- -

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE BELLREGUARD Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE BOMBEO

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE BELLREGUARD Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE BOMBEO

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pons Ausina, José Francisco es_ES
dc.contributor.author Llopis Pellicer, Julià es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-18T18:31:37Z
dc.date.available 2019-09-18T18:31:37Z
dc.date.created 2019-07-10
dc.date.issued 2019-09-18 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/126036
dc.description.abstract [ES] Tradicionalment l¿aigua ha sigut un recurs esgotable i de vital importància per a la població i en major o menor importància per a totes les activitats industrials. Per això, la formació de l¿enginyer per a optimitzar el procés de disseny i la gestió hidràulica és fonamental per a què aquest recurs arribe a tots els llocs on es necessite. En els últims anys açò ha sigut més fàcil gràcies a diferents programes que s¿han creat. En el present treball es pretén exposar la metodologia seguida per a dissenyar una xarxa d¿abastiment d¿aigua urbana, directament abastida amb dos tomes provinents del terme municipal de Vilallonga, i utilitzant l¿equip de bombeig necessari per assegurar els requeriments de pressió i cabal en tots els punts de consum. Mitjançant la utilització de softwares de modelatge i simulació hidràulica, com QGIS i Epanet s¿ha reduït notablement per a dissenyar la xarxa i arribar a la solució òptima. Paral·lelament al disseny de les conduccions de la xarxa, s¿ha realitzat l¿estudi de les alternatives de bombeig de cara a augmentar l¿eficiència del sistema reduint els costos energètics. El procediment anteriorment descrit pot utilitzar-se per a xarxes amb similars característiques. es_ES
dc.description.abstract [EN] Traditionally, water has been an exhaustible resource which is vital for the population and in greater or lesser importance for all industrial activities. In this way, the training of the engineer to optimize the design process and hydraulic management is essential. In recent years this has been easier thanks to different software that has been created. In the present work the intention is to expose the followed methodology to design an urban water supply network, directly supplied with two intakes from Vilallonga and using the necessary pumping equipment to ensure compliance with the requirements of flow and pressure at all points of consumption. Using modeling and hydraulic simulation software like Epanet and QGIS, the time to make the hydraulic modeling and then to achieve the optimal solution has been reduced significantly. At the same time, a study of pumping alternatives has been carried out in order to increase the efficiency of the system, decreasing energy costs. The present method could be used for other urban hydraulic networks. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Hidraulica es_ES
dc.subject Epanet es_ES
dc.subject Toolkit es_ES
dc.subject GIS es_ES
dc.subject Bombeo es_ES
dc.subject Hydraulics es_ES
dc.subject Pumping es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE FLUIDOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es_ES
dc.title OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE BELLREGUARD Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE BOMBEO es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Llopis Pellicer, J. (2019). OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE BELLREGUARD Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE BOMBEO. http://hdl.handle.net/10251/126036 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\112702 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record