- -

BOUPV 119

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 119

Show full item record

Secretaría General (2018). BOUPV 119. http://hdl.handle.net/10251/110962

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110962

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 119
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº 119
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
Índex I. Disposicions generals, acords i resolucions 3_Acords del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2018 6_Constitució d'Unitats Docents del Departament d'Organització d'empreses 7_Adequació de la Comissió ...[+]


I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 3_Acuerdos del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2018 6_Constitución de Unidades Docentes del Departamento de Organización de Empresas 7_Adecuación de la ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
(issn: 1887-2298 )
Description: Acords del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2018
Type: Otros

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record