- -

En doble. El pliego, la huella y el residuo como recursos pictóricos

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

En doble. El pliego, la huella y el residuo como recursos pictóricos

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Claramunt Busó, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Pérez Núñez, Àngels es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-12T08:00:44Z
dc.date.available 2019-09-12T08:00:44Z
dc.date.created 2019-07-11 es_ES
dc.date.issued 2019-09-12 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/125601
dc.description.abstract [ES] El projecte que s¿analitza a continuació consta d¿aquesta memòria escrita a mode de reflexió i de sis sèries, realitzades sobre tela i paper, on la pintura amb la seua senzilla i mínima intervenció busca donar visibilitat a l¿acció sobre el suport, la qual a la pintura tradicional quedava relegada a un segon plànol. El suport es separa del bastidor i es transforma en una superfície autònoma amb qualitats matèriques i formals. Així mateix es contempla una cerca de solucions formals, des de diferents punts de vista, que permeten un desenvolupament continu de la forma, mitjançant l¿ús del plec, l¿empremta i el residu com a recursos pictòrics. A més, ampliem els límits establerts a la pintura tradicional amb la incorporació de recursos digitals i l¿exploració de les possibilitats objectuals, sempre des d¿un punt de vista pictòric. es_ES
dc.description.abstract [EN] The project that is analysed below consists in this written memory as a reflection and in six series, made on canvas and paper, where painting with its simple and minimal intervention seeks to give visibility to action on support, which in traditional painting was relegated to a second plane. The support is separated from the frame and is transformed into an autonomous surface with formal and material qualities. Moreover, take formal solutions search into account, from different points of view, which allow a continuous development of the form, through the use of fold, vestige and waste as pictorial resources. In addition, we extend the limits established in traditional painting with the incorporation of digital resources and the exploration of the objectual possibilities, always from a pictorial point of view. en_EN
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Pintura es_ES
dc.subject Tela es_ES
dc.subject Paper es_ES
dc.subject Plec es_ES
dc.subject Empremta es_ES
dc.subject Residu es_ES
dc.subject Acció es_ES
dc.subject Abstracció es_ES
dc.subject Paint en_EN
dc.subject Canvas en_EN
dc.subject Fold en_EN
dc.subject Vestige en_EN
dc.subject Waste en_EN
dc.subject Action en_EN
dc.subject Abstract en_EN
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title En doble. El pliego, la huella y el residuo como recursos pictóricos es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Núñez, À. (2019). En doble. El pliego, la huella y el residuo como recursos pictóricos. http://hdl.handle.net/10251/125601 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\106572 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record