- -

ARTE Y MODA - Procesos gráficos y digitales aplicados a la estampación y confección de prendas textiles

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ARTE Y MODA - Procesos gráficos y digitales aplicados a la estampación y confección de prendas textiles

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Giménez Morell, Roberto Vicente es_ES
dc.contributor.advisor March Ten, Alberto José es_ES
dc.contributor.author Sabater Chilet, Carmen María es_ES
dc.date.accessioned 2018-11-05T13:10:50Z
dc.date.available 2018-11-05T13:10:50Z
dc.date.created 2018-09-11 es_ES
dc.date.issued 2018-11-05 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/111884
dc.description.abstract Allò que busquem amb aquest projecte multidisciplinar és plasmar els dissenys i il·lustracions personals sobre un llenç poc convencional com són les peces tèxtils, amb l' ajuda tècnica de la serigrafia. Per això, realitzem un estudi serigràfic previ a l' estampació final dels teixits, on experimentem amb les formes, mides, tintes i colors, jugant amb la posició i diferents combinacions dels elements gràfics generats. Aquesta experimentació es realitza sobre diferents suports, com són: papers de diferents colors i retalls de teixit similar al de les peces finals. Testant així el funcionament d'aquests elements i la reacció de les tintes sobre el teixit. Així doncs, podem diferenciar dues fases diferents dins d'aquest projecte: una primera fase d'experimentació, on hi ha una presa de contacte inicial amb la part tècnica i que ens ajuda a descartar el que no ens agrada o no funciona. És en la segona fase on elaborem l' estampació del teixit, que ens servirà com a matèria primera per a l' última part del procés, l' elaboració de les peces finals. La finalitat d'aquest treball és plasmar la unió de dues formes d'expressió com són l' art i la moda. Creant peces confeccionades amb els teixits estampats a través de la serigrafia, de manera que aquesta unió entre ambdós elements siguen visualment recognoscibles. A més de com a forma de representar la materialització d' aquesta unió, aquest projecte naix també com a possible proposta alternativa a la fast-fashion i com una manera diferent y més sostenible de concebre la moda. Aquest TFG es planteja com un treball obert i en desenvolupament. Que serveix com a punt d' inici i base d'un projecte més gran com podria ser una col·lecció de dissenys d' autor íntegra, realitzable en un futur TFM o similar. es_ES
dc.description.abstract The main aim of this multidisciplinary project is to show the personal designs and illustrations that have been created on an unconventional canvas such as textile garments. For this reason, we carry out a study prior to the final silkscreen printing of fabric, where we experiment with shapes, sizes, inks and colours. This is done by playing with the position of the designs and making different combinations with the graphic elements that we have previously generated. This experimentation is undertaken on different materials, such as papers of different colours and pieces of fabric; similar to the final designs. In this way, we can not only test if these elements work together but also the reaction of the inks on the fabric. Consequently, we can distinguish between two different phases in this project: the experimental phase, where there is a first contact with the silkscreen printing technique, this helps us discard things we do not like or do not work. In the second phase, we produce the printed fabric that will serve as raw material for the final elaboration of the product. In this way, we demonstrate the link between two ways of expression, art and fashion. By creating pieces made of printed fabrics through screen printing we try to materialize this union, making it visually. Besides making this union visual, this project is also born as a possible alternative to fast-fashion and as a different and more sustainable way of conceiving fashion. This final degree project (TFG) could be considered as a developing work that serves us as a starting point and base of a bigger project, such as the future accomplishment of an entire collection with our self-created designs could be. This project could be continued in a master's degree final project (TFM) or similar. en_EN
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Projecte multidisciplinar es_ES
dc.subject tècniques gràfiques es_ES
dc.subject moda es_ES
dc.subject experimentació es_ES
dc.subject serigrafia es_ES
dc.subject sostenibilitat. es_ES
dc.subject Multidisciplinary project en_EN
dc.subject graphic techniques en_EN
dc.subject fashion en_EN
dc.subject experimentation en_EN
dc.subject screen printing en_EN
dc.subject sustainability. en_EN
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title ARTE Y MODA - Procesos gráficos y digitales aplicados a la estampación y confección de prendas textiles es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sabater Chilet, CM. (2018). ARTE Y MODA - Procesos gráficos y digitales aplicados a la estampación y confección de prendas textiles. http://hdl.handle.net/10251/111884 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\84201 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record