- -

Diseño de sistema y métodos de validación para un flotador multi-sensor autónomo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño de sistema y métodos de validación para un flotador multi-sensor autónomo

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sanchis Sabater, Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Harms, Julius es_ES
dc.contributor.author Calatayud Trescolí, Carles es_ES
dc.date.accessioned 2020-05-26T17:35:13Z
dc.date.available 2020-05-26T17:35:13Z
dc.date.created 2019-09-10
dc.date.issued 2020-05-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/144377
dc.description.abstract [ES] Els suradors marins s'utilitzen per explorar les corrents oceàniques surant a la superfície de l'aigua, seguint les corrents de l'oceà i transmetent la seva posició. La utilitat de els suradors pot ser augmentada si, a més a més de determinar la seva localització, es fan medicións de dades que es poden obtindre a la superfície de l'aigua. Desplegant els suradors en grans quantitats, s'aconsegueix una xarxa robusta que permet una alta resolució de mesures major que les existents. Però, el desenvolupament d'una xarxa de gran escala com aquesta suposa la necessitat de nous requeriments en el desenvolupament dels suradors. Per assegurar un producte barat mantentint la durabilitat i precisió d'un producte ecològic , cal formar un concepte de desenvolupament i mètodes de validació i verificació per al surador. Començant amb la identificació dels requeriments essencials i possibles pertorbacions, el desenvolupament deuria seguir una metodologia ben fundada i estructurada. Desglossant el producte en una estructura de sub-funcions, resultant en subsistemes que dirigiràn a primeres idees per a implementacions. Finalment, per provar el sistema, cal desenvolupar conceptes per a mètodes de verificació útils. Per exemple, per a la validació del subsistema dels sensors, cal crear un banc de assajos. El objectiu del treball deuria ser el desenvolupament conceptual amb especial atenció als assajos basats en requeriments. es_ES
dc.description.abstract [EN] Drifter buoys are used for the exploration of ocean currents by drifting on the water surface, following the ocean current and transmitting their position. The utility of the drifters can be increased if, in addition to determining the location, measurement data at the water surface is collected. By deploying the drifters in large quantities, a tight network of drifters provides a higher measurement resolution than existing systems. However, a massive scale measurement network leads to new requirements in the development of the sensor drifters. To ensure a low-cost product while remaining the durability and accuracy for an eco-friendly product, a concept for the development and suitable validation and verification methods must be created. Starting by the identification of the essential requirements and possible disturbances, the development should follow a structured and well-founded methodology. Breaking down the product into a structure of sub-functions, resulting into subsystems which will lead to first ideas for implementations. Finally, to test the system requirements, concepts for useful verification methods need to be developed. Exemplary, for the validation of the subsystem of the sensor instrumentation, a test bench needs to be created. The aim of the work should be a structured development concept with focus on requirement based testing. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Sensor es_ES
dc.subject Temperatura es_ES
dc.subject Salinidad es_ES
dc.subject Localización es_ES
dc.subject Agua es_ES
dc.subject Mar es_ES
dc.subject Corrientes es_ES
dc.subject Corriente es_ES
dc.subject Marina es_ES
dc.subject Concepto es_ES
dc.subject Conceptual es_ES
dc.subject Red es_ES
dc.subject Drifter es_ES
dc.subject Maritime es_ES
dc.subject Sensors es_ES
dc.subject Salinity es_ES
dc.subject Water es_ES
dc.subject Buoy es_ES
dc.subject Current es_ES
dc.subject Platform es_ES
dc.subject Concept es_ES
dc.subject Autonomous es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es_ES
dc.title Diseño de sistema y métodos de validación para un flotador multi-sensor autónomo es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Calatayud Trescolí, C. (2019). Diseño de sistema y métodos de validación para un flotador multi-sensor autónomo. http://hdl.handle.net/10251/144377 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\114865 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record