- -

Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Busquets Mataix, David Jerónimo es_ES
dc.contributor.advisor Pruna, Alina Iuliana es_ES
dc.contributor.author Serrano Gómez, Magín es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-11T08:24:32Z
dc.date.available 2019-10-11T08:24:32Z
dc.date.created 2019-09-20
dc.date.issued 2019-10-11 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/128023
dc.description.abstract [CA] El treball fi de grau que quedarà recollit en aquest document tindrà com a proposta, l'aplicació d'un projecte d'investigació que recollirà l'estudi de diferents materials mitjançant la microscòpia òptica i electrònica. Es recolliran tots els aspectes necessaris per a realitzar l'anàlisi *microestructural d'àleps del motor Atar 9K50. Aquest document té dues parts clarament diferenciades, però que ens donen una visió àmplia del treball realitzat. D'una banda es recopila el recorregut històric del motor Atar 9K50 i els materials emprats i per un altre, es detalla el projecte d'investigació realitzat dins del laboratori d'aquesta Universitat i que és l'objectiu fonamental d'aquest escrit. Es presenta el desenvolupament del motor Atar 9k50, els seus antecessors i la seua evolució, detallant els diferents avanços i perquè es van produir, així com els diferents motors als que va donar lloc tota aquesta evolució al llarg de la història. D'altra banda, dins del laboratori es realitza una selecció d'àleps que seran objecte d'estudi i que permetran realitzar aquest projecte d'investigació enfocat, no solament a obtindre unes anàlisis d'aquests materials sinó que permetran la utilització de diferents aparells de mesurament complexos i apassionants. Els resultats obtinguts amb aquesta proposta han sigut molt satisfactoris, no solament pels mateixos sinó també, per l'alt grau de treball dins del laboratori que ha implicat, sempre amb la supervisió del tutor la meua participació activa en tots i cadascun dels processos. es_ES
dc.description.abstract [EN] The final degree project that will be included in this document will have as a proposal, the application of a research project that will collect the study of different materials by means of optical and electronic microscopy. All the necessary aspects will be collected to perform the microstructural analysis of the ATAR 9K50 engine blades. This document has two clearly differentiated parts, but that give us a broad vision of the work done. On the one hand, the historical route of the Atar 9K50 engine and the materials used is compiled, and on the other, the research project carried out within the laboratory of this University is detailed and which is the main objective of this paper. The development of the Atar 9k50 engine, its predecessors and its evolution is presented, detailing the different advances and why they occurred, as well as the different engines that all this evolution gave rise to throughout history. On the other hand, within the laboratory a selection of blades is made that will be the object of study and that will allow this focused research project to be carried out, not only to obtain some analysis of these materials but that they will allow the use of different complex and exciting measuring devices. The results obtained with this proposal have been very satisfactory, not only for them but also, for the high degree of work within the laboratory that has involved, always with the supervision of the tutor my active participation in each and every one of the processes. es_ES
dc.description.abstract [ES] El trabajo fin de grado que quedará recogido en este documento va a tener como propuesta, la aplicación de un proyecto de investigación que recogerá el estudio de diferentes materiales mediante la microscopia óptica y electrónica. Se recogerán todos los aspectos necesarios para realizar el análisis microestructural de álabes del motor Atar 9K50. Este documento tiene dos partes claramente diferenciadas, pero que nos dan una visión amplia del trabajo realizado. Por un lado se recopila el recorrido histórico del motor Atar 9K50 y los materiales empleados y por otro, se detalla el proyecto de investigación realizado dentro del laboratorio de esta Universidad y que es el objetivo fundamental de este escrito. Se presenta el desarrollo del motor Atar 9k50, sus antecesores y su evolución, detallando los diferentes avances y porqué se produjeron, así como los diferentes motores a los que dio lugar toda esta evolución a lo largo de la historia. Por otro lado, dentro del laboratorio se realiza una selección de álabes que van a ser objeto de estudio y que van a permitir realizar este proyecto de investigación enfocado, no sólo a obtener unos análisis de estos materiales sino que van a permitir la utilización de diferentes aparatos de medición complejos y apasionantes. Los resultados obtenidos con esta propuesta han sido muy satisfactorios, no solo por los mismos sino también, por el alto grado de trabajo dentro del laboratorio que ha implicado, siempre con la supervisión del tutor mi participación activa en todos y cada uno de los procesos. es_ES
dc.format.extent 92 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Álabes de turbina es_ES
dc.subject Análisis de fallos es_ES
dc.subject Análisis microestructual es_ES
dc.subject Materiales aeroespaciales es_ES
dc.subject Turbine blades es_ES
dc.subject Fault analysis es_ES
dc.subject Microstructural analysis es_ES
dc.subject Aerospace materials es_ES
dc.subject.classification CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Aeroespacial-Grau en Enginyeria Aeroespacial es_ES
dc.title Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Serrano Gómez, M. (2019). Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/128023 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\102658 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record