- -

Los territorios de la producción pecuaria

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Los territorios de la producción pecuaria

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Giménez Baldrés, Enrique Joaquín es_ES
dc.contributor.author Martínez Gauffin, Juan Ignacio es_ES
dc.date.accessioned 2019-02-01T10:23:31Z
dc.date.available 2019-02-01T10:23:31Z
dc.date.created 2018-07-19
dc.date.issued 2019-02-01 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/116313
dc.description.abstract [CA] La ramaderia podria considerar-se a priori una activitat aliena o amb escassa rellevància per a l'arquitectura i l'urbanisme, un ús rural complementari de l'agricultura, però que té no obstant una importància fonamental en l'evolució del territori i de les ciutats. La transformació del sistema ramader durant l'últim segle en un procés amb caràcter industrial junt amb la transició nutricional global de la població, cap a un consum massiu de productes animals, ha modificat per complet el model de les explotacions ramaderes i la seua estructura en el territori, que està escassament regulat i que ha donat lloc a problemes urbanístics, paisatgístics, mediambientals i socials. Amb esta premissa, l'objectiu del present treball és posar en evidència per mitjà de l'ús de ferramentes cartogràfiques els problemes detectats relacionats amb l'expansió de les explotacions ramaderes intensives a la Comunitat Valenciana de manera general. Partim d'una consideració de l'evolució econòmica i de la normativa aplicable per a l'ordenació del sector ramader, abordant la seua caracterització morfològica i la seua distribució en el territori, identificant els espais problema que es produïxen. es_ES
dc.description.abstract [ES] La ganadería podría considerarse a priori una actividad ajena o con escasa relevancia para la arquitectura y el urbanismo, un uso rural complementario de la agricultura, pero que tiene no obstante una importancia fundamental en la evolución del territorio y de las ciudades. La transformación del sistema ganadero durante el último siglo en un proceso con carácter industrial junto con la transición nutricional global de la población, hacia un consumo masivo de productos animales, ha modificado por completo el modelo de las explotaciones ganaderas y su estructura en el territorio, que está escasamente regulado y que ha dado lugar a problemas urbanísticos, paisajísticos, medioambientales y sociales. Con esta premisa, el objetivo del presente trabajo es poner en evidencia mediante el uso de herramientas cartográficas los problemas detectados relacionados con la expansión de las explotaciones ganaderas intensivas en la Comunidad Valenciana de manera general. Partimos de una consideración de la evolución económica y de la normativa aplicable para la ordenación del sector ganadero, abordando su caracterización morfológica y su distribución en el territorio, identificando los espacios problema que se producen. es_ES
dc.description.abstract [EN] Livestock farming could be considered a priori a foreign activity or with little relevance for architecture and urbanism, a rural use complementary to agriculture, but which nevertheless has a fundamental importance in the evolution of the territory and cities. The transformation of the livestock system during the last century in an industrial process along with the global nutritional transition of the population, towards a massive consumption of animal products, has completely modified the model of livestock farms and their structure in the territory, which is poorly regulated and has led to urban, landscape, environmental and social problems. With this premise, the objective of the present work is to show through the use of cartographic tools the problems detected related to the expansion of intensive livestock farms in the Valencian Community in general. We start from a consideration of the economic evolution and the applicable regulations for the management of the livestock sector, addressing its morphological characterization and its distribution in the territory, identifying the problem spaces that occur. es_ES
dc.format.extent 75 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Architecture of of agricultural production es_ES
dc.subject Arquitectura agropecuaria es_ES
dc.subject Explotación ganadera es_ES
dc.subject Comunidad Valenciana es_ES
dc.subject Animal husbandry es_ES
dc.subject Territorio Pecuario es_ES
dc.subject Ganadería es_ES
dc.subject Producción animal es_ES
dc.subject Livestock es_ES
dc.subject Territory es_ES
dc.subject Cattle raising es_ES
dc.subject Animal production es_ES
dc.subject Farm management es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title Los territorios de la producción pecuaria es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Gauffin, JI. (2018). Los territorios de la producción pecuaria. http://hdl.handle.net/10251/116313 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\88487 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record