- -

Análisis de los proyectos escenográficos de la ópera Las bodas de Fígaro y comparación con la proyección arquitectónica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de los proyectos escenográficos de la ópera Las bodas de Fígaro y comparación con la proyección arquitectónica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Navarro Morcillo, Jesús es_ES
dc.contributor.author Dobon Tamarit, Miquel es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-14T10:29:01Z
dc.date.available 2019-01-14T10:29:01Z
dc.date.created 2018-10-25
dc.date.issued 2019-01-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/115386
dc.description.abstract [CA] Actualment ens trobem en una situació en la que cal ampliar el panorama professional com a Arquitecte. La escenografia es una disciplina on l’Arquitecte té facilitat en el seu disseny degut al delicat tractament que té sobre l’espai. Mitjançant la escenografia es aconsegueix tractar els espais escènics per a determinades finalitats. A través de l’Opera Les bodes de Fígaro de W.A. Mozart analitzarem la forma d’entendre el espai de diferents escenògrafs en tres dècades diferents i edificis teatrals diferents. En el present treball es va a analitzar quines son les seues principals característiques en quan al tractament e interpretació de la escena y com configura l’espai des de diferents aspectes. A més, es compara la forma de manipular l’espai escènic amb l’espai arquitectònic, analitzant cada tret que configura una escenografia i la relació que té al projectar un espai arquitectònic. es_ES
dc.description.abstract [ES] Actualmente estamos en una situación en la que se debe ampliar el panorama profesional como Arquitecto. La escenografía es una disciplina en la que el Arquitecto tiene facilidad en su diseño debido al delicado tratamiento que tiene del espacio. Mediante la escenografía se consigue tratar los espacios escénicos para determinados fines. A través de la Ópera Las bodas Fígaro de W.A. Mozart analizaremos la forma de entender el espacio de diferentes escenógrafos en tres décadas diferentes y edificios teatrales diferentes. En el presente trabajo se va a analizar cuáles son sus principales características en cuanto al tratamiento e interpretación de la escena y como configura el espacio desde diferentes aspectos. Además se compara la forma de manejar el espacio escénico con el espacio arquitectónico, analizando cada rasgo que configura una escenografía y la relación que tiene al proyectar un espacio arquitectónico. es_ES
dc.description.abstract [EN] We are in a situation in which we must expand the professional landscape as an Architect. The scenography is a discipline in which the architect has an ease of use of his design for the treatment he has of the space. Through the scenography the scenic spaces are obtained for certain fines. Through the opera Las bodas de Fígaro de W.A. Mozart will analyse the way of understanding the space of different scenarios in three different days and different theatrical buildings. In the present work you can analyse its main features in terms of the treatment and interpretation of the scene and how to configure the space from different aspects. In addition, the way of managing the scenic space with the architectural space is compared, analysing each feature that configures an exploration and the relationship it has when projecting an architectural space. es_ES
dc.format.extent 67 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Las Bodas de Fígaro es_ES
dc.subject McDonald, Antony es_ES
dc.subject Guth, Claus es_ES
dc.subject Frigerio, Ezio es_ES
dc.subject Cultural architecture es_ES
dc.subject Arquitectura cultural es_ES
dc.subject Escenografía es_ES
dc.subject Escena es_ES
dc.subject Espacio es_ES
dc.subject Ópera es_ES
dc.subject Scenography es_ES
dc.subject Scene es_ES
dc.subject Space es_ES
dc.subject Opera es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title Análisis de los proyectos escenográficos de la ópera Las bodas de Fígaro y comparación con la proyección arquitectónica es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Dobon Tamarit, M. (2018). Análisis de los proyectos escenográficos de la ópera Las bodas de Fígaro y comparación con la proyección arquitectónica. http://hdl.handle.net/10251/115386 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\89103 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record