- -

Comportamiento energético y orientado a la potencia del tren de potencia de un vehículo eléctrico

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Comportamiento energético y orientado a la potencia del tren de potencia de un vehículo eléctrico

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pons Llinares, Joan es_ES
dc.contributor.author Escrihuela Airós, Arnau es_ES
dc.date.accessioned 2020-06-01T16:42:56Z
dc.date.available 2020-06-01T16:42:56Z
dc.date.created 2019-09-30
dc.date.issued 2020-06-01 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/144777
dc.description.abstract [ES] A la primera part del treball es presenta el disseny d'un vehicle elèctric a bateria mitjançant un càlcul aproximat utilitzant una \textit{simulació cap enrere} en estat estacionari de manera que, coneixent les especificacions del cotxe i suposant la influència dels components mitjançant la literatura adequada, es puguin calcular les forces que actuen sobre el cotxe i el consum d'energia dels diferents components. El primer pas per calcular aquesta simulació cap enrere és el càlcul de les forces que actuen sobre el cotxe. Per a velocitats superiors a 20 m / s, la força aerodinàmica és més gran que la fricció entre el cotxe i la carretera. En aquest punt, el model utilitzat per a modelar la màquina elèctrica és simple, només s'utilitzen les equacions d'estat estacionari i s'estima l'eficiència de la màquina de corrent continu. Tant el convertidor DC / DC com la transmissió es calculen de forma senzilla per donar una idea de l'efecte que tenen sobre el consum d'energia i, finalment, utilitzant la sortida de la simulació, es calcula la bateria i es calcula el pes de cada component . La segona part del treball mostra la implementació d'una simulació de text en Simulink. Els components es modelen de nou de la forma adequada per realitzar la simulació. El sistema de bateries no està modelatge, ja que no és l'enfocament principal d'aquesta tesi de mestratge i només s'implementa usant un bloc de Simulink. S'implementa la màquina elèctrica, així com el seu control i els controladors PI afinats perquè compleixin amb les especificacions. El convertidor DC / DC s'estudia en detall ja que aquest component té un gran efecte en el rendiment dinàmic de la cadena cinemàtica. S'expliquen i implementen en Simulink els diferents tipus de convertidors DC / DC adequats per a l'automoció i el convertidor buck-boost. es_ES
dc.description.abstract [EN] The rst part of the paper presents the design of a battery electrical vehicle using a rough calculation by means of a backward simulation in steady state so that, knowing the speci cations of the car and supposing the in uence of the components using suitable literature, the forces that act over the car an the power consumption of the different components may be calculated. The rst step taken to calculate this backward simulation is the calculation of the forces acting over the car. For car speeds higher than 20 m/s the aero-dynamical force becomes higher than the friction between car and road. At this point the model used to model the electrical machine is simple, only the steadystate equations are used, and the eciency of the DC machine is estimated. The DC/DC converter and the transmission are both calculated in a simple way just to give an idea of the effect they have on the power consumption and, nally, using the output from the simulation, the battery is calculated and the weight of each component is calculated. The second part of the paper shows the implementation of a forward simulation in Simulink. The components are newly modelled in the suitable way to perform the simulation. The battery system is not modelled since it is not the main focus of this master thesis and is only implemented using a Simulink block. The electrical machine is implemented as well as its control and the PI controllers tuned so that to ful l the speci cations. The DC/DC converter is studied in detail since this component has a large effect on the dynamic performance of the power-train. Dierent types of the DC/DC converters suitable for automotive purposes and the buck-boost converter is explained and implemented into Simulink. Lastly, the two parts of the WLTP cycle are followed by the complete model and the results are showed and analysed. As some problems can be seen in the simulation such as the ripple appearing in some of the graphs and the computational time which is too long for an industrial environment, some possible solutions for this problems are presented to be implemented in further works. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Tren de potencia es_ES
dc.subject Vehiculo electrico es_ES
dc.subject Simulink es_ES
dc.subject Matlab es_ES
dc.subject Potencia es_ES
dc.subject Ingenieria Electrica es_ES
dc.subject Forward simulation es_ES
dc.subject Backward simulation es_ES
dc.subject Eficiencia es_ES
dc.subject Powertrain es_ES
dc.subject Electric Vehicle es_ES
dc.subject Power es_ES
dc.subject Electrical Engineering es_ES
dc.subject Efficiency es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA ELECTRICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Industrial-Màster Universitari en Enginyeria Industrial es_ES
dc.title Comportamiento energético y orientado a la potencia del tren de potencia de un vehículo eléctrico es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Escrihuela Airós, A. (2019). Comportamiento energético y orientado a la potencia del tren de potencia de un vehículo eléctrico. http://hdl.handle.net/10251/144777 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\119162 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record