- -

QUI LLANÇA LA PRIMERA PEDRA? VIOLÈNCIA FEMINICIDA, UN CRIM D¿ESTAT. Interpretacions des dels processos litogràfics, el dibuix i el llibre alternatiu.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

QUI LLANÇA LA PRIMERA PEDRA? VIOLÈNCIA FEMINICIDA, UN CRIM D¿ESTAT. Interpretacions des dels processos litogràfics, el dibuix i el llibre alternatiu.

Show full item record

García García, G. (2019). QUI LLANÇA LA PRIMERA PEDRA? VIOLÈNCIA FEMINICIDA, UN CRIM D¿ESTAT. Interpretacions des dels processos litogràfics, el dibuix i el llibre alternatiu. http://hdl.handle.net/10251/123963

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/123963

Files in this item

Item Metadata

Title: QUI LLANÇA LA PRIMERA PEDRA? VIOLÈNCIA FEMINICIDA, UN CRIM D¿ESTAT. Interpretacions des dels processos litogràfics, el dibuix i el llibre alternatiu.
Author:
Director(s): Guillén Ramón, José Manuel Pérez Cruz, Alejandro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2019-07-08
Issued date:
Abstract:
Les violències contra les dones han estat històricament espentades cap a la intimitat, han sigut llegides com a comportaments tolerats i legitimats, dinàmiques de poder persistents i assumides com alienes i particulars. ...[+]


Violence against women has historically been pushed towards intimacy, read as tolerated and legitimized behaviours, persistent dynamics of Power and assumed as alien and private. Violence and aggression, extreme manifestations ...[+]
Subjects: Libro de artista , gráfica , feminismo , género , libro objeto , grabado , instalación , voz , mensajes. , Artist's book , graphic , feminism , gender , object book , engraving , installation , voice , messages.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record