- -

Diseño de una solución basada en microservicios aplicada al proyecto ecoMobility

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño de una solución basada en microservicios aplicada al proyecto ecoMobility

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Fons Cors, Joan Josep es_ES
dc.contributor.advisor Pelechano Ferragud, Vicente es_ES
dc.contributor.author Tallá Vivó, Antonio es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-18T08:07:34Z
dc.date.available 2018-10-18T08:07:34Z
dc.date.created 2018-09-21
dc.date.issued 2018-10-18 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/110837
dc.description.abstract [CA] En aquest treball exposarem una proposta arquitectònica per a convertir l’arquitectura monolítica d’ecoMobility a una solució orientada als microserveis. Els objectius d’ecoMobility són l’eficiència energética i la reducció d’emissions de gasos contaminants provocats per el tràfic rodat que circula a través de les poblacions. Per a poder abastir aquestos objectius ecoMobility té desplegada una xarxa de sensors a diferents zones de València, aquestos mitjançant gestors de missatgería envíen la informació cap a l’aplicació monolítica encarregada de transformar el missatge “en brut” rebut dels sensors i reenviar la informació processada cap als diferents serveis que gestionen el tràfic de la zona que engloben. A més de la reconversió d’aplicació monolítica cap a una arquitectura de microserveis, implementarem una nova funcionalitat que modificarà els límits de velocitat de les zones controlades per els sensors. Així doncs, en funció de les emissions que registren els sensors s’augmentarà o es disminuirà la velocitat dels carrers o trams de carretera que envolten les ciutats. Per al desenvolupament de la nostra proposta ens recolzarem amb Spring-boot una tecnologia que ens permet crear microserveis molt fàcilment i que funciona una capa per damunt del framework Spring, el descobridor de microserveis desenvolupat per Netflix anomenat Eureka i el broker RabbitMQ que ens permet implementar el protocol lleuger de missatgeria asíncrona MQTT i definir cues de treball asíncrones AMQP. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este trabajo expondremos una propuesta arquitectónica para convertir la arquitectura monolítica de ecoMobility a una solución orientada hacia los microservicios. Los objetivos de ecoMobility son la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases contaminantes provocados por el tráfico rodado que circula a través de las poblaciones. Para poder alcanzar estos objetivos ecoMobility tiene desplegada una red de sensores en diferentes zonas de Valencia, los cuales mediante gestores de mensajería envían la información hacia la aplicación monolítica encargada de transformar el mensaje recibido “en sucio” de los sensores y reenviar la información procesada hacia los diferentes servicios que gestionan el tráfico de la zona que engloban. Además de la reconversión de aplicación monolítica hacia una arquitectura de microservicios, implementaremos una nueva funcionalidad que modificará los límites de velocidad de las zonas controladas por los sensores. Así pues, en función de las emisiones que registren los sensores se aumentará o disminuirá la velocidad de las calles o de los tramos de carretera que existen alrededor de las ciudades. Para el desarrollo de nuestra propuesta nos apoyaremos en Spring-boot que es una tecnología que nos permite crear microservicios de forma sencilla y que funciona una capa por encima del framework Spring, el descubridor de microservicios desarrollado por Netflix llamado Eureka y el broker RabbitMQ que nos permite implementar el protocolo asíncrono de mensajería MQTT y definir colas de trabajo asíncronas AMQP. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this project we will present an architectural proposal to convert the monolithic architecture of ecoMobility into a microservices-oriented solution. The main objectives of ecoMobility are energy efficiency and reduction of polluting gases caused by traffic circulating in cities. To achieve these objectives, ecoMobility have distributed sensor networks in different areas of Valencia, these sensors through asynchronous messaging send messages that contains pollution information to the monolithic application which is on charge to process this information and forward the processed information to the different services that manage the traffic of the area that they cover. In addition to the conversion of the monolithic application to microservicesoriented solution, we implemented a new functionality that modifies the speed limits of the areas controlled by the sensors. Therefore, depending on the emissions recorded by the sensors, the speed of the streets or road sections that exist around the cities can be increased or decreased. For the development of our proposal, we have use Spring-boot, which is a technology that allows us to create microservices in a simple way, it works a layer above of the Spring framework, the microservices discover developed by Netflix called Eureka and the broker RabbitMQ which allow us to implement the light weight messaging protocol MQTT and define AMQP asynchronous work queues. es_ES
dc.format.extent 91 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Internet de les coses es_ES
dc.subject Ciutats intel·ligents es_ES
dc.subject Microserveis es_ES
dc.subject Microservicios es_ES
dc.subject Arquitectura es_ES
dc.subject Internet of Things es_ES
dc.subject Sostenibilidad es_ES
dc.subject Smart Cities es_ES
dc.subject IoT es_ES
dc.subject Architecture es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Diseño de una solución basada en microservicios aplicada al proyecto ecoMobility es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Tallá Vivó, A. (2018). Diseño de una solución basada en microservicios aplicada al proyecto ecoMobility. http://hdl.handle.net/10251/110837 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 78808 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record