- -

La ironía reflexivo-poética como forma de proyección arquitectónica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La ironía reflexivo-poética como forma de proyección arquitectónica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Guimaraens Igual, Guillermo es_ES
dc.contributor.author Vicen Balaguer, José es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-23T07:51:46Z
dc.date.available 2019-01-23T07:51:46Z
dc.date.created 2018-10-25
dc.date.issued 2019-01-23 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/115964
dc.description.abstract [CA] El treball proposat estudia els vincles entre la disciplina poètica i l’arquitectònica en relació amb el concepte d’ironia. S’incidix en el llenguatge irònic reflexiu. Es partix de l’anàlisi de textos poètics en què existisca de forma clara la figuració de la ironia inestable moderna. Es tracta de generar signes que, en funció del context, aporten diferents significacions, a vegades contradictòries, a vegades complementàries, tensant els elements de la llengua i jugant amb l’expectativa del receptor. La ironia inestable moderna sorgix de la negació de les veritats absolutes i de la significació objectiva com a producte de les frustracions de la modernitat. Es definiran les característiques d’esta manera de figuració poètica, el seu origen en el romanticisme i la seua diferenciació de la ironia clàssica, així com la seua possible traducció a altres arts. S’analitzaran textos i obres arquitectòniques en què es puga trobar el llenguatge irònic veient en quin sentit es configuren realitats de forma irònica i, en eixe cas, si és de forma estable o inestable, és a dir, si genera una sola significació alternativa o si es pot donar peu a diferents significacions que no tinguen un fi definit. es_ES
dc.description.abstract [ES] El trabajo propuesto estudia los vínculos entre la disciplina poética 
y la arquitectónica en relación con el concepto de ironía.
Se incide en el lenguaje irónico reflexivo. Se parte del análisis de 
textos poéticos en los que exista de forma clara la figuración de la 
ironía inestable moderna. Se trata de generar signos que, en función 
del contexto, aporten diferentes significaciones, a veces 
contradictorias, a veces complementarias, tensionando los elementos de 
la lengua y jugando con la expectativa del receptor.
La ironía inestable moderna surge de la negación de las verdades 
absolutas y de la significación objetiva como producto de las 
frustraciones de la modernidad.
Se definirán las características de esta forma de figuración poética, 
su origen en el romanticismo y su diferenciación de la ironía clásica, 
así como su posible traducción a otras artes. Se analizarán textos y 
obras arquitectónicas en los que se pueda encontrar el lenguaje 
irónico viendo en qué sentido se configuran realidades de forma 
irónica y, en ese caso, si es de forma estable o inestable, es decir, 
si genera una sola significación alternativa o si se puede dar pie a 
diferentes significaciones que no tengan un fin definido. es_ES
dc.description.abstract [EN] The proposed research work studies the connection between poetry and architecture in terms of irony, focusing in the reflexive type. It will start from the analysis of poems in which it is possible to find clearly the figure of modern unstable irony which is a way of creating meaning in poetry related to the context giving different signification, sometimes contradictory, sometimes complementary, straining the language elements and playing with receptor¿s expectations. Modern unstable irony arises from the denial of absolute truths and objective signification as a result of modern frustrations. Some aspects of this form of poetic figure will be defined, also its origin in romanticism times and its differences with classical irony. Furthermore, its possible translation to other arts will be researched. Architectural texts and works will be analyzed as long as they have an ironic language taking into account in which way realities are configured in an ironical way and, in each case, if it is stable or unstable, that is to say, if it generates one only alternative signification or if it results to different ones with no defined outcome. es_ES
dc.format.extent 28 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Poesía es_ES
dc.subject Arquitectura es_ES
dc.subject Lenguaje es_ES
dc.subject Traducción es_ES
dc.subject Figuración es_ES
dc.subject Poética es_ES
dc.subject Ironía literaria es_ES
dc.subject Ironía inestable es_ES
dc.subject Significación poética es_ES
dc.subject Tensión es_ES
dc.subject Contradicción es_ES
dc.subject Metafísica es_ES
dc.subject Posmodernidad es_ES
dc.subject Historicismo es_ES
dc.subject Semiótica es_ES
dc.subject Signo es_ES
dc.subject Figuración contextual es_ES
dc.subject Modernidad es_ES
dc.subject Ironía estable es_ES
dc.subject Poetry es_ES
dc.subject Architecture es_ES
dc.subject Language es_ES
dc.subject Translation es_ES
dc.subject Poetics es_ES
dc.subject Literary irony es_ES
dc.subject Unstable irony es_ES
dc.subject Poetics significance es_ES
dc.subject Tension es_ES
dc.subject Contradiction es_ES
dc.subject Metaphysics es_ES
dc.subject Postmodernism es_ES
dc.subject Historicism es_ES
dc.subject Semiotics es_ES
dc.subject Sign es_ES
dc.subject Contextual figuration es_ES
dc.subject Modernity es_ES
dc.subject Stable irony es_ES
dc.subject.classification COMPOSICION ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title La ironía reflexivo-poética como forma de proyección arquitectónica es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Composición Arquitectónica - Departament de Composició Arquitectònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vicen Balaguer, J. (2018). La ironía reflexivo-poética como forma de proyección arquitectónica. http://hdl.handle.net/10251/115964 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\90850 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record