- -

Análisis sobre vivienda de emergencia y transicional para refugiados en madera contralaminada

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis sobre vivienda de emergencia y transicional para refugiados en madera contralaminada

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Fernández Forcada, Mario es_ES
dc.contributor.author López Piqueras, Carlos Enrique es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-14T11:07:17Z
dc.date.available 2019-01-14T11:07:17Z
dc.date.created 2018-10-25
dc.date.issued 2019-01-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/115388
dc.description.abstract [CA] Un dels temes més importants a resoldre dels últims anys són les migracions provocades per conflictes bèl·lics, on la població local es veu obligada a deixar tota la seua vida arrere i enfrontar-se a un nou començament en un país diferent, desproveïts de tota possessió. És en els països d'acollida on s'han de resoldre els problemes del refugi i integració social en els casos en què no és possible tornar als països d'origen, almenys en un període d'anys raonable. A este problema se li afig de forma puntual els generats per catàstrofes naturals que necessiten una ràpida solució d'emergència, que també afecta l'allotjament de les persones afectades. En el present treball es planteja l'anàlisi quant a les vivendes d'emergència i de transició es referix, comparant-les entre elles per tal de traure els punts comuns que els atorguen major èxit, així com els avantatges i inconvenients de cada model. Una vegada realitzat l'anàlisi es projectarà una proposta de solució global basada en la prefabricació per mitjà de fusta contralaminada que puga servir tant per a la crisi migratòria com per a les catàstrofes naturals. Aquest model podrà evolucionar i expandir-se fins a convertir-se en vivenda permanent. Finalment, es realitzarà un estudi dels possibles emplaçaments en la ciutat de València. Amb aquesta finalitat, s’utilitzaran els solars propietat de l'Ajuntament de València i Generalitat Valenciana que es troben amb capacitat de desenrotllament i es realitzarà una proposta d'assentament de refugiats segons el model abans proposat. es_ES
dc.description.abstract [ES] Uno de los temas más importantes a resolver de los últimos años son las migraciones provocadas por conflictos bélicos, donde la población local se ve obligada a dejar toda su vida atrás y enfrentarse a un nuevo comienzo en un país diferente, desprovistos de toda posesión. Es en los países de acogida donde se deben resolver los problemas del refugio e integración social en los casos en los que no es posible volver a los países de origen, al menos en un periodo de años razonable. A este problema se le añade de forma puntual los generados por catástrofes naturales que necesitan una rápida solución de emergencia, que también afecta al alojamiento de las personas afectadas. En el presente trabajo se plantea el análisis en cuanto a las viviendas de emergencia y de transición se refiere, comparándolas entre ellas para sacar los puntos comunes que les otorgan mayor éxito, así como las ventajas e inconvenientes de cada modelo. Una vez realizado el análisis se proyectará una propuesta de solución global basada en la prefabricación mediante madera contralaminada que pueda servir tanto para la crisis migratoria como para las catástrofes naturales. Dicho modelo podrá evolucionar y expandirse hasta convertirse en vivienda permanente. Por último, se realizará un estudio de los posibles emplazamientos en la ciudad de Valencia. Para ello se utilizarán los solares propiedad del Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana que se encuentren con capacidad de desarrollo y se realizará una propuesta de asentamiento de refugiados según el modelo antes propuesto. es_ES
dc.description.abstract [EN] One of the most important issues to be resolved in recent years is the migration caused by armed conflicts, where the local population is forced to leave their whole lives behind and face a new beginning in a different country, devoid of any possession. It is in the host countries where the problems of refuge and social integration must be resolved in cases where it is not possible to return to the countries of origin, at least within a reasonable period of years. To this problem is added in a timely manner those generated by natural catastrophes that need a rapid emergency solution, which also affects the accommodation of the affected people. In the present essay, the analysis of emergency and transitional housing is considered, comparing them among them in order to extract the common points that give them the most success, as well as the advantages and disadvantages of each model. Once the analysis is done, a proposal for a global solution based on prefabrication by means of contralaminated wood that could serve both the migratory crisis and natural catastrophes will be projected. This model may evolve and expand to become permanent housing. Finally, a study of the possible locations in the city of Valencia will be carried out. For this purpose, the sandlots owned by the City Council of Valencia and the Generalitat Valenciana that have a capacity for development will be used and a proposal for refugee settlement will be made according to the model previously proposed. es_ES
dc.format.extent 78 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Counter-laminated wood es_ES
dc.subject Madera contralaminada es_ES
dc.subject Arquitectura de emergencia es_ES
dc.subject Emergency architecture es_ES
dc.subject Madera laminada es_ES
dc.subject Housing es_ES
dc.subject Vivienda es_ES
dc.subject Temporary architecture es_ES
dc.subject Arquitectura temporal es_ES
dc.subject Refugiados es_ES
dc.subject Refugees es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title Análisis sobre vivienda de emergencia y transicional para refugiados en madera contralaminada es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation López Piqueras, CE. (2018). Análisis sobre vivienda de emergencia y transicional para refugiados en madera contralaminada. http://hdl.handle.net/10251/115388 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\97208 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record