- -

Adaptación de maquinaria para conformado plástico al entorno de Industria 4.0

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Adaptación de maquinaria para conformado plástico al entorno de Industria 4.0

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Simó Ten, José Enrique es_ES
dc.contributor.advisor Guerrero, Marcela Alejandra es_ES
dc.contributor.author Martínez Baños, Manuel José es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-15T16:00:40Z
dc.date.available 2019-10-15T16:00:40Z
dc.date.created 2019-09-19
dc.date.issued 2019-10-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/128502
dc.description.abstract [CA] Este projecte va començar amb la idea de poder oferir un sistema que afavorisca la disponibilitat de dades i suport programari multiplataforma per a visualització de maquinàries i plantes de producció, però a causa de la retroalimentació durant el desenrotllament, es detectà que la proposta en si, ténia una certa analogia amb noves i revolucionàries idees d’automatització de sistemes de producció, com les que cobrix una de les branca d’I4.0. En conseqüència s’afig la idea addicional d’intentar aportar una part de la implementació i metodologia de la Indústria 4.0, al sector del plàstic en general. Amb una sèrie de clars objectius: 1. Conéixer correctament les màquines utilitzades en el sector, per a poder extraure i generar dades de manera persistent. 2. Creació d’un entorn software capaç de mostrar de manera adequada i ordenada la informació, per a distints tipus d’usuaris o rols. 3. Sistema de notificacions i visualitzat detallat d’informació personalitzada. 4. Documentar i analitzar totes les implicacions que l’entorn Indústria 4.0 implica. 5. Implementar els coneixements obtinguts, per a una correcta representació i virtualización dels actius, que al seu torn, són part del sistema de producció d’una empresa. Per tant, aquest projecte està realitzat de tal forma, que permeta o facilite en un futur, ser part d’un sistema adaptat a l’entorn Indústria 4.0. Aquesta adaptació deurà ser escalonat i ha de conviure amb l’entorn actual de l’empresa, sense perjudicar ni incumbir en l’entorn software ja funcional. Hui en dia, cada vegada se sol·licita una major adaptabilitat en els processos de producció i una assignació més eficient de recursos, per mitjà de fàbriques més intel·ligents on les instal·lacions han d’aconseguir autogestionar-se. A causa d’aquestes i altres sol·licituds, naix el paradigma d’Indústria 4.0. Un nou model d’organització i control de la cadena de producció, emprant tecnologies de la informació per a dur-ho a terme. En particular, en este projecte es realitza una aportació i adaptació de les parts més rellevants d’Indústria 4.0, com és l’estructuració, representació i comunicació d’actius, acotant al sector plàstic. En estar en contacte amb empreses d’este sector, s’han pogut analitzar les seues necessitats i afrontar-les, mantenint el concepte d’indústries 4.0, el màxim possible. Fent front, a diverses sol·licituds, amb el maneig de tecnologies WEB, com API REST i Ionic per al desenrotllament d’una interfície funcional multiplataforma, motor de base de dades, SQLSERVER i servicis com IIS. Sent tot això, la idea original del projecte el qual s’ha adaptat per a brindar un gra d’arena a tot l’ampli concepte que Indutria 4.0 comprén. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este proyecto empezó con la idea de poder ofrecer un sistema que favorezca la disponibilidad de datos y soporte software multiplataforma para visualización de maquinarias y plantas de producción, pero debido a la retroalimentación durante el desarrollo, se detecto que la propuesta en si, tenia una cierta analogía con nuevas y revolucionarias ideas de automatización de sistemas de producción, como las que cubre una de las rama de I4.0. En consecuencia se añade la idea adicional de intentar aportar una parte de la implementación y metodología de la Industria 4.0, al sector del plástico en general. Con una serie de claros objetivos: 1. Conocer correctamente las máquinas utilizadas en el sector, para poder extraer y generar datos de manera persistente. 2. Creación de un entorno software capaz de mostrar de manera adecuada y ordenada la información, para distintos tipos de usuarios o roles. 3. Sistema de notificaciones y visualizado detallado de información personalizada. 4. Documentar y analizar todas las implicaciones que el entorno Industria 4.0 implica. 5. Implementar los conocimientos obtenidos, para una correcta representación y virtualización de los activos, que a su vez, son parte del sistema de producción de una empresa. En consecuencia, este proyecto esta realizado de tal forma que permita o facilite en un futuro, ser parte de un sistema adaptado al entorno Industria 4.0. Esta adaptación deberá de ser escalonado y debe convivir con el entorno actual de la empresa, sin perjudicar ni incumbir en el entorne software ya funcional. Hoy día, cada vez se solicita una mayor adaptabilidad en los procesos de producción y una asignación más eficiente de recursos, mediante fábricas más inteligentes donde las instalaciones deben lograr auto-gestionarse. Debido a estas y otras solicitudes, nace el paradigma de Industria 4.0. Un nuevo modelo de organización y control de la cadena de producción, empleando tecnologías de la información para llevarlo a cabo. En particular, en este proyecto se realiza una aportación y adaptación de las partes más relevantes de Industria 4.0, como es la estructuración, representación y comunicación de activos, acotando al sector plástico. Al estar en contacto con empresas de este sector, se han podido analizar sus necesidades y afrontarlas, manteniendo el concepto de Industrias 4.0. Haciendo frente a varias solicitudes, con el manejo de tecnologías WEB, como API REST y Ionic para el desarrollo de una interfaz funcional multiplataforma, motor de base de datos, SQLSERVER y servicios como IIS. Es esto por consiguiente, la idea original del proyecto, el cual se ha adaptado para brindar un granito de arena a todo el amplio concepto que Industria 4.0 abarca es_ES
dc.description.abstract [EN] This project began with the idea of being able to offer a system that favors the availability of data and support multiplatform software for visualization of machinery and production plants, but due to the feedback during the development, it is defective that the proposal itself had a certain analogy with revolutionary new ideas of production system automation, such as those covered by one of the branches of I4.0. Consequently, the additional idea of trying to contribute a part of the implementation and methodology of Industry 4.0 to the plastics sector in general is added. With a series of clear objectives: 1. Know the machines used in the sector correctly, in order to generate data persistently. 2. Creating a software environment capable of displaying information in an appropriate and orderly manner, for different types of users or roles. 3. Notification system and detailed visualization of personalized information. 4. Document and analyze all the implications that the Industry 4.0 environment implies. 5. Implement specific knowledge, for a correct representation and virtualization of assets, which in turn, are part of a company’s production system. Nowadays, a greater adaptability in the production processes and a more efficient allocation of resources is requested, through smarter factories where the facilities must achieve self-management. This adaptation must be staggered and must coexist with the current environment of the company, without harming or incumbent on the already functional software environment. Increasingly, adaptability in production processes and a more efficient allocation of resources are requested, through smarter factories where must achieve self-management. Due to these and other requests, the Industry 4.0 paradigm is born. Due to these and other requests, the Industry 4.0 paradigm is born. A new model of organization and control of the production chain, using information technologies to carry it out. In particular, this project will make a contribution and adaptation of the most relevant parts of Industry 4.0, such as structuring, representation and communication of assets, limiting the plastic sector. By being in contact with companies in this sector, they have been able to analyze their needs and face them, to have the concept of 4.0 industries, as much as possible. In the face of several requests, with the management of WEB technologies, such as REST and Ionic APIs for the development of a cross-platform functional interface, database engine, SQLSERVER and services such as IIS. Being all this, the original idea of the project, which has been adapted to provide a grain of sand all the broad concept that Indutria 4.0 covers. es_ES
dc.format.extent 97 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Industria 4.0 es_ES
dc.subject Sistema distribuït es_ES
dc.subject Multiplataforma es_ES
dc.subject Android es_ES
dc.subject Web es_ES
dc.subject Plàstic es_ES
dc.subject Sistema Distribuido es_ES
dc.subject Plástico es_ES
dc.subject Industry 4.0 es_ES
dc.subject Distributed System es_ES
dc.subject Plastic es_ES
dc.subject Multiplatform es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Adaptación de maquinaria para conformado plástico al entorno de Industria 4.0 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Baños, MJ. (2019). Adaptación de maquinaria para conformado plástico al entorno de Industria 4.0. http://hdl.handle.net/10251/128502 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\104056 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record