- -

La cuina: element inclusiu o excloent dins de l'habitatge

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La cuina: element inclusiu o excloent dins de l'habitatge

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferrer Ribera, María Carmen es_ES
dc.contributor.author Pardo Cívico, Ariadna es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3760125; north=39.48454179999999; name=València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-01-27T12:55:23Z
dc.date.available 2020-01-27T12:55:23Z
dc.date.created 2019-09-19
dc.date.issued 2020-01-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/135698
dc.description.abstract [ES] La societat es troba en un procés de canvis i evolució constants. És responsabilitat de l'arquitectura estar a l'avantguarda de les realitats socials, per a facilitar el desenvolupament des del punt de vista de l'equitat, la solidaritat i la sostenibilitat. Si estudiem l'habitatge en l'actualitat, podem observar que el paradigma de família ha canviat, i ha donat pas a noves maneres d'habitar. Aquest canvi comporta nous models de família on la diversitat hauria de ser motor i màxima en el disseny de nous habitatges. En aquest context, la cuina és un dels espais que més ha patit aquests canvis. Els nous arquetips aposten per espais en què la cuina siga motor i nucli d'interacció social; un punt de reunió i no un espai de servei com s'ha entès tradicionalment. És per això que es planteja l'estudi de diferents models de cuina, la seua influència en l'organització de l'habitatge i com reacciona la societat enfront d'ells. Es qüestiona si es resolen o no les noves necessitats que aquesta societat planteja i la seua possible resposta adaptada als nous temps. es_ES
dc.description.abstract [EN] The society finds in a process of changes and constant evolution. It is responsibility of the architecture be to the avant-garde of the social realities, to facilitate the development from the point of view of the equity, the solidarity and the sustainability. If we study the house in the actuality, can observe that the paradigm of family has changed, and has given step to new ways to inhabit. This change comports new models of family where the diversity would have to be engine and maximum in the design of new houses. In this context, the cookery is one of the spaces that more has suffered these changes. The new archetypes bet by spaces in that the cookery was engine and core of social interaction; a point of meeting and no a space of service as it has understood traditionally. It is thus that poses the studio of different models of cookery, his influence in the organisation of the house and how reacts the society in front of them. It questions if they resolve or no the new needs that said society poses and his possible response adapted to the new times. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Cuina es_ES
dc.subject Arquitectura es_ES
dc.subject Habitatge es_ES
dc.subject Societat es_ES
dc.subject Equitat habitacional es_ES
dc.subject Flexibilitat es_ES
dc.subject Diversitat es_ES
dc.subject Solidaritat es_ES
dc.subject Cookery es_ES
dc.subject Architecture es_ES
dc.subject House es_ES
dc.subject Society es_ES
dc.subject Equity housing es_ES
dc.subject Flexibility es_ES
dc.subject Diversity es_ES
dc.subject Solidarity es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title La cuina: element inclusiu o excloent dins de l'habitatge es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pardo Cívico, A. (2019). La cuina: element inclusiu o excloent dins de l'habitatge. http://hdl.handle.net/10251/135698 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\112718 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record