- -

Centre d'innovació a Castelló de la Plana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Centre d'innovació a Castelló de la Plana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Noguera Mayen, Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Gómez Alfonso, Carlos José es_ES
dc.contributor.advisor Sanjuán García, Santiago es_ES
dc.contributor.author Figueroa López, Anna es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.05550507799438886; north=39.98808141875114; name=Travesía Cronista Muntan, 36, 12006 Castellón de la Plana, Castellón, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-04-16T07:27:42Z
dc.date.available 2020-04-16T07:27:42Z
dc.date.created 2018-07-24
dc.date.issued 2020-04-16 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/140755
dc.description.abstract [CA] El projecte se situa al barri de la Cremor, a Castelló de la Plana. Un barri situat entremigs del centre urbà i la universitat de Castelló, l'UJI. Les fites més importants d'aquest barri són l'estació de tren i bus i el Riu Sec. El propòsit d'aquest projecte és dotar a aquest barri d'un centre d'Innovació, i generar un context urbà coherent entre el barri ja existent i la nova proposta d'intervenció urbana. Un centre d'Innovació és un edifici que allotja noves disciplines lligades a la tecnologia, el qual lligat a la universitat o a noves petites empreses de la ciutat de Castelló pot ser un pas important per la recerca i innovació de nous productes. L'edifici és a una parcel·la aïllada que se situa vora el Riu Sec, aprofitant-se de l'espai públic que l'envolta, per una banda el nou passeig generat vora el riu, per altra banda la dotació d'una gran plaça, generant nous espais de passeig i estança que doten de vida al barri i a l'entorn del edifici. S'orienta de manera que aprofita la captació natural del Sol, a la vegada que gaudeix de les noves vistes del parc vora el riu i la proposta de barri. Respecte al programa, s'accedeix per la planta baixa des del riu o de la plaça localitzada al nord. En planta baixa es disposen els usos més públics, més propers al riu aquells que també es poden gastar d'igual manera per gent del barri o aliena als usuaris habituals de l'edifici, com són el restaurant-cafeteria i la sala de conferències, la qual podrà ser utilitzada també com a sala d'exposicions o d'altres usos diferents. A la banda més propera al servef, situem l'administració, el gimnàs, els vestuaris i la piscina exterior, aquests seran els que limiten un espai exterior acotat propi de l'edifici. A les dues plantes superiors, es troba el programa més destacat del centre d'Innovació, com són els boxes, les start-ups i els spins-off, acompanyades de sales de reunió i espais oberts comuns de treball col·lectiu, també espais de descans i relació. Aquestes dues plantes es troben comunicades mitjançant un gran pati central i una connexió a doble altura, la qual també comunica en la planta baixa al hall d'entrada. Per altra banda trobem la planta soterrada, que es troba fortament ventilada gràcies a l'obertura generada per a accedir que a la vegada ens serveix com a element separador entre la sala de conferències i el parc lineal del riu. Aquesta planta, s'aprofita de l'estructura de la sala de conferències que aplegarà fins aquesta cota i ens permet salvar la gran llum. La forma d'aquest edifici ve donada pel programa, orientacions i usos tan diversos. Per tant es mantindrà un caràcter formal diferent per a la planta baixa que per a les plantes superiors. Mentre que la baixa s'entén com un conjunt de volums que donen forma a l'espai públic, acoten el nostre espai i utilitza una tipologia estructural i material diferent. Les plantes superiors, des de fora s'entenen com una gran únic volum, on una vegada ja a l'interior és conformat per diferents cossos tancats, que desplaçats entre si són els que donen pas als espais de treball i relació. Plantejant aquestes plantes com una infraestructura adaptable i flexible a possibles canvis d'ús. es_ES
dc.description.abstract [EN] The project is located in the neighbourhood of the Cremor, in Castelló de la Plana. A district located in the middle of the urban centre and the University of Castelló, the UJI. The most important milestones in this neighbourhood are the train and bus station and the Riu Sec. The purpose of this project is to provide this neighbourhood with a centre of innovation, and generate a coherent urban context between the existing and the new proposal of urban intervention. A centre of innovation is a building that hosts new disciplines in the technology, which linked at the university or to new small businesses in the city of Castelló can be an important step for the research and innovation of new products. The building is in a secluded plot which is situated next to the Riu Sec, taking advantage of the public space that surrounds it, on the one hand the new promenade built along the river, on the other hand, the provision of a large square, generating new spaces for walking and stay that give life to the neighbourhood and the environment of the building. It is oriented in a way that takes advantage of the natural uptake of the sun, while enjoying new views of the park along the edge of the river and the proposal for a neighbourhood. Regarding the program, is accessed via the ground floor from the river or the square located to the north. On the ground floor is available to the public uses, closest to the river those that also can be spent in the same way by people in the neighbourhood or outside the regular users of the building, such as the café-restaurant and conference room, which can be used also as an exhibition hall or other different uses. The band closest to the servef, we place the administration, the gym, locker rooms and the outdoor swimming pool, these will be those that limit a bounded space outside of the building. On the top two floors, it is find the most prominent program of the Center for Innovation, such as the pit lane, start-ups and the spins-off, accompanied of meeting rooms and common open spaces of collective work, also spaces of rest and relationship. These two plants are connected by a large central patio and a double height, which also communicates with the ground-floor entrance hall. Also, we find the basement, which is heavily ventilated through the opening generated to access that serves as a space between the conference room and the linear park of the river. This plant, takes advantage of the structure of the conference room that will reach this dimension and allows us to save the great light. The form of this building is given by the program, guidance and uses as diverse. Therefore, formal character will be different for the ground floor to the upper floors. While the low it is understood as a set of volumes that shape the public space, limit our space and uses a structural typology and different material. The upper floors, from outside are understood as a single large volume, where once already in the interior is made up of different bodies closed, that internally displaced persons are those who give in the work spaces and relationship, so by raising these plants as a scalable and flexible plan to possible change its program and form. es_ES
dc.format.extent 59 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Centres d'innovació es_ES
dc.subject Centres d'investigació es_ES
dc.subject Centros de innovación es_ES
dc.subject Centros de investigación es_ES
dc.subject Innovation centers es_ES
dc.subject Research centres es_ES
dc.subject Coworking es_ES
dc.subject Start-up es_ES
dc.subject Spin.off es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura es_ES
dc.title Centre d'innovació a Castelló de la Plana es_ES
dc.title.alternative Centro de innovación en Castellón es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Figueroa López, A. (2018). Centre d'innovació a Castelló de la Plana. http://hdl.handle.net/10251/140755 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\85924 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record