- -

Proyecto de mejora del proceso Phase In-Phase Out en COTY FRANCIA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de mejora del proceso Phase In-Phase Out en COTY FRANCIA

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Maheut, Julien Philippe Dominique es_ES
dc.contributor.author Ventura Gallon, Chloe Emelyne es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-16T07:28:22Z
dc.date.available 2020-09-16T07:28:22Z
dc.date.created 2020-07-08
dc.date.issued 2020-09-16 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/150134
dc.description.abstract [EN] In order to meet the customer demands and remain competitive in a market where product life cycles are every day shorter, companies are forced to update their product portfolios continuously. The process for phasing the products in the company portfolios (i.e. introducing the new products and deleting the old ones) is known as the Phase-In/Phase-Out (PIPO) Process or Rollover Process. In most of the companies, there is a lack of formal processes for planning the phasings, eliminating the obsolete products and introducing the updated ones. However, a good planning is a key point to succeed and to create a lower impact on customers. Moreover, to achieve the best results, a cross-functional department organization is necessary to share the correct information at the correct time. This Degree Project has been carried out at Coty France, in the Demand Planning Department. This department is responsible for deciding the discontinuation dates and managing the switches of the products. This Master Thesis focuses on determining a methodology to share the information among the departments involved in the PIPO process and creating a tool to estimate the discontinuation dates. Clear procedures have been defined for phasing the products and an Excel tool has been created to calculate the dates. Finally, to validate the final solution proposed, an analysis of the Customer Service Level has been performed to confirm that the use of these procedures reduces the impact on customers. es_ES
dc.description.abstract [SC] För att möta kundernas krav och förbli konkurrenskraftiga på en marknad där produktlivscyklerna är kortare varje dag tvingas företag att uppdatera sina produktportföljer kontinuerligt. Processen för fasering av produkterna i företagsportföljerna (dvs. introduktion av de nya produkterna och radering av de gamla) är känd som Phase-In/Phase-Out (PIPO)-processen eller Rolloverprocessen. I de flesta av företagen saknas formella processer för att planera faserna, eliminera de föråldrade produkterna och introducera de uppdaterade. En bra planering är dock en nyckelpunkt för att lyckas och skapa en lägre inverkan på kunderna. För att uppnå bästa resultat krävs dessutom en tvärfunktionell avdelningsorganisation för att dela rätt information vid rätt tidpunkt. Detta examensprojekt har genomförts i Coty France, i Demand Planning Department. Denna avdelning ansvarar för att bestämma avslutningsdatum och hantera switcharna av produkterna. Detta examensarbete fokuserar på att bestämma en metod för att dela informationen mellan de avdelningar som är involverade i PIPO-processen och skapa ett verktyg för att uppskatta avslutningsdatum. Tydliga procedurer har definierats för fasning av produkterna och ett Excelverktyg har skapats för att beräkna datum. Slutligen, för att validera den föreslagna slutliga lösningen, har en analys av kundtjänstnivån genomförts för att bekräfta att användningen av dessa procedurer minskar påverkan på kunderna. es_ES
dc.format.extent 76 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Nivel de servicio al cliente es_ES
dc.subject Fecha de descontinuación es_ES
dc.subject Proceso PIPO es_ES
dc.subject Producto eliminado es_ES
dc.subject Producto introducido es_ES
dc.subject Lista de productos es_ES
dc.subject Customer Service Level es_ES
dc.subject Discontinuation Date es_ES
dc.subject PIPO Process es_ES
dc.subject Phase-Out Product es_ES
dc.subject Phase-In Product es_ES
dc.subject Product Portfolio es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Industrial-Màster Universitari en Enginyeria Industrial es_ES
dc.title Proyecto de mejora del proceso Phase In-Phase Out en COTY FRANCIA es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ventura Gallon, CE. (2020). Proyecto de mejora del proceso Phase In-Phase Out en COTY FRANCIA. http://hdl.handle.net/10251/150134 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 127062 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record