascotas

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Bernabeu Soler, Enrique Jorge es_ES
dc.contributor.author Lerma Sánchez, Sara es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-21T14:01:28Z
dc.date.available 2018-09-21T14:01:28Z
dc.date.created 2018-07-13
dc.date.issued 2018-09-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/107914
dc.description.abstract [VAL] En este projecte s'implementa un prototip de caseta domòtica per a mascotes que realitza automàticament els processos involucrats en els cuidats d'esta. Este projecte tracta d’un sistema de control basat en la Raspberry Pi, la qual gestiona les entrades dels sensors incorporats a la caseta, fent possible el control de la temperatura i dels nivells d'aigua i de menjar de què disposa la mascota als recipients. A partir dels valors d'entrada dels sensors, la Raspberry Pi, basant-se en el codi de programació, realitza el control i, a manera de resposta, gestiona l'activació dels dispositius actuadors com són el ventilador, la manta elèctrica o les vàlvules de menjar i aigua. El control de l'aplicació es pot realitzar des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu mitjançant el programa d'accés remot VNC. El sistema, al ser modular, ja que és una caseta domòtica, pot constar d'una sola unitat o diverses, és a dir, per a ús individual o col·lectiu, com pot ser el cas de protectores o residències d'animals. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este proyecto se implementa un prototipo de caseta domótica para mascotas que realiza automáticamente los procesos involucrados en el cuidado de ésta. Este proyecto trata de un sistema de control basado en la Raspberry Pi, la cual gestiona las entradas de los sensores incorporados en la caseta, haciendo posible el control de la temperatura y de los niveles de agua y de comida del que dispone la mascota en los recipientes. A partir de los valores de entrada de los sensores, la Raspberry Pi, basándose en el código de programación, realiza el control y, a modo de respuesta, gestiona la activación de los dispositivos actuadores como son el ventilador, la manta eléctrica o las válvulas de comida y agua. El control de la aplicación se puede realizar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo mediante el programa de acceso remoto VNC. El sistema, al ser modular, ya que es una caseta domótica, puede constar de una sola unidad o varias, es decir, para uso individual o colectivo, como puede ser el caso de protectoras o residencias de animales. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this project has been implemented a prototype of a domotic doghouse for pets, which performs automatically the processes involved in the care of our pets. This project is a control system based on the Raspberry Pi, which manages the inputs of the sensors incorporated in the kennel, making possible the control of temperatura, water and food levels available in the pet's bowls. Based on the input values of the sensors, the Raspberry Pi, according to the programming code, performs control and, in response, carries out the activation of actuator devices such as the fan, electric blanket or valves of food and water. The control of the application can be done from any place and from any device through the remote access program VNC. The doghouse is a modular system that may consist of a single or several units. In other words, it can be for individual or collective use, as in the case of dog pounds or animal residences. es_ES
dc.format.extent 150 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Caseta domòtica es_ES
dc.subject Programació es_ES
dc.subject Automatització es_ES
dc.subject Automatización es_ES
dc.subject Programación es_ES
dc.subject Raspberry Pi es_ES
dc.subject Caseta domótica es_ES
dc.subject Cuidado mascota es_ES
dc.subject Sistema modular es_ES
dc.subject Automation es_ES
dc.subject Programming es_ES
dc.subject Domotic es_ES
dc.subject Doghouse es_ES
dc.subject Pet care es_ES
dc.subject Modular system es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Automatización de casetas modulares para mascotas es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática - Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Lerma Sánchez, S. (2018). Automatización de casetas modulares para mascotas. http://hdl.handle.net/10251/107914 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 82505 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record