- -

BOUPV 126

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 126

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Secretaría General es_ES
dc.date.accessioned 2019-06-11T11:21:27Z
dc.date.available 2019-06-11T11:21:27Z
dc.date.issued 2019-06-12
dc.identifier.issn 1887-2298
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/121973
dc.description Acords del Consell de Govern de 30 de maig de 2019 es_ES
dc.description.abstract I. Disposicions generals, acords i resolucions 3_Acords del Consell de Govern de 30 de maig de 2019 6_Actualització de membres en les comissions del Consell de Govern 7_Modificació del Reglament del Consell de Govern 9_Reglament del Consell de Govern (text consolidat) 16_Modificació dels límits d'admissió en Grau en Enginyeria Mecànica (ETSED) i Grau en Enginyeria Química (ETSEI) per a admissió d'estudiants per continuació d'estudis 28_Modificació de la normativa de criteris i procediment per a l'assignació de la docència als departaments i de la normativa de criteris i procediment per a adscriure la docència d'assignatures a professors de la Universitat Politècnica de València dins del departament 32_Normativa de criteris i procediment per a l'assignació de la docència als departaments (text consolidat) 43_Normativa de criteris i procediment per a adscriure la docència d'assignatures a professors de la Universitat Politècnica de València dins del departament (text consolidat) 48_Modificació parcial del Reglament per a les Estructures d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a la Universitat Politècnica de València 50_Reglament per a les Estructures d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a la Universitat Politècnica de València (text consolidat) 99_Inclusió del director de l'Àrea de Programes d'Investigació i Innovació com a membre del Grup de Seguiment i Actualització de l'Indicador d'Activitat Investigadora 100_Nombre de vacants del Pla d'Atracció de Talent per al curs 2019/2020 III. Informació d’interès per a la comunitat universitària 102. Conveni de Cooperació entre la Universitat Politècnica de València i l'Associació Institut Tecnològic de l'Energia per a la reestructuració del centre d'investigació concertat Institut de Tecnologia Elèctrica es_ES
dc.description.abstract I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 3_Acuerdos del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2019 6_Actualización de miembros en las Comisiones del Consejo de Gobierno 7_Modificación del Reglamento del Consejo de Gobierno 9_Reglamento del Consejo de Gobierno (texto consolidado) 16_Modificación de los límites de admisión en Grado en Ingeniería Mecánica (ETSID) y Grado en Ingeniería Química (ETSII) para admisión de estudiantes por continuación de estudios 28_Modificación de la normativa de criterios y procedimiento para la asignación de la docencia a los departamentos y de la normativa de criterios y procedimiento para adscribir la docencia de asignaturas a profesores de la Universitat Politècnica de València dentro del departamento 32_Normativa de criterios y procedimiento para la asignación de la docencia a los departamentos (texto consolidado) 43_Normativa de criterios y procedimiento para adscribir la docencia de asignaturas a profesores de la Universitat Politècnica de València dentro del departamento (texto consolidado) 48_Modificación parcial del Reglamento para las Estructuras de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Universitat Politècnica de València 50. Reglamento para las Estructuras de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Universitat Politècnica de València (texto consolidado) 99_Inclusión del Director del Área de Programas de Investigación e Innovación como miembro del Grupo de Seguimiento y Actualización del Indicador de Actividad Investigadora 100_Número de vacantes del Plan de Atracción de Talento para el curso 2019/2020 III. Información de interés para la comunidad universitària 102_Convenio de Cooperación entre la Universitat Politècnica de València y la Asociación Instituto Tecnológico de la Energía para la reestructuración del centro de investigación concertado Instituto de Tecnología Eléctrica es_ES
dc.language Español es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.relation.ispartof Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV)
dc.rights Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) es_ES
dc.subject BOUPV es_ES
dc.subject Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València es_ES
dc.title BOUPV 126 es_ES
dc.title.alternative Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº126 es_ES
dc.type Otros es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General es_ES
dc.description.bibliographicCitation Secretaría General (2019). BOUPV 126. http://hdl.handle.net/10251/121973 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record