- -

Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Llorens Agost, María Luisa es_ES
dc.contributor.author Pedro Martí, Joan Vicent es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-06T12:27:31Z
dc.date.available 2020-10-06T12:27:31Z
dc.date.created 2020-09-14
dc.date.issued 2020-10-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/151257
dc.description.abstract [CA] Aquest Treball Fi de Grau (TFG) sorgeix de la necessitat d'un client concret d'una aplicació per a gestionar el seu restaurant, principalment perquè el cost de les aplicacions disponibles actualment al mercat és elevat per a la posada en marxa del mateix. El client ja té experiència en el sector de la restauració i, per tant, tenia clares la majoria de les funcionalitats que volia que tingués l'aplicació a desenvolupar en el TFG, encara que s’ha fet una revisió de la situació actual de la tecnologia per tal de donar-li la millor solució. Així doncs, l'objectiu d'aquest TFG és el desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió d'un restaurant; en particular, la gestió de comandes de les taules, de clients, de productes i famílies de productes, i d'existències en magatzem. S’ha estat en contacte amb el client al llarg de tot el projecte per fer una solució centrada en l'usuari, és a dir, s’han realitzat entrevistes i qüestionaris abans d'obtindre l'aplicació final, involucrant al client en totes les fases del procés. Existeixen dues vistes de l'aplicació, una per a TPV (Terminal Punt de Venda) i una per a mòbil. Els cambrers des del mòbil prenen nota de les comandes de les taules del restaurant que s'envien tant a cuina com a barra; en finalitzar el servici, es trau el compte. Des del TPV es pot fer el mateix que des del mòbil i, a més, es poden administrar tots els elements comentats abans des d'un usuari administrador. S'ha implementat una arquitectura client-servidor on el TPV és el servidor i els mòbils dels cambrers es connecten a ell per xarxa local aïllada. El llenguatge utilitzat per a implementar el backend ha sigut PHP junt amb la tecnologia MySQL per a la base de dades. Per al frontend s’ha utilitzat HTML i CSS junt a Javascript i jQuery. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este Trabajo Final de Grado (TFG) surge de la necesidad de un cliente concreto de una aplicación para gestionar su restaurante, principalmente porque el coste de las aplicaciones disponibles actualmente en el mercado es elevado para la puesta en marcha del mismo. El cliente ya tiene experiencia en el sector de la restauración y, por tanto, tenía claras la mayoría de las funcionalidades que quería que tuviera la aplicación a desarrollar en el TFG, aun así, se ha hecho una revisión de la situación actual de la tecnología con tal de darle la mejor solución. Así pues, el objetivo de este TFG es el desarrollo de una aplicación web para la gestión de un restaurante; en particular, la gestión de comandas de las mesas, de clientes, de productos y familias de productos, y de existencias en almacén. Se ha estado en contacto con el cliente a lo largo de todo el proyecto para hacer una solución centrada en el usuario, es decir, se han realizado entrevistas y cuestionarios antes de obtener la aplicación final, involucrando al cliente en todas las fases del proceso. Existen dos vistas de la aplicación, una para el TPV (Terminal Punto de Venta) y una para el móvil. Los camareros desde el móvil toman nota de las comandas de las mesas del restaurante que se envían tanto a cocina como a barra; al finalizar el servicio, se saca la cuenta. Desde el TPV se puede hacer lo mismo que desde el móvil y, además, se pueden administrar todos los elementos comentados antes desde un usuario administrador. Se ha implementado una arquitectura cliente-servidor donde el TPV es el servidor y los móviles de los camareros se conectan a él por la red local aislada. El lenguaje utilizado para implementar el backend ha sido PHP junto a la tecnología MySQL para la base de datos. Para el frontend se ha utilizado HTML y CSS junto a Javascript y jQuery. es_ES
dc.description.abstract [EN] This Degree Final Project (DFP) arises from the need of a specific client for an application to manage their restaurant, mainly because the cost of the applications currently available on the market is high for the start-up of the restaurant. The customer already has experience in the restaurant sector and, therefore, had clear most of the features he wanted the application to develop in the DFP, even so, a review of the current state of the art has been made in order to give the best solution. Therefore, the objective of this DFP is the development of a web application for the management of a restaurant; in particular, the management of table commands, customers, products and families of products, and warehouse stocks. We have been in contact with the customer throughout the project to make a user-centered solution, that is, interviews and questionnaires have been made before obtaining the final application, involving the customer in all phases of the process. There are two views of the application, one for the POS (Point Of Sale) and one for the smartphone. The waiters from the smartphone take note of the commands of the tables of the restaurant that are sent both to the kitchen and to the bar; at the end of the service, the bill is taken out. From the POS you can do the same as from the smartphone and, in addition, you can manage all the elements commented before from an administrator user. A client-server architecture has been implemented where the POS is the server and the waiters' mobiles connect to it via the isolated local network. The language used to implement the backend has been PHP along with MySQL technology for the database. For the frontend, HTML and CSS have been used along with Javascript and jQuery. es_ES
dc.format.extent 65 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aplicació web es_ES
dc.subject Restaurant es_ES
dc.subject Comandes es_ES
dc.subject PHP es_ES
dc.subject MySQL es_ES
dc.subject Javascript es_ES
dc.subject TPV es_ES
dc.subject Mòbil es_ES
dc.subject Web application es_ES
dc.subject Commands es_ES
dc.subject POS es_ES
dc.subject Smartphone es_ES
dc.subject Restaurante es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant es_ES
dc.title.alternative Desarrollo de una aplicación web para la gestión de un restaurante es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pedro Martí, JV. (2020). Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant. http://hdl.handle.net/10251/151257 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\124801 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record