- -

Detecció de compostos químics en la superfície de Mart

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Detecció de compostos químics en la superfície de Mart

Show full item record

Roch Talens, A. (2020). Detecció de compostos químics en la superfície de Mart. http://hdl.handle.net/10251/149608

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149608

Files in this item

Item Metadata

Title: Detecció de compostos químics en la superfície de Mart
Secondary Title: Detección de compuestos químicos en la superficie de Marte
Author: Roch Talens, Ausias
Director(s): Fernández Sarriá, Alfonso
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Read date / Event date:
2020-07-17
Issued date:
Abstract:
[CA] La següent dissertació té com a objectiu realitzar una classificació dels compostos químics que es troben en la superfície del planeta Mart. Les dades utilitzades en este treball han estat preses pels ròvers i sondes ...[+]


[ES] La siguiente disertación tiene como objetivo realizar una clasificación de los compuestos químicos que se encuentran en la superficie del planeta Marte. Los datos utilizados en este trabajo ha sido tomados por los ...[+]


[EN] The following dissertation has the objective of classifying the chemical compounds found on the surface of the planet Mars. The data used on this work has been taken from the rovers and space probes sent to Mars ...[+]
Subjects: Teledetecció , Geomàtica , Exploració espacial , Mart , Classificació , Cartografia , Georeferenciació , Mineralogia , Remote sensing , Geomatics , Space exploration , Mars , Classification , Cartography , Georeferenciation , Mineralogy
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record