- -

Proyecto de la instalación de protección contra incendios de un centro de almacenamiento y comercialización al por mayor de productos para hostelería

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de la instalación de protección contra incendios de un centro de almacenamiento y comercialización al por mayor de productos para hostelería

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Plá Ferrando, Rafael es_ES
dc.contributor.author Blázquez Ruano, Javier es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-15T09:34:25Z
dc.date.available 2020-10-15T09:34:25Z
dc.date.created 2020-05-26
dc.date.issued 2020-10-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/151933
dc.description.abstract [CA] PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS D'UN CENTRE D'EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ A l'engròs DE PRODUCTES PER A HOSTALERIA Aquest projecte ha sigut realitzat en gran manera durant l'estada en practiques universitàries, i tracta sobre les instal·lacions de protecció contra incendis d'un establiment industrial. Abans d'explicar les instal·lacions, es procedeix a introduir una mica el projecte, és a dir, la seua ubicació, propietari, superfícies etc. Posteriorment, com indica la plantilla d'indústria de la Generalitat Valenciana, es contínua amb els requisits constructius de l'establiment, que van ser realitzats prèviament en un altre projecte arquitectònic independent a aquest, encara que prendrem les mesures donades per aqueix projecte i s'indicaran en els seus corresponents apartats. A continuació, es desenvolupa el disseny i l'elecció de les instal·lacions de protecció contra incendis i el proveïment d'aigua. El més difícil del projecte ha sigut realitzar el disseny i càlcul dels ruixadors automàtics d'aigua, ja que la normativa és bastant restrictiva respecte al disseny i el calcule d'aquests. Posteriorment s'han dissenyat la ubicació d'instal·lacions manuals de protecció contra incendis, com a boques d'incendi equipada, extintors i alarmes manuals, respectant sempre les distàncies exigides pel Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials, respectant la ubicació de les prestatgeries metàl·liques per a l'emmagatzematge. Per a acabar amb les instal·lacions, s'ha dissenyat el sistema d'enllumenat d'emergència, tenint en quanta els recorreguts d'evacuació i els punts que requereixen una il·luminació de 5 *lux en cas d'emergència. Després s'ha realitzat un plec de condicions on es regulen les obligacions i responsabilitats entre tots els individus que donaran forma al projecte. Posteriorment s'ha realitzat un pressupost que recull totes les instal·lacions desenvolupades en aquest projecte, incloent el benefici industrial i l'IVA. Per ultime es mostren els plans que indiquen tot el relacionat amb els anteriors apartats del projecte. es_ES
dc.description.abstract [ES] PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE UN CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA HOSTELERÍA Este proyecto ha sido realizado en gran medida durante la estancia en practicas universitarias, y trata sobre las instalaciones de protección contra incendios de un establecimiento industrial. Antes de explicar las instalaciones, se procede a introducir un poco el proyecto, es decir, su ubicación, propietario, superficies etc. Posteriormente, como indica la plantilla de industria de la Generalitat Valenciana, se continua con los requisitos constructivos del establecimiento, que fueron realizados previamente en otro proyecto arquitectónico independiente a este, aunque tomaremos las medidas dadas por ese proyecto y se indicarán en sus correspondientes apartados. A continuación, se desarrolla el diseño y la elección de las instalaciones de protección contra incendios y el abastecimiento de agua. Lo más difícil del proyecto ha sido realizar el diseño y cálculo de los rociadores automáticos de agua, ya que la normativa es bastante restrictiva respecto al diseño y el calculo de estos. Posteriormente se han diseñado la ubicación de instalaciones manuales de protección contra incendios, como bocas de incendio equipada, extintores y alarmas manuales, respetando siempre las distancias exigidas por el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, respetando la ubicación de las estanterías metálicas para el almacenamiento. Para terminar con las instalaciones, se ha diseñado el sistema de alumbrado de emergencia, teniendo en cuanta los recorridos de evacuación y los puntos que requieren una iluminación de 5 lux en caso de emergencia. Después se ha realizado un pliego de condiciones donde se regulan las obligaciones y responsabilidades entre todos los individuos que van a dar forma al proyecto. Posteriormente se ha realizado un presupuesto que recoge todas las instalaciones desarrolladas en este proyecto, incluyendo el beneficio industrial y el IVA. Por último se muestran los planos que indican todo lo relacionado con los anteriores apartados del proyecto. es_ES
dc.description.abstract [EN] PROJECT FOR THE FIRE PROTECTION INSTALLATION OF A STORAGE AND BULK SALES CENTRE FOR HOTEL AND CATERING PRODUCTS This project was largely carried out during the university internship and it deals with the fire protection installations of an industrial establishment. Before explaining the installations, the project is introduced a little, that is, its location, owner, surfaces etc. Later, as indicated by the Industry Department of the Generalitat Valenciana, we continue with the construction requirements of the establishment, which were previously carried out in another architectural project independent of this one, although we will take the steps given by that project and they will be indicated in their corresponding sections. The design and choice of the fire protection installations and water supply is then developed. The most difficult part of the project has been to design and calculate the automatic water sprinklers, since the regulations are quite restrictive with respect to the design and calculation of these. Subsequently, the location of manual fire protection installations has been designed, such as equipped fire hydrants, fire extinguishers and manual alarms, always respecting the distances required by the Fire Safety Regulations in Industrial Establishments, respecting the location of the metal shelves for storage. Finally, the emergency lighting system has been designed, taking into account the evacuation routes and the points that require 5 lux lighting in the event of an emergency. Afterwards, specifications were drawn up regulating the obligations and responsibilities of all the individuals who will give shape to the project. A budget has then been drawn up which includes all the facilities developed in this project, including the industrial benefit and IVA. Finally, the plans are shown which indicate everything related to the previous sections of the project. es_ES
dc.format.extent 230 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Protección contra incendios es_ES
dc.subject Rociadores automáticos es_ES
dc.subject Fire protection es_ES
dc.subject Automatic sprinklers es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA MECANICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Proyecto de la instalación de protección contra incendios de un centro de almacenamiento y comercialización al por mayor de productos para hostelería es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Blázquez Ruano, J. (2020). Proyecto de la instalación de protección contra incendios de un centro de almacenamiento y comercialización al por mayor de productos para hostelería. http://hdl.handle.net/10251/151933 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\128556 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record