- -

Disseny interior d'una tenda de bicicletes personalitzades

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny interior d'una tenda de bicicletes personalitzades

Show full item record

Mestre Del Pino, A. (2015). Disseny interior d'una tenda de bicicletes personalitzades. http://hdl.handle.net/10251/130274

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130274

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny interior d'una tenda de bicicletes personalitzades
Author: Mestre del Pino, Andrea
Director(s): Bravo Bravo, Juan Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-07
Issued date:
Abstract:
[CA] El següent projecte consisteix en el desenvolupament del disseny interior d’un espai arquitectònic localitzat a l’interior d’un centre comercial. Aquest espai estarà destinat al comerç de venta de bicicletes personalitzades ...[+]
Subjects: Disseny interior , Tendes de bicicletes , Productes personalitzables
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record