- -

BOUPV 133

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 133

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Secretaría General es_ES
dc.date.accessioned 2020-04-28T19:02:34Z
dc.date.available 2020-04-28T19:02:34Z
dc.date.issued 2020-04-30
dc.identifier.issn 1887-2298
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/141914
dc.description Acords del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020 es_ES
dc.description.abstract Índex_BOUPV_133 I. Disposicions generals, acords i resolucions 3_Acords del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020 5_Actualització de membres de diverses Comissions del Consell de Govern 6_Reglament per a la creació i funcionament de càtedres i aules d'empresa de la Universitat Politècnica de València 20_Modificació de la Normativa de creació de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València 29_Normativa de creació de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València (text consolidat) 42_Modificació del Reglament d'Honors i Distincions de la Universitat Politècnica de València 44_Reglament d'Honors i Distincions de la Universitat Politècnica de València (text consolidat) 62_Delegació en la Junta Electoral per a la modificació del calendari del procés electoral per a l'elecció de la Defensoria Universitària 64_Adequació dels membres de la Junta Electoral 65_Modificació dels límits d'admissió en estudis oficials de màster per al curs 2020/2021 77_Modificació transitòria del pagament de la taxa per ocupació temporal d'espais a la Ciutat Politècnica de la Innovació com a conseqüència de la vigència de l'estat d'alarma es_ES
dc.description.abstract Índice_BOUPV_Núm. 133 I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 3_Acuerdos del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020 5_Actualización de miembros de diversas Comisiones del Consejo de Gobierno 6_Reglamento para la creación y funcionamiento de cátedras y aulas de empresa de la Universitat Politècnica de València 20_Modificación de la Normativa de creación de la sede electrónica de la Universitat Politècnica de València 29_Normativa de creación de la sede electrónica de la Universitat Politècnica de València (texto consolidado) 42_Modificación del Reglamento de Honores y Distinciones de la Universitat Politècnica de València 44_Reglamento de Honores y Distinciones de la Universitat Politècnica de València (texto consolidado) 62_Delegación en la Junta Electoral para la modificación del calendario del proceso electoral para la elección de la Defensoría Universitaria 64_Adecuación de los miembros de la Junta Electoral 65_Modificación de los límites de admisión en estudios oficiales de máster para el curso 2020/2021 77_Modificación transitoria del pago de la tasa por ocupación temporal de espacios en la Ciudad Politécnica de la Innovación como consecuencia de la vigencia del estado de alarma es_ES
dc.language Español es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV) es_ES
dc.rights Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) es_ES
dc.subject BOUPV es_ES
dc.subject Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València es_ES
dc.title BOUPV 133 es_ES
dc.title.alternative Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València_ Núm. 133 es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.type Otros es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General es_ES
dc.description.bibliographicCitation Secretaría General (2020). BOUPV 133. Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). http://hdl.handle.net/10251/141914 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record