- -

Accidentes de aviación. Análisis causal (2012-2016)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Accidentes de aviación. Análisis causal (2012-2016)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Magraner Rullan, José Pedro es_ES
dc.contributor.author Gimeno Cebrián, Javier es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-16T11:25:44Z
dc.date.available 2018-10-16T11:25:44Z
dc.date.created 2018-07-13
dc.date.issued 2018-10-16 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/110595
dc.description.abstract [CA] En el present document s'analitzen els accidents succeïts en els últims 5 anys per a tractar de comprendre per què ocorren i com es pot actuar de manera que es minimitzen tant el nombre d'accidents com la gravetat d aquestos. La informació oferida per ICAO (International Civil Aviation Organization) resulta fonamental per a realitzar aquest estudi, gràcies a ella és possible classificar tots els accidents de l'aviació general d'una forma estandarditzada, però el que resulta interessant no son únicament les categories en què es classifica cada accident, sinó quines són les condicions en què es produïxen aquestos. La gran majoria dels accidents en l'aviació no resulten fatals, en gran part pels progressos realitzats en termes de seguretat i regulació durant els últims anys, sent així que la principal causa d'accidents (53% del total dels accidents de l'aviació general) es traduïx en únicament 17 dels 2062 difunts entre 2012 i 2016. Són principalment successos aïllats i imprevisibles els que es traduïxen en un nombre més gran de morts, no obstant això, hi ha tres situacions a priori evitables que suposen un gran nombre de difunts. Aquestes són les pèrdues de control en vol, el mal funcionament de sistemes o components i les incursions de vols controlats en terra. Aquestes tres categories d'accidents presenten cadascuna situacions repetides o prou comuns, entre les que s'inclouen certs tipus de maniobres com la de go-around que generalment no són dutes a terme adequadament, també són molt comuns les situacions d'entrada en pèrdua no reconegudes. En general la gran majoria d'aquestes situacions es podrien solucionar amb un entrenament més exhaustiu dels pilots en les maniobres més conflictives i en situacions crítiques, així com l'entrenament no únicament individual sinó en col·laboració amb distints companys, de manera que en situacions d'alt estrés i nerviosisme els pilots no s'obcequen i siguen capaços de treballar conjuntament per a trobar el problema i tractar de solucionar-ho. Açò afegit a regulacions més estrictes tant a les companyies com a les entitats certificadores per a assegurar uns mínims de seguretat i entrenament són uns primers passos fonamentals per a reduir en gran manera tant el nombre d'accidents com les morts derivades d'aquestos, com s'ha vingut fent els últims anys en les àrees més conflictives de l'aviació. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el presente documento se analizan los accidentes acaecidos en los últimos 5 años para tratar de comprender por qué ocurren y cómo se puede actuar de modo que se minimicen tanto el número de accidentes como la gravedad de estos. La información ofrecida por ICAO (International Civil Aviation Organization) resulta fundamental para realizar este estudio, gracias a ella es posible clasificar todos los accidentes de la aviación general de una forma estandarizada, pero lo que resulta interesante no son únicamente las categorías en las que se clasifica cada accidente, sino cuáles son las condiciones en las que se producen estos. La gran mayoría de los accidentes en la aviación no resultan fatales, en gran parte por los progresos realizados en términos de seguridad y regulación durante los últimos años, siendo así que la principal causa de accidentes (53% del total de los accidentes de la aviación general) se traduce en únicamente 17 de los 2062 fallecidos entre 2012 y 2016. Son principalmente sucesos aislados e imprevisibles los que se traducen en un mayor número de muertes, no obstante, existen tres situaciones a priori evitables que suponen un gran número de fallecidos. (1) las pérdidas de control en vuelo, (2) los fallos de sistemas o componentes y (3) las incursiones de vuelos controlados en tierra. Estas tres categorías de accidentes presentan cada una de ellas situaciones repetidas o bastante comunes, entre las que se incluyen ciertos tipos de maniobras como la de go-around que generalmente no son llevadas a cabo adecuadamente, también son muy comunes las situaciones de entrada en pérdida no reconocidas. En general la gran mayoría de estas situaciones se podrían solucionar con un entrenamiento más exhaustivo de los pilotos en las maniobras más conflictivas y en situaciones críticas, así como el entrenamiento no únicamente individual sino en colaboración con distintos compañeros, de modo que en situaciones de alto estrés y nerviosismo los pilotos no se obcequen y sean capaces de trabajar conjuntamente para fijar el problema y tratar de solucionarlo. Esto, añadido a regulaciones más estrictas tanto a las compañías como a las entidades certificadoras para asegurar unos mínimos de seguridad y entrenamiento, son unos primeros pasos fundamentales para reducir en gran medida tanto el número de accidentes como las fatalidades derivadas de estos, como se ha venido haciendo los últimos años en las áreas más conflictivas de la aviación. es_ES
dc.format.extent 66 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Estudio es_ES
dc.subject Aircraft crashes es_ES
dc.subject Accidente de aviación es_ES
dc.subject Tragedias aéreas es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA AEROESPACIAL es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Aeroespacial-Grau en Enginyeria Aeroespacial es_ES
dc.title Accidentes de aviación. Análisis causal (2012-2016) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos - Departament de Màquines i Motors Tèrmics es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gimeno Cebrián, J. (2018). Accidentes de aviación. Análisis causal (2012-2016). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/110595 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\92806 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record