- -

Disseny i desenvolupament d'un llit per a gats

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i desenvolupament d'un llit per a gats

Show full item record

Soriano Pinter, E. (2020). Disseny i desenvolupament d'un llit per a gats. http://hdl.handle.net/10251/152508

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/152508

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i desenvolupament d'un llit per a gats
Secondary Title: Diseño y desarrollo de una cama para gatos
Author: Soriano Pinter, Eduard
Director(s): Rodrigo Franco, Patricia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2020-09-11
Issued date:
Abstract:
[VL] El present projecte té com a objecte dissenyar i desenvolupar un llit per a gats realitzat amb materials duradors, de fàcil manufactura i amb un reduït impacte ambiental. Comprèn l'estudi del mercat actual i les ...[+]


[ES] El presente proyecto tiene como objeto diseñar y desarrollar una cama para gatos realizada con materiales duraderos, de fácil manufactura y con un reducido impacto ambiental. Comprende el estudio del mercado actual ...[+]


[EN] This project aims to design and develop a bed for cats made of durable materials, easy to manufacture and with a reduced environmental impact. It includes the study of the current market and the needs and factors ...[+]
Subjects: Disseny , Diseño , Gat , Gato , Mascota , Fibres naturals , Fibras naturales , Mobiliari , Mobiliario , Espart , Esparto , Design , Cat , Pet , Natural fiber , Furniture , Esparto grass
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record