- -

BOUPV 120

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 120

Show full item record

Secretaría General (2018). BOUPV 120. http://hdl.handle.net/10251/112188

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/112188

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 120
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº 120
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
Índex III. Informació d’interès per a la comunitat universitària 2_Informació pública del projecte d’aprobació de la Normativa d’Integritat Acadèmica de l’Alumnat de la Universitat Politècnica de València 4_Actualització ...[+]


Índice Índice III. Información de interés para la comunidad universitaria 2. Información pública del proyecto de aprobación de la Normativa de Integridad Académica del Alumnado de la Universitat Politècnica de València 4. ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
(issn: 1887-2298 )
Description: Informació d’interès per a la comunitat universitària
Type: Otros

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record